22. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2758
Vir: Občina Domžale; 24.maj 2013

V četrtek, 23. maja 2013, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 22. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil podžupan, mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 21. seje z dne 18. aprila 2013 ter naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, pobude in predlogi;
2. Volitve in imenovanja;
– informacija o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Venclja Perka,
– informacija o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Vrtca Urša,
– razrešitev in imenovanje novega predstavnika v svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale,
– informacija o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Domžale,
– mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Domžale,
– potrditev sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020,
3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2013;
4. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale;
5. Obravnava in sprejem Odloka o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v Občini Domžale;
6. Obravnava in sprejem Odloka o štipendiranju v Občini Domžale;
7. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale«.

1. Vprašanja, pobude in predlogi

Na 21. seji Občinskega sveta so vprašanja, pobude in predloge podali: Janez Svoljšak /DeSUS/, Roman Lenassi /NSi/, Anton Preskar /LDS/, mag. Tomaž Deželak /SDS/, Marija Pukl /DeSUS/, Rok Ravnikar /SLS/, Marija Majda Zevnik/SD/, mag. Majda Pučnik Rudl /SDS/.

2. Volitve in imenovanja

Informacija o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Venclja Perka
Občinski svet se je seznanil, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja glede na dosedanje delo, predloženi program dela osnovne šole ter predstavitev, dala pozitivno mnenje Petri Korošec, Antona Skoka 14, 1230 Domžale za ravnateljico Osnovne šole Venclja Perka.

Informacija o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Vrtca Urša
Občinski svet Občine Domžale se je seznanil, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dala negativno mnenje Tanji Bergant Petric, Novo Polje c. VIII/8, 1260 Ljubljana Polje in Mojci Novinec Babič, Trilerjeva 1, 1215 Medvode za ravnateljico Vrtca Urša. Občinski svet Občine Domžale se je seznanil, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagala, da Svet zavoda Vrtca Urša izvede ponovni razpis za delovno mesto ravnatelja Vrtca Urša.

Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale
Občinski svet Občine Domžale je imenoval v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale namesto Aleša Oberčkala novega člana Natašo Kustec kot predstavnico Policijske postaje Domžale.

Informacija o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Domžale

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil z informacijo o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Domžale.

Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Domžale
Občinski svet Občine Domžale se je seznanil, da bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odločitev o izreku mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Domžale sprejela po predstavitvi kandidatov, ki bo 30. maja 2013 in z odločitvijo seznani Občinski svet na junijski seji.

Potrditev sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020
Občinski svet Občine Domžale je potrdil sestavo skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020.

3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2013

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 in potrdil Načrt razvojnih programov za obdobje od 2013 do 2016. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale. V Uradnem vestniku Občine Domžale se objavi besedilo Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 ter tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve posebnega dela proračuna.

Amandmaji k Odloku o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale

Župan Občine Domžale je predlagal Občinskemu svetu Občine Domžale v sprejem naslednje amandmaje k odloku, in sicer:
– Dodatna sredstva se na proračunski postavki 165205 – Vzdrževanje poslovnih prostorov zagotovijo zaradi nepredvidenih odpovedi najemnikov v objektu na Ljubljanski 36 v Domžalah (Inšpekcijske službe RS, Zavod Comett, Petrol d.d.) in priprave poslovnih prostorov za oddajo v najem novim najemnikom. Prostori so potrebni temeljite prenove električne napeljave, zamenjave talnih oblog in beljenja. Prav tako je potrebno zamenjati vhodna vrata v objekt.
– Dodatna sredstva se zagotovijo tudi na proračunski postavki 182102 – Ohranjanje kulturne dediščine, zaradi povečanih potreb pri vzdrževanju in obnovah spomenikov.
– Prav tako se zagotovijo dodatna sredstva na proračunski postavki 163302 – Ureditev Češminovega parka v Domžalah. Sredstva so namenjena dokončanju paviljona pod nadstrešnico, s čimer Češminov park pridobiva končno vsebino in s tem tudi funkcijo. V letu 2013 želimo končati z deli v Češminovem parku. Za dokončanje je potrebno urediti še leseno oblogo na pohodnem delu na južni strani nadstreška, na tribunah in stopnišču pri kotalkarski ploščadi. Planirana je namestitev lesene obloge iz sibirskega macesna. Zaradi zagotovitve zračenja je nujno potrebno izvesti prezračevanje kleti pod paviljonom ter namestitev elektro stebrička za potrebe prireditev v parku. Poleg tega so dodatna sredstva namenjena za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Proračunska postavka 132300 – Talna signalizacija na cestah se znižuje, ker so bila na postavki planirana višja sredstva, kot znaša vrednost v postopkih javnega naročanja, pridobljenih ponudb od izvajalcev.
– Črta se 2. odstavek 6. člena Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013.
– V obrazložitvi proračunske postavke 193107-Investicijsko vzdrževanje šol se spremeni opis namena porabe tako, da se po novem glasi:
“Sredstva so namenjena izvedbi investicijsko vzdrževalnih del v osnovnih šolah. V okviru te postavke med drugim planiramo rekonstrukcijo kotlovnice in priključitev na plinovodno omrežje OŠ Preserje pri Radomljah. Dalje načrtujemo izvedbo energetskih sanacij na OŠ Domžale, OŠ Rodica in OŠ Dob. V letošnjem letu planiramo realizacijo energetske sanacije telovadnice na OŠ Domžale. Za OŠ Rodica in OŠ Dob pa bomo sredstva namenili pridobitvi dokumentacije in izvedbi prijave na razpis. Realizacijo načrtujemo v letih 2014 in 2015. Načrtujemo prenovo asfaltnih igrišč pri OŠ Domžale, OŠ Rodica in OŠ Venclja Perka, prenovo atletske steze pri OŠ Domžale, postavitev lope za shranjevanje orodja pri POŠ Ihan in namestitev ograje na južnem delu šole pri POŠ Ihan in druga dela v okviru razpoložljivih sredstev in na osnovi predlogov posameznih šol.”
– Občinski svetnik Stane Kovač /LTD/ je vložil amandma k Odloku o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2013 in predlagal, da se v poglavju 1402 pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti v skupini 14029001 spodbujanje razvoja malega gospodarstva doda nova postavka – 142109 Sofinanciranje dejavnosti obrtno podjetniške zbornice Domžale v višini 20. 000 EUR. Sredstva se zagotovijo tako, da se zmanjša postavka 166200 Sklad za nakup nepremičnin za 20.000 EUR.

Vsi predlagani amandmaji so bili sprejeti.

4. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale v prvi obravnavi in ugotovil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Nadalje ugotavlja, da je zaradi postopka obravnave in sprejema Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale, postopek nadaljnje obravnave in sprejema Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za starejše Domžale, ki je bil sprejet v prvi obravnavi na 6. seji, dne 20. aprila 2011, zaključen.

5. Obravnava in sprejem Odloka o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v Občini Domžale
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v občini Domžale in ga posreduje v 30 dnevno obravnavo.

6. Obravnava in sprejem Odloka o štipendiranju v Občini Domžale
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o štipendiranju v občini Domžale v drugi obravnavi.

Amandmaji k Odloku o štipendiranju v Občini Domžale
Občinska uprava je predlagala naslednje amandmaje, in sicer:
– V tretji alineji prvega odstavka 3. člena se beseda »določljivega« nadomesti z besedo »določenega«.
– Spremeni se četrta alineja prvega odstavka 3. člena odloka, tako, da se glasi: »-dijakom in študentom za deficitne poklice, ki jih določi župan s svojim sklepom in se izobražujejo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: štipendije deficitarnih poklicev)«.
– V drugi alineji prvega odstavka 6. člena odloka se beseda »praviloma« nadomesti z besedo »do«.
– Črta se besedilo četrtega odstavka 10. člena odloka.
– Spremeni se besedilo 23. člena odloka tako, da se glasi: »Vsebino razpisa določi župan«.

Vsi amandmaji so bili sprejeti.

7. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale«
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale«.

Na predlog Statutarno-pravne komisije, da se v 1. členu odloka pri naslovih enot dodajo še krajevna imena naselij, je Občinski svet Občine Domžale sprejel amandma k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale«.

 

Oglasno sporočilo