Intervju z Markom Faturjem, direktorjem Javnega komunalnega podjetja Prodnik

0
4108
Vir: Domžalec.si, Slamnik 4.april 2013

Javno komunalno podjetje Prodnik je eno od najuspešnejših podjetij v Sloveniji na področju ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode. Še posebej dobre rezultate podjetje dosega na področju zmanjševanja odlaganja nepredelanih mešanih odpadkov.

V letu 2011 je bilo skupno odloženih le 36 odstotkov odpadkov, 64 odstotkov pa so predstavljali odpadki, ki so bili ustrezno ločeni in nekateri tudi ponovno uporabljeni. V primerjavi s slovenskim povprečjem odloženih odpadkov, ki je 58 odstotno, je Prodnik, skupaj z občankami in občani Občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, na tem področju izjemno uspešen. Strokovnjaki podjetja so vključeni v različne projekte s področja komunalne dejavnosti na državni ravni. Direktorja smo povprašali o poslovanju podjetja, o prihajajočih spremembah načina zaračunavanja komunalnih storitev in kaj nam bodo te spremembe prinesle.

V podjetju ste se bili v letu 2008 primorani spopasti z novim pristopom k ravnanju z odpadki, kar je pomenilo ogromno sprememb tako za podjetje, kot tudi za prebivalce Občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. Kakšne so bile te spremembe in kako so se izkazale v praksi?

Leta 2008 je poteklo okoljevarstveno dovoljenje odlagališču odpadkov v Dobu, zato smo ga morali zapreti. Za prevzem mešanih komunalnih odpadkov so se Občine dogovorile z Mestno občino Celje, bivše odlagališče pa smo spremenili v zbirni center za odpadke. V Celju, kjer odpadke predelajo in odložijo, je zagotovljeno ravnanje z odpadki v skladu z evropskimi standardi in slovenskimi predpisi.
Sočasno smo uvedli novo, sodobnejšo strategijo ravnanja z odpadki, katere glavna ideja je bila ločeno zbiranje določenih vrst odpadkov pri vsakem uporabniku, kot je že dolga leta uveljavljeno v razvitih evropskih državah. Kljub nekaterim manjšim nasprotovanjem predvsem na področju bioloških odpadkov se je strategija izkazala za uspešno in pametno naložbo, kar dokazujejo tudi letni podatki o ločeno zbranih odpadkih. Predvsem pa je pomembno, da so naši uporabniki zadovoljni, da jim je omogočeno, da tudi sami nekaj storijo za okoljsko ustrezno ravnanje z odpadki. Po enaki poti nam je sledila večina komunalnih podjetij v Sloveniji. Zaradi te strategije so cene za ravnanje z odpadki od leta 2008 do danes lahko ostale nespremenjene.
Ljudje se premalokrat zavedamo, da napredki v razvoju in varovanju okolja prinašajo večje stroške. Poleg tega pa je zmotno tudi prepričanje, da za oddane odpadke, kot je embalaža, podjetje prejema plačilo od prevzemnika. Realnost je ta, da smo kot izvajalec javne službe skladno z zakonodajo zbrano embalažo dolžni brezplačno prepuščati družbam za ravnanje z odpadno embalažo. Pri zbiranju bioloških odpadkov smo velik korak naredili tudi z nakupom vozila za zbiranje odpadkov z vgrajenim sistemom za pranje posod, kar je zopet povečalo zadovoljstvo naših uporabnikov.

Vsako področje, s katerim se v podjetju ukvarjate, ima na vodilnem mestu strokovnjaka, ki se na tematiko dobro spozna, kar je razvidno iz učinkovitosti vodenja posameznih področij in posledično uspešnosti celotnega podjetja. S čim se pretežno ukvarjajo vodje področij v podjetju?
Vsekakor je na prvem mestu zagotavljanje kakovosti storitev in strokovno delo na posameznem področju. Potrebno se je zavedati, da so inženirji, zaposleni v podjetju, vsakodnevno odgovorni za to, da lahko uporabniki nemoteno uporabljajo zdravo pitno vodo ter da je odvod odpadne vode in ravnanje z odpadki ustrezno urejeno. Dejstvo je, da je zakonodaja na področju okolja zelo kompleksna in zahtevna ter da je le-ta obsežna. Zaposleni skrbijo za to, da je izvajanje storitev na najvišjem možnem nivoju, predvsem pa, da je stalno v skladu z zakonodajo in ostalimi predpisi.

Več let že sodelujete z nekaterimi vrtci, kjer otrokom na poučen in zanimiv način prikažete kako pomembno je ločevanje odpadkov in skrb za pitno vodo. V preteklem letu ste tudi prvič pripravili obsežno akcijo za učence od 1. do 4. razreda osnovnih šol v vseh petih občinah, v kateri ste jih navdušili za okoljsko problematiko, letos pa boste akcijo tudi ponovili in jo še nadgradili. Kakšen je bil vaš pristop in kakšne rezultate ste dosegli ter kako ocenjujete vpetost naših najmlajših v obravnavano tematiko?

Da je skrb za okolje pomembna in včasih tudi zabavna se strinjajo tudi naši najmlajši. Za osnovnošolce, od 1. do 4. razreda, smo pripravili posebno spletno stran, kjer na zabaven način ločujejo odpadke in se preko kviza preizkusijo v znanju o pitni vodi in odpadnih vodah. Podobno kot lansko leto tudi letos pripravljamo posebno akcijo za osnovnošolce do 4. razreda, ki se preko naše maskote Grini učijo in nadgrajujejo svoje znanje o skrbi za okolje.
Navdušeni smo nad odzivi tako osnovnošolcev kot tudi otrok iz vrtcev, saj se zavedajo, da je ločevanje odpadkov pomembno, še bolj pomembna pa je skrb za čisto pitno vodo. Grini je pravi junak med našimi najmlajšimi, saj upoštevajo njegove nasvete in kaj uporabnega naučijo tudi starše.
Cilj naših akcij, ki jih pripravljamo za otroke je, da jim približamo tematiko skrbi za okolje in da jim pokažemo, da je učenje o odpadkih in pitni vodi lahko tudi zabavno. Srečo imamo, da na tem bojnem polju nismo sami, saj jih že starši, učiteljice in vzgojiteljice učijo o teh temah. Vsekakor pa tudi občine podpirajo to področje, kar pokažejo tudi z dogodki, ki jih same organizirajo in na katerih z veseljem sodelujemo. Veseli smo, da se veliko mladih zaveda pomembnosti skrbi za naravo in okolje in upamo, da jih bo osvojeno znanje spremljalo tudi v času odraščanja.

Kot dolgoletni član Zbornice komunalnega gospodarstva in predsednik Komisije za pitno vodo ste dobro seznanjeni s problemom komunalne infrastrukture tudi drugje po Sloveniji. Kakšne so vaše ocene trenutnega stanja in kakšno rešitev vidite?
Žal je stanje na tem področju izredno slabo. V Sloveniji je na splošno ogromno težav z dotrajanimi cevovodi, katerih posledica je relativno veliko število okvar in velike izgube pitne vode med distribucijo. Tudi občine, kjer podjetje Prodnik izvaja javne službe, glede tega niso nobena izjema. Uporabniki to občutijo kot občasne prekinitve oskrbe z vodo, kar je seveda za uporabnike velik problem. Ker so se ustrezne državne institucije zavedale tega problema so naročile študijo, ki je pokazala, da je stanje obstoječega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja slabo, glavni razlog pa tiči v dejstvu, da se je v zamenjave dotrajanih delov teh sistemov zaradi prenizkih cen komunalnih storitev vlagalo premalo. Vlada je na te ugotovitve reagirala na način, da je z letošnjim letom omogočila občinam, da postavijo cene komunalnih storitev na nivo, ki bo omogočal tudi zamenjavo dotrajanih delov vodovodnih in kanalizacijskih omrežij. Slika stanja danes kaže, da so nizke cene oskrbe s pitno vodo ter odvoda odpadnih voda povzročile, da je kjub ugodnim kratkoročnim učinkom nižjih položnic za uporabnike, prišlo do tako slabega stanja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, da je mogoča sanacija le-teh le ob stalnem vlaganju sredstev v obnovo, šele v naslednjih dvajsetih letih. Osebno smatram, da interes uporabnikov pitne vode iz javnega vodovoda ni čim nižja cena ampak takšna cena, ki omogoča normalno oskrbo s pitno vodo ne le danes, ampak tudi jutri. Tudi naši otroci imajo namreč pravico, da v prihodnosti pijejo vodo iz pipe.

Kakšna je situacija na področju cen v podjetju danes?
Mnogo ljudi se vznemirja glede bodoče višine cen komunalnih storitev, nihče pa ne pomisli, da so bile zadnje spremembe cen na področju oskrbe s pitno vodo v letu 2001, na področju kanalizacije pa še pred tem. Zaradi zamrznitve usklajevanja cen s strani države je bilo v preteklosti nemogoče prilagajati cene rasti stroškov pri izvajanju javnih služb, zato je prišlo do situacije, ko občine zaradi prenizkih cen niso mogle vlagati v posodobitve infrastrukture, ki so nujno potrebne. Tako je na primer na področju oskrbe s pitno vodo še vedno kar nekaj vodovodnega omrežja iz slabih salonitnih cevovodov, ki jih je nujno potrebno v čim krajšem času zamenjati. Prav tako brez ustreznih zamenjav cevovodov ni mogoče zmanjšati vodnih izgub in povečati varnosti sistemov za oskrbo s pitno vodo.
Če vzamemo za primer ceno goriva, ki predstavlja sorazmerno velik strošek za komunalna podjetja, se je cena dizelskega goriva samo v zadnjih petih letih dvignila za več kot 50 odstotkov. Cene komunalnih storitev pa so ostale na enaki ravni. Zato smo bili primorani v procese racionalizacije in reorganizacije poslovanja. A tega ne moremo početi v nedogled, ne da bi se začele kazati posledice v kakovosti storitev.

O spremembah in poenotenju oblikovanja cen komunalnih storitev za celotno območje Slovenije se je v javnosti začelo govoriti novembra 2012, s 1. 1. 2013 pa je stopila v veljavo tudi Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Kakšne spremembe na tem področju lahko pričakujejo občanke in občani Občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče?
Spremembe cen bodo temeljile na določilih Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so jih občine in komunalna podjetja dolžni uveljaviti najkasneje do aprila leta 2014. Tako bo nova cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in odvoda odpadnih voda sestavljena iz omrežnine in vodarine oz. kanalščine. Omrežnina bo omogočala občinam zamenjavo dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, vodarina in kanalščina pa sta tista dela cene, ki bosta pokrivala stroške izvajanja javne službe in se bosta uporabnikom zaračunala glede na dobavljeno količino pitne vode.
Uredba natančno določa način oblikovanja cen za vso Slovenijo, prepoveduje pa deljenje cen komunalnih storitev na gospodinjsko in gospodarsko tarifo, tako da bodo cene za vse uporabnike enake. Cene bodo določili Občinski sveti za področje posamezne občine.
Glede višine vodarine, kanalščine in smetarine uporabnikom lahko zagotovimo, da ne bo prišlo do znatnih dvigov cen, tako da lahko povprečno gospodinjstvo po sprejetju novih cen računa le na nekaj evrov višjo položnico kot do sedaj. Za gospodinjstva se bodo občine verjetno odločile za postopno uveljavljanje omrežnine za vodovod in kanalizacijo, kar naj bi trajalo približno eno leto, do takrat pa bodo občine subvencionirale omrežnine gospodinjstvom do polne cene. Za gospodarske subjekte pa bo omrežnina uvedena naenkrat, saj subvencioniranje gospodarskih subjektov ni dovoljeno.

Intervju pripravila: Lea Bernot

Oglasno sporočilo