23. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
3464
Vir: Občina Kamnik; 25.april 2013

Včeraj je v sejni dvorani občinske stavbe potekala 23. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so se svetnice in svetniki med drugim seznanil s Poročilom o stanju na projektu Rekonstrukcije in gradnje prizidka s telovadnico Osnovne šole Toma Brejca v Kamniku na dan 31. 3. 2013 ter z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2012 in letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2012.

Prisotnih 29 članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 22. seje Občinskega sveta z dne 12. decembra 2012. Glede dnevnega reda je vodja svetniške skupine LTS – Za Kamnik Marija Mošnik predlagala razširitev dnevnega reda s točko »Volitve in imenovanja«, višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin-Sever pa je predlagala razširitev dnevnega reda s točko »Informacija o zagotavljanju dodatnih oddelkov predšolske vzgoje s šolskim letom 2013/2014«, ki se jo uvrsti na dnevni red kot tretjo točko, ostale pa se ustrezno preštevilčijo. Vodja svetniške skupine NSi mag. Matej Tonin je predlagal še umik 7. točke dnevnega reda, in sicer »Predlog Odloka o občinskih cestah – druga obravnava.«

V uvodni obrazložitvi je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Marija Mošnik povedala, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 25. seji, 18. aprila 2013, obravnavala dopis Sveta Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, v katerem je le-ta Občino Kamnik zaprosil za mnenje o prijavljenih kandidatih in kandidatkah za ravnatelja/ico javnega zavoda. Glede na podan predlog Komisije je Občinski svet Občine Kamnik sprejel odločitev, da se kandidatom in kandidatkam Nevenki Dolenc, Vidu Gregoraču, Vincencu Kušarju, Mateji Rožman in Zdenku Rožmanu poda negativno mnenje. Prijavljeni kandidati/ke po mnenju Komisije formalno izpolnjujejo zahtevane pogoje za nastop funkcije ravnatelja, vendar nobeden od njih glede na program vodenja šole oziroma vizijo razvoja šole ne izstopa do te mere, da bi mu lahko le na osnovi predložene dokumentacije podelili pozitivno mnenje za vodenje za občino tako pomembne srednje šole.

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin Ane Marije Suhoveršnik (SMS-ZE) je odgovoril vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša, na vprašanje Mateje Poljanšek (LDS) pa je odgovor podala vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik.

S spremembo dnevnega reda je nato sledila točka »Informacija o zagotavljanju dodatnih oddelkov predšolske vzgoje s šolskim letom 2013/2014«. Občinska uprava meni, da je potrebno točko nujno obravnavati pred majsko sejo zato, da se lahko na podlagi seznanitve s predlaganim gradivom pripravi rebalans na postavkah predšolske vzgoje v okviru predloga rebalansa, ki bo obravnavan na redni seji v mesecu maju. Na osnovi predloga rebalansa bo občinska uprava nemudoma začela s postopki za povečanje kapacitet predšolske vzgoje že z začetkom letošnjega šolskega leta. Višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin-Sever je podala razloge za sprejem in stanje kapacitet za predšolsko vzgojo v občini, ki si jih lahko ogledate tukaj. Kot je še povedala, bodo s pripojitvijo bivalnih kontejnerjev (modularnih vrtcev) k obstoječim enotam vrtca prioritetno pokrite potrebe po vključitvi otrok, s šolskim letom 2013/2014 pa dodatno zagotovljenih približno 191 mest predšolske vzgoje in varstva. Modularni vrtci so začasne narave in mišljeni kot prizidki k že delujočim enotam vrtcev. Direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda je nato svetnicam in svetnikom predstavil idejne rešitve zagotavljanja dodatnih oddelkov predšolske vzgoje. Točka je sprožila precej dolgo razpravo, saj gre za perečo temo, približno 300 otrok še vedno ostaja zunaj vrtca, ravno zato je občinska uprava predlagala oziroma seznanila Občinski svet s predlogom modularnega vrtca. Da problematika vključenosti otrok v občini Kamnik traja že 20 let in da je nujno potrebno nekaj narediti, je poudarila tudi ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik Renata Hojs, ki je izpostavila, da v zadnjem času tudi modularni vrtci dosegajo visoko stopnjo kvalitete. Poleg seznanitve je Občinski svet sprejel še dva dodatna sklepa, in sicer naj občinska uprava do naslednje seje pripravi uradno poročilo o možnostih nakupa ali najema vrtca Trobentica ter, da Občinski svet pooblašča občinsko upravo, da izvede neformalni javni razpis za postavitev modularnih enot vrtca z namenom pridobitve točnih podatkov, ki jih zahteva Občinski svet.

Sejo smo nadaljevali s sprejetjem predloga Programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2013, katerega cilj je zajemati aktivnosti, ki bodo zagotavljali stalno in zadostno oskrbo z zdravo pitno vodo v vseh javnih vodovodnih sistemih, s katerimi gospodari Občina Kamnik. Prav tako mora program opredeliti večja obnovitvena dela vodovodnih omrežij in naprav.

Predlog Programa odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Kamnik za leto 2013 je predstavila višja svetovalka za komunalno infrastrukturo Suzana Stražar. Predlagani sprejeti program predstavlja gospodarjenje s kanalizacijsko infrastrukturo v občini Kamnik v okviru predvidenih razpoložljivih sredstev. Pripravljen je tako, da bo možno tudi sistemsko slediti in nadzorovati predvideno vzdrževanje obstoječega omrežja in da bo jasno predstavljeno, kje se sredstva porabijo. Vsakoletno pripravljene analize in pregledi sistema s kamerami pa bodo prikazali, kakšna je dejanska potreba po sredstvih, da bi omrežje najbolj optimalno vzdrževali.

V nadaljevanju so se svetnice in svetniki seznanili z Letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2012, ki ga je podal direktor družbe Velika planina d.o.o. Dušan Bombač: »Družba Velika planina je tudi v letu 2012 poslovala stabilno in poslovno leto zaključila z boljšimi rezultati, kot v prejšnjih letih. Po letu 2000 je bilo leto 2012 v poslovnem smislu eno najboljših, doseženi rezultati v poletni sezoni pa so med najboljšimi doslej. Družba sledi razvojni strategiji, ki je bila zastavljena leta 2010 ob takratni zamenjavi vodstva in reorganizaciji poslovanja. Z obratovanjem žičniških naprav vseh 365 dni v letu družba skrbi za prepoznavnost in zanesljivost storitev. Ravno tako sta vse dni odprta tudi okrepčevalnica Zeleni rob in Bar pri Žičnici. S poudarjanjem naravne in etnološke dediščine pa zapolnjujemo tisto tržno nišo, ki jo konkurenčni ponudniki nimajo. Objekti, ki so bili dani v najem, so v tem letu prešli pod okrilje družbe, urejajo pa se tudi sporna lastninska razmerja na spodnji postaji nihalke.« Poleg potrditve seznanitve s poročilom je občinski svet sprejel še dodaten sklep, da se družbi Velika planina d.o.o. predhodno sprosti 50.000 evrov iz namenskih sredstev za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o., ki so zagotovljena v poračunu Občine Kamnik za leto 2013.

Sledila je seznanitev še z ostalimi letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2012, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kamnik, to pa so Glasbena šola Kamnik, Matična knjižnica Kamnik, Medobčinski muzej Kamnik, Mestne lekarne, Osnovna šola 27. julij Kamnik, Osnovna šola Frana Albrehta, Osnovna šola Toma Brejca, Osnovna šola Marije Vere, Osnovna šola Stranje, Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, Vrtec Antona Medveda Kamnik, Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik.

Občinski svet se je na podlagi sprejete 19. točke Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2013 seznanil s Poročilom o stanju na projektu Rekonstrukcije in gradnje prizidka s telovadnico Osnovne šole Toma Brejca v Kamniku na dan 31. 3. 2013. Poročilo sta predstavila Samo Pajer, u.d.i.g., CSE Invest d.o.o. in direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda. Kot sta povedala, je projekt glede na pogodbeni terminski plan v zaostanku. Poleg dolgotrajnih neugodnih vremenskih razmer, so razlogi navedeni tudi v delu poročila za mesec december 2012 in januar 2013. Glede na dejstvo, da je izvajalec GOI del šele konec marca dostavil bolj podroben mrežni terminski plan napredovanja del, se bo na njegovi osnovi lahko dejansko predstavila analiza, ki bo predstavljena na junijski seji.

Kot pa je povedala tudi ravnateljica OŠ Toma Brejca Mojca Rode Škrjanc pa tako zaposleni, starši in otroci z optimizmom gledajo na gradnjo osnovne šole, kljub zaostankom in se veselijo, da se je gradnja po tolikih letih sploh začela in to pričakujejo tudi od članov Občinskega sveta.

Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju občine Kamnik v prvi obravnavi je predstavil višji svetovalec za občinsko prometno infrastrukturo Sandi Borec. Cilj le-tega je, uskladitev občinskega odloka kot podzakonskega akta z zakoni in odprava ugotovljenih pomanjkljivosti v dosedanjem veljavnem odloku. V predlaganem odloku so spremenjene višine glob iz tolarjev v evre, globe so predlagane v zaokroženih zneskih, kar v dosedanjem veljavnem odloku ni bilo storjeno ter dopolnjeno ali usklajeno besedilo členov glede na potrebe po uskladitvi z zakonom ali ugotovljenimi pomanjkljivostmi, ki so se pojavile v odloku, za katerega se predlaga razveljavitev in uveljavitev predlaganega. Sklep so svetnice in svetniki v prvi obravnavi sprejeli z 22 glasovi za in 0 proti.

V nadaljevanju so se člani Občinskega sveta seznanili s Poročilom o poteku postopka pogajanj s koncesionarjem za opravljanje javne gospodarske službe urejanje in vzdrževanje občinskih cest v občini Kamnik, obravnavali in sprejeli pa predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o priznanju solastniškega deleža med Občino Kamnik in Kegljaškim klubom Kamnik.

Zadnjo točka dnevnega reda, predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2012 – hitri postopek, je predstavila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde. Osnova za pripravo proračuna Občine Kamnik za leto 2012 je bil Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2011 in 2012, pripravljen s strani Ministrstva za finance. Občinam so bili posredovani tudi globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2010. Ker je po objavi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj na področju cen prišlo do večjih sprememb, ki vplivajo na višino inflacije, so na Uradu za makroekonomske analize in razvoj ažurirali napoved inflacije. Enako kot v preteklih letih, je bil tudi za leto 2012 potreben skrajno restriktiven pristop pri načrtovanju izdatkov za blago in storitve, to je materialnih in drugih stroškov v vseh državnih organih in izvajalskih organizacijah ter javnih zavodih, ki se financirajo iz proračuna. Pri pripravi zaključnega računa proračuna občine Kamnik za leto 2012 so bile upoštevane tudi pripombe Nadzornega odbora občine Kamnik iz preteklih let in priporočila revizorjev, ki so bila dana med opravljanjem notranje revizije na Občini Kamnik v letu 2012 (redna revizija poslovanja s poudarkom na zaključnem računu za leto 2011). Odlok je bil sprejet z 18 glasovi za in 0 proti.

Oglasno sporočilo