22. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
3252
Vir: Občina Kamnik; 28.marec 2013

27. marca 2013 je v sejni dvorani občinske stavbe potekala 22. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, kjer so člani med drugim potrdili novo predsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Marijo Mošnik ter se seznanili s poročilom o sistemskem nadzoru v Občini Kamnik in poročilom o delovanju drsališča na Glavnem trgu.

Prisotnih 26 članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 21. seje Občinskega sveta z dne 12. decembra 2012.

Glede dnevnega reda je strokovna sodelavka Kristina Kuret predlagala razširitev dnevnega reda s točko »Seznanitev s Poročilom o sistemskem nadzoru v Občini Kamnik«, ki se jo uvrsti na dnevni red kot 4. točko, ostale pa se ustrezno preštevilčijo. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde je predlagala razširitev dnevnega reda s točko »Predlog Sklepa o pooblastitvi Odbora za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem za izdajo soglasij v smislu 7. odstavka 29. člena ZJN-2«, ki se jo uvrsti na dnevni red za točko »Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o priznanju solastniškega deleža«. Višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever pa je predlagala razširitev dnevnega reda s točko »Predlog sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki vrtca Antona Medveda«, ki se jo uvrsti na dnevni red kot zadnjo točko. Svetnice in svetniki so predlagani dnevni red sprejeli.

V uvodni obrazložitvi 1. točke dnevnega reda je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh podala obrazložitev, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 23. seji, dne 4. 3. 2013, obravnavala vlogo Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, s katero je Svet javnega zavoda pozval Občino Kamnik, da le-ta imenuje predstavnika v svet zavoda. Komisija se je seznanila s predlaganimi kandidati in po razpravi pripravila predlog sklepa, ki ga je dala Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. V Svet Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik se kot predstavnik Občine Kamnik imenuje Robert Kokotec.

Prav tako je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 24. seji, dne 11. 3. 2013, obravnavala vlogo Osnovne šole Frana Albrehta, s katero je Svet javnega zavoda pozval Občino Kamnik, da le-ta imenuje tri predstavnike v svet zavoda. Komisija se je seznanila s predlaganimi kandidati in po razpravi pripravila predlog sklepa, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Ker se člani Občinskega sveta s predlaganimi kandidati niso strinjali (Nina Irt, Janez Jeretina, Tina Prosen), so potrdili nove tri člane in tako se v Svet Osnovne šole Frana Albrehta kot predstavniki ustanovitelja imenujejo Tino Prosen, Janeza Jeretino in Jožeta Zagorca.

Vodja svetniške skupine LTS–Za Kamnik Marija Mošnik je v nadaljevanju podala sklep o razrešitvi predsednice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karle Urh in na mesto nje Marijo Mošnik, kar so svetnice in svetniki s 14 glasovi za in 11 proti tudi sprejeli.

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin Marije Mošnik (LTS – za Kamnik) je odgovorila višja svetovalka za projektno delo in finančni nadzor Mira Resnik, Mateju Slaparju (NSi) je odgovorila višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever, mag. Julijani Bizjak Mlakar (DeSUS) pa je odgovoril vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša.

Predlogom Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, katerega namen je določiti standarde postopanja izvoljenih predstavnikov pri opravljanju dolžnosti, in sicer v okviru zakona, skladno z mandatom in upoštevaje etične standarde, ter seznaniti državljane s standardi obnašanja, ki jih imajo pravico pričakovati od svojih izvoljenih predstavnikov, so člani Občinskega sveta umaknili z dnevnega reda.

Sledila je seznanitev s poročilom o sistemskem nadzoru v občini Kamnik. Župan Občine Kamnik Marjan Šarec je namreč prejel osnutek Poročila o sistemskem nadzoru v Občini Kamnik. Občinski svet Občine Kamnik se je v lanskem letu seznanil s predstavitvijo in cilji sistemskega nadzora s strani Komisije za preprečevanje korupcije, zato je smiselno, da se seznani tudi s poročilom, v katerem so predstavljene ugotovitve nadzora. Upoštevaje navodilo Komisije za preprečevanje korupcije in dejstvo, da gre za osnutek poročila, je poročilo namenjeno izključno svetnicam in svetnikom Občinskega sveta Občine Kamnik, ne pa tudi javnosti. Poročilo bo namreč javno objavljeno po obravnavi na senatu Komisije za preprečevanje korupcije, ki bo sprejela končno poročilo glede na odzivno mnenje Občine Kamnik, kot že rečeno, pa je bilo svetnicam in svetnikom predstavljeno in obrazloženo s strani strokovne sodelavke Kristine Kuret in vodje nadzora mag. Bećirja Kečanovića, ki je med drugim poudaril, da velikih nepravilnosti Komisija ni zaznala ter da je Občina Kamnik primer dobre prakse sistemskega nadzora.

V nadaljevanju so člani Občinskega sveta sprejeli tudi Predlog Odloka o zavarovanju območja plemenilne postaje čebel Josipa Verbiča v Kamniški Bistrice v drugi obravnavi ter se seznanili s Poslovnim poročilom za leto 2012 – Dnevni center Štacjon, kjer je v. d. direktorice Centra za socialno delo Kamnik mag. Elizabeta Pristav Bobnar povedala, da Center deluje nadpovprečno, uporabniki sodelujejo pri načrtovanju dejavnosti, urejanju prostorov in okolice stavbe ter bližnjega parka. »Dnevni center trenutno vsak dan obiskuje okoli 15 uporabnikov, prav tako je dober odziv uporabnikov, ki povedo, da v Dnevni center radi prihajajo. Našim uporabnikom, torej tistim, ki imajo težave v duševnem zdravju, želimo omogočiti čim bolj kakovostno preživljanje časa, razviti njihove sposobnosti in okrepiti njihove življenjske možnosti. Preko mnogih aktivnosti se veča nadzor nad lastnim življenjem uporabnikov in s tem krepi njihovo samopodobo, s čimer dosežejo kakovostnejše življenje, kar vpliva tudi na zmanjševanje predsodkov okolice. Prav tako pa se uporabnikom omogoča in jih spodbuja k vključevanju v aktivnosti, ki se odvijajo v širši skupnosti, kot so prireditve na prostem, obisk kina, gledaliških predstav in drugih prireditev,« je še povedala.

Glede na to, da na sodišču poteka mediacija v zvezi s tremi zemljišči na spodnji postaji nihalke, kjer so parcele pred leti na čuden način prišle v zasebno last, je direktor Velike planine d.o.o. Dušan Bombač predstavil Predlog Sklepa o soglasju za sklenitev sodne poravnave. Svetnice in svetniki so potrdili sklep s katerim dajejo soglasje za sklenitev sodne poravnave med družbama Velika planina d.o.o. (tožeča stranka) in Aedum fabulae d.o.o. (tožena stranka), dogovorjene v postopku mediacije št. M 712/2012. Prav tako sta bila sprejeta dodatna sklepa, in sicer, da se vodstvo družbe Velika planina d.o.o. zadolži, da sproži ustrezne postopke za pridobitev odtujene opreme iz hotela Šimnovec ter, da se zadolži za pridobitev dokumentacije o hidrogeoloških raziskavah in o samih vrtinah.

Osmo točko dnevnega reda je predstavila v.d. direktorice Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Urška Kolar, ki je podala podroben opis projekta, finančno poročilo in storitve drsališča, pri tem pa poudarila, »da so bili vsi postavljeni cilji za drsališče v Kamniku doseženi. Sezona je bila uspešno podaljšana in drsališče odlično obiskano tudi med zimskimi šolskimi počitnicami. Sredstva, porabljena za postavitev drsališča, so bila optimizirana, pojavil pa se je dodaten strošek varovanja, da bi preprečili vandalizem. Program na drsališču je bil dobro sprejet, materialni sponzorji so poskrbeli za brezplačno pijačo in hrano v določenih obdobjih obratovanja drsališča. Medijsko je bilo drsališče odlično sprejeto, dosegli smo veliko število brezplačnih objav o dogajanju ob drsališču v občini Kamnik, ki smo ga seveda povezali tudi z drugim zimskim dogajanjem v občini–smučanje na Veliki planini, pester program v Termah Snovik, aktivnosti v Kamniški Bistrici in na novo speljana tekaška proga v Nevljah.« Po precej dolgi razpravi, kjer so si bila mnenja svetnikov precej nasprotujoča glede smiselnosti oziroma finančne upravičenosti drsališča, so poleg seznanitve s poročilom svetnice in svetniki sprejeli še dva dodatna sklepa.

Po skrajšanem postopku so člani Občinskega sveta sprejeli Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013, pri katerem želi Občina Kamnik s predlagano spremembo zagotoviti nemoteno poravnavanje obveznosti za zimsko službo, ki spada med zakonsko določene obveznosti občine, prav tako pa so sprejeli Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2013.

Vodja Oddelka za gospodarske javne službe Občine Kamnik mag. Matjaž Srša je predstavil Predlog Odloka o občinskih cestah v prvi obravnavi. Poglavitni cilj Odloka je uskladitev z obstoječo zakonodajo in novo uskladitvijo glob, ki jo predpisuje nova zakonodaja, ustrezno varovanje javnih cest ter prometa na njih zaradi števila posegov na javne ceste, ki so najbolj pogosti v poletnem času in odprava ugotovljenih pomanjkljivosti v starem Odloku. Svetnice in svetniki so sicer podali mnenja oziroma pripombe na predlagani Odlok, a ga z 22 glasovi za in 0 proti sprejeli v prvi obravnavi.

Predlog sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki vrtca Antona Medveda sta predstavili višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever in ravnateljica vrtca Antona Medveda Kamnik Renata Hojs. Glede na to, da je smiselno zaključiti celostno obnovo 32 let starega objekta enote Pestrna, ki se je začela že pred petimi leti v sklopu preureditve igralnic za sprejem malčkov od 1 do 3 let ter zlasti v lanskem letu nadaljevala s temeljitejšo obnovo stavbe (zamenjava strehe, oken, talnih oblog …), je občinska uprava Občinskemu svetu predlagala, da se presežek prihodkov nad odhodki razporedi za dokončanje del na tej lokaciji. Ker so svetnice in svetniki predlagani sklep sprejeli, se bo z obnovo fasade in zunanjo ureditvijo v omenjeni enoti bolj ali manj v celoti zaključila začeta sanacija ene najstarejših enot vrtca v občini, kar je skladno tudi z določili PURES-a, LEK-a in zahtevami po energetski sanaciji javnih objektov. Po predračunih bi strošek obnove fasade in zunanje ureditve znašal 110.000 evrov.

Za konec so člani Občinskega sveta sprejeli še Predlog Sklepa o pooblastitvi Odbora za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem za izdajo soglasij v smislu 7. odstavka 29. člena ZJN-2. 7. odstavek 29. člena ZJN-2 določa, da bo moral naročnik pred sklenitvijo aneksa, s katerim spreminja predmet oziroma obseg predmeta naročanja ali se povečujejo cene oziroma vrednost pogodbe pridobiti soglasje svojega nadzornega organa oziroma vlade. S sprejetjem tega sklepa tako Občinski svet pooblašča Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem, da soglašajo pri podpisu aneksov nad vrednostjo 10.000 evrov.

Oglasno sporočilo