Sporočilo za javnost – nadgradnje komunalne infrastrukture 2013

0
2368

Vir: Občina Domžale; 26.april 2013
Obnova in nadgradnja komunalne infrastrukture sta nujni za zagotavljanje kakovostnih storitev tudi v prihodnje.
Nova Uredba obvezuje občine k prilagoditvi cen komunalnih storitev – Župani se zavedajo, da moramo za kakovostne storitve prihodnjih generacij obnavljati dotrajano infrastrukturo.

Domžale, 26. april 2013 – Župani Občin Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovica in Trzin ter direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik so na današnji novinarski konferenci predstavili osnovo za začetek širšega izvajanja obnove in nadgradnje komunalne infrastrukture. V skladu z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je stopila v veljavo v začetku letošnjega leta, so slovenske občine dolžne prilagoditi cene komunalnih storitev določbam uredbe najkasneje do 1. aprila 2014. Te so bile vrsto let nadzorovane in omejevane s strani države –predvsem zaradi omejevanja inflacije, kar je povzročilo ogromno škodo komunalni infrastrukturi in onemogočilo njeno obnovo. V občini Mengeš so predlagane cene sprejeli že pred dvema tednoma (11. aprila), v občini Moravče 17. aprila, v občini Domžale dan kasneje (18. aprila). V občinah Trzin in Lukovica so bili predlogi na občinskih svetih sprejeti v tem tednu (24. in 25. aprila). S tem bodo cene komunalnih storitev, usklajene z Uredbo, v vseh občinah pričele veljati s 1. majem 2013.

Kot so pojasnili župani, so se zaradi enotnega izvajalca javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvoda odpadnih voda in ravnanja z odpadki odločili za skupen projekt prilagajanja cen komunalnih storitev v skladu z določbami Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki zahteva od občin, da ob ceni za izvajanje javne službe določi tudi ceno, namenjeno obnovi dotrajane infrastrukture oziroma omrežnino.
Glavne značilnosti skupnega pristopa so enotne cene za izvajanje javnih služb za vse uporabnike (vodarina, kanalščina, smetarina), ki jih Javno komunalno podjetje Prodnik izvaja v navedenih občinah. Tako bodo z uveljavitvijo novih cen tako gospodinjstva kot tudi negospodinjski uporabniki plačevali enake cene, kar je ena izmed zahtev nove Uredbe.

Hkrati z enotnimi cenami se na področju oskrbe s pitno vodo in odvodom odpadnih voda uvajajo omrežnine kot del cene, ki je namenjen izključno obnovam dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov. Omrežnine se bodo kot namenski prihodki proračunov občin uporabljale izključno za obnovo dotrajanih delov infrastrukture. Za gospodinjstva se bodo omrežnine uvajale postopoma z enoletnim prehodnim obdobjem, občine pa bodo razliko do polnih vrednosti pokrivale s proračunskimi subvencijami. Za negospodinjstva se omrežnine pričnejo obračunavati hkrati z novimi cenami za izvajanje javnih služb.

Domžalski župan Toni Dragar je ob tem povedal, da so za predvidene obnove in nadgradnje vodovodnih in kanalizacijskih omrežij potrebna znatna sredstva, saj le tako lahko občine še naprej zagotavljajo kakovostne storitve in sledijo smernicam, direktivam in zakonodajnim določbam.
»Če želimo tudi dolgoročno našim občanom zagotavljati enako kakovostne komunalne storitve, kot smo jih imeli doslej, moramo stare azbestne cevi čim prej zamenjati, obnavljati kanalizacijo in vodovodne objekte ter poskrbeti za nadgradnjo komunalne infrastrukture, saj si nihče ne želi, da ne bi mogli v prihodnjih letih več piti vode iz pipe, imeti urejene kanalizacije ali da ne bi imeli ustrezno urejeno ravnanje z odpadki« je med drugim izpostavil župan Občine Domžale, Toni Dragar. Ob tem je poudaril, da so prilagoditve, ki so jih v Domžalah že potrdili tudi na občinskem svetu, nujne.

Glede na vladno uredbo bodo uporabniki na položnici imeli naveden tudi obračun omrežnin, ki jih doslej niso imeli. »Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v posamezni občini» je razložil župan Mengša Franc Jerič. »Cena omrežnine je zato za posamezno občino različna, občine pa bodo celotno omrežnino letno vlagale v obnovo vodovodnih in kanalizacijskih sistemov«.

Martin Rebolj, župan Moravč, je dodal: »Višina omrežnin je v občinah, ki imajo manj priključkov na kilometer omrežja, višja, saj navedeno pomeni, da je manj uporabnikov, ki plačajo stroške obnove infrastrukture. Omrežnino se zaračuna glede na velikost vodovodnega priključka (vodomera) in je stalna postavka na računu, ne glede na to, koliko vode uporabnik porabi. Tako gre pri omrežnini za enak sistem kot pri obračunih za porabo električne energije, toplote oziroma plina. Če občine ne bi prilagodile cen skladno z veljavno Uredbo, bi v letu 2014 sledile tudi visoke kazni«.

»V občini Trzin so do sedaj gospodarski uporabniki javnih služb nosili bistveno večje finančno breme kot gospodinjstva, z uskladitvijo cen z zahtevami Uredbe pa se cene za vse uporabnike izenačujejo. Sredstva zbrana iz omrežnin, bomo v celoti vložili v obnovo in nadgradnjo komunalne infrastrukture v občini. S tem bomo omogočili nadaljnjo zagotavljanje ustreznega standarda komunalnih storitev za naše občane. Nihče si ne želi, da bi zaradi pomanjkanja sredstev padla kakovost storitev« je izpostavil tudi župan Trzina Tone Peršak.

»Ravnati moramo kot dobri gospodarji, saj smo občine lastnice infrastrukture, za katero moramo skrbeti in sredstva iz naslova omrežnin bodo v celoti namenjena obnovi in nadgradnji komunalne infrastrukture«je izpostavil vlogo občin župan Občine Lukovica, Matej Kotnik, kjer so omrežnino za kanališčino za gospodinjstva potrdili nekoliko manj od predvidene in bodo razliko do polne cene do nadaljnega subvencionirali iz občinskega proračuna. Občine imajo v svojih načrtih predvideno večje število investicij, kot so zamenjave azbestnih cevi, obnove dotrajanih vodovodov in kanalizacije in obnovitve hišnih priključkov na obnovljenih vodovodih.

Direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik, Marko Fatur je ob tem poudaril: »Vladna uredba je omogočila izenačitev cen za uporabnike storitev javnih služb, če imajo le-ti istega izvajalca. To poenotenje cen pomeni, da bo cena vodarine, kanalščine in smetarine tako za gospodinjstva, kot tudi za podjetja, vrtce, šole, torej vse tiste, ki plačujejo položnice za komunalne storitve, enaka. Cena kubičnega metra pitne vode oziroma odvedene odpadne vode bo tudi za uporabnike v vseh petih občinah enaka. Prilagoditve cen komunalnih storitev tako povzročijo znižanje cen za gospodarske uporabnike ter zvišanje cen za gospodinjstva, ki bodo znašala za povprečnega gospodinjskega uporabnika od 1 do 7 evrov na mesec za vse tri javne službe skupaj (vodarina, kanalščina, ravnanje z odpadki). V primerjavi z nekaterimi drugimi občinami po Sloveniji, kjer so cene komunalnih storitev prilagajali že v letih 2008 in 2010, so cene za oskrbo s pitno vodo v naših občinah iz leta 2001, za kanalščino pa iz leta 2002. V tem času je bila uradna inflacija več kot 50%, cene energentov in drugih pomembnih stroškov pa so rasle še hitreje. Cena za ravnanje z odpadki je iz leta 2008, v tem času pa so stroški goriva zrasli za 50%, prav tako pa so se bistveno povečale minimalne plače. Tako bo vodarina skupaj z vodnim povračilom po novem znašala 0,7272 EUR/m3 distribuirane pitne vode (z DDV), cena kanalščine pa 0,2959 EUR/m3 odvedenih odpadnih voda (z DDV), kar je primerljivo s trenutno veljavnimi cenami ostalih območij drugod po Sloveniji«.

Javna služba odvoza blata iz greznic in malih čistilnih naprav (MČN) se izvaja na način, da se vsakemu uporabniku pitne vode, ki ni priključen na kanalizacijski sistem, enkrat na tri leta v sklopu izvajanja javne službe izprazni blato iz greznice oziroma MČN ter odpelje na čistilno napravo na dokončno predelavo. Do sedaj je vsak uporabnik plačal storitev glede na količino odpeljanega blata iz greznice oziroma MČN, v skladu z novo uredbo, pa je potrebno spremeniti obračun in uporabniku zaračunati to storitev glede na porabljeno vodo. Glede na to določilo se je ustrezno prilagodila tudi cena, ki znaša 0,4318 EUR/m3 porabljene vode. To pomeni, da se uporabniku storitev za odvoz blata iz greznice oziroma MČN ne bo več zaračunavala po opravljeni storitvi, ampak sorazmerno vsak mesec glede na porabljeno vodo.

Na področju ravnanja z odpadki bo cena za vse uporabnike za zabojnik velikosti 80 litrov za ostanek odpadkov 14,2807 evrov na mesec (z DDV), za zabojnik enake velikosti za organske odpadke pa 7,4973 evra na mesec (z DDV).
Prilagojene cene komunalnih storitev po novi uredbi bodo vsi uporabniki prvič prejeli v mesecu juniju na računih, izdanih za mesec maj.
Hkrati z enotnimi cenami se na področju oskrbe s pitno vodo in odvodom odpadnih voda uvajajo omrežnine kot del cene, ki je namenjen izključno obnovam dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov po posameznih občinah. Omrežnine se bodo kot namenski prihodki proračunov občin uporabljale izključno za obnovo dotrajanih delov infrastrukture. Za gospodinjstva se bodo omrežnine uvajale postopoma z enoletnim prehodnim obdobjem in bodo prvič zaračunane na računih za mesec junij, ki jih bodo uporabniki prejeli v začetku julija, v višini 1/12 celotne končne vrednosti. Občine bodo razliko do polnih vrednosti omrežnine v prehodnem obdobju za gospodinjstva pokrivale s proračunskimi subvencijami. Za negospodinjstva se celotne omrežnine pričnejo obračunavati hkrati z novimi cenami za izvajanje javnih služb.

Oglasno sporočilo