24. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2723
Vir: Občina Kamnik; 30.maj 2013

V sejni dvorani Občinske stavbe je včeraj potekala 24. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri se so občinske svetnice in svetniki med drugim seznanili z Informacijo o zagotavljanju dodatnih oddelkov predšolske vzgoje s šolskim letom 2013/2014, odločali so torej o prihodnosti vrtca Trobentica, razpravljali pa so tudi ugotavljanju odgovornosti ureditve enosmernega prometa v centru mesta.

Prisotnih 29 članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 23. seje Občinskega sveta z dne 24. aprila 2012.

Glede dnevnega reda je Jože Zagorc (LTS – Za Kamnik) predlagal razširitev dnevnega reda seje s točko »Predlog in potrditev sklepov v zvezi s prometno ureditvijo v mestu Kamnik in začetek postopka za ugotavljanje odgovornosti nastale škode«, ki se jo uvrsti kot zadnjo točko, Damjan Hribar (SDS) pa je predlagal umik 3. točke »Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) občine Kamnik«, kar je Občinski svet tudi potrdil.

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin Marije Mošnik (LTS – za Kamnik) in vprašanje samostojnega svetnika Antona Iskre je odgovoril vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša, Rudiju Veršniku (SDS) pa je odgovor podala višja svetovalka za prostorsko načrtovanje Oddelka za urejanje prostoraAlenka Babnik.

Z Načrtom investicij v šolsko mrežo in Ciljno projekcijo razvoja občine Kamnik je člane Občinskega sveta seznanil Matej Bratina iz družbe KODA, d.o.o.. Namen seznanitve z Načrtom je prikazati vpliv demografskih gibanj na kapacitete osnovnih šol v prihodnjih letih. Povečano število rojstev se rezultira v pomanjkanju kapacitet v vrtcih in posledično v šolah. Podatki o številu šoloobveznih otrok po evidencah Sokola – aplikacije za pregled šolskih okolišev in demografskih podatkov in dejanskim številom vpisanih otrok v kamniške – zlasti mestne – šole pa se precej razlikujejo. Dejansko število vpisanih otrok namreč odstopa navzdol. Študija navaja, da se torej za enkrat – poleg že začete in načrtovane prenove mestnih šol z zagotovitvijo dodatnih učilnic – ne kaže kot ustrezna gradnja še ene nove osnovne šole. S Ciljno projekcijo razvoja občine Kamnik pa se predlaga model poselitve, s katerim se decentralizira obstoječega. Kot izhaja iz ciljne projekcije terja ta model izgradnjo zlasti lokalnih središč, ki so sedaj le v zametkih. Kot je pojasnil gospod Bratina mora vsaka lokalna skupnost vlagati v podružnične in matične šole, vlagati mora v kvaliteten kader. Prav tako je poudaril, da se projekt gradnje OŠ Frana Albrehta ne izmika, vprašanje je samo ali šolo na novo zgraditi ali jo obnoviti.

Maksimiljan Železnik, univ. dipl. prav., zunanji sodelavec iz Evropskega pravnega centra je predstavil ugotovitve Poročila o pogajanjih s koncesionarjem za opravljanje javne gospodarske službe urejanje in vzdrževanje občinskih cest v občini Kamnik. Župan Občine Kamnik je s sklepom dne, 18. 2. 2013, imenoval strokovno komisijo z nalogo, da izvede pogajanja z izvajalcem gospodarske javne službe glede urejanja in vzdrževanja občinskih cest, da preveri koncesijsko pogodbo, preveri ugotovitve nadzornega odbora, sklep občinskega sveta in cene storitev, da na tej osnovi pripravi poročilo o ugotovitvah in doseženih rezultatih pogajanj. Kot je poudaril, koncesionar ni bil pripravljen znižati cen, analiza primerljivosti šestih občin pa je pokazala, da poraba v občini Kamnik ni višja oziroma odstopanja niso nesorazmerna. Vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša: »Strokovna komisija je ugotovila, da niso podani razlogi za spremembo pogodbe, da niso podani razlogi za odstop od pogodbe in da je koncesijsko razmerje ustrezno urejeno.« Zaključke komisije si lahko ogledate tukaj. Svetnice in svetniki so sprejeli dva sklepa, in sicer, da Občinski svet pozove občinsko upravo in koncesionarja, da celovito odgovorita na pripombe Nadzornega odbora ter, da se Občinski svet Občine Kamnik seznani s Poročilom o pogajanjih s koncesionarjem za opravljanje javne gospodarske službe urejanje in vzdrževanje občinskih cest v občini Kamnik.

Sledila je točka novelacija Investicijskega programa za Rekonstrukcijo in gradnjo prizidka s telovadnico pri Osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku. Občina Kamnik je 16. 4. 2013 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejela sklep in pogodbo o sofinanciranju za Rekonstrukcijo in gradnjo prizidka s telovadnico pri Osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku, v višini 2.961.711 evrov. Pogodba je bila s strani ministra podpisana 30. 4. 2013. Projekt rekonstrukcije in gradnje Osnovne šole Toma Brejca je bil s sklepom z dne, 9. 2. 2012, na podlagi sprejetega proračuna Republike Slovenije za leto 2013 uvrščen v Načrt razvojnih programov. V sklepu o izbiri projekta z dne, 27. 6. 2011, je bil naveden znesek 3.059.132 evrov. Občina Kamnik je s projektom rekonstrukcije in gradnje Osnovne šole Toma Brejca prav tako kandidirala na sredstva ZFO-1, ki jih je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gre za znesek v višini 440.988, evrov. Zaradi uskladitve občinskega in državnega načrta razvojnih programov, je bila izvedena novelacija Investicijskega programa, ki je bil potrjen dne, 7. 11. 2012, na drugi izredni seji Občinskega sveta. Investicijski program je pripravljen skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in vsebuje vse tiste podatke, opise tehničnih, tehnoloških in drugih predlaganih rešitev ter analize, ki zagotavljajo učinkovito uporabo javnih sredstev oziroma izvedbo investicije. Prikazani so tudi vplivi predvidene investicije na okolje. Novelacijo je predstavil Samo Pajer, CSE, d.o.o.,Občinski svet pa jo je tudi potrdil.

V nadaljevanju je Občinski svet, po precej dolgi razpravi o smotrnosti in opravičljivosti nakupa zemljišča v Mekinjah in Šmarci, dal soglasje k sklenitvi pogodbe za nakup nepremičnin, vendar z dodatnim sklepom s tremi točkami:

– Občina Kamnik naj nemudoma pristopi k pridobitvi zemljišč v okolici igrišča Virtus, ki so last Občine;
– Občinski svet Občine Kamnik zahteva od upravnika igrišča, da sprejme pravilnik o uporabi igrišča, ki bo določil ceno uporabe in prednostno pravico do uporabe igrišča s strani občanov občine Kamnik, klubov in društev s sedežem v o.k.;
– Najemna pogodba za igrišče Virtus potrebuje soglasje Občinskega sveta.
Prav tako so dali soglasje k opustitvi javnega dobra, ki po odvzemu statusa le-tega postane last Občine Kamnik.

Kot sedmo točko dnevnega reda so obravnavali in se seznanili z Informacijo o zagotavljanju dodatnih oddelkov predšolske vzgoje s šolskim letom 2013/2014. Kot je povedal direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda je na prejšnji, 23. redni seji, Občinski svet obravnaval točko Informacija o zagotavljanju dodatnih oddelkov predšolske vzgoje s šolskim letom 2013/2014. Po obravnavi je sprejel dodatna sklepa, in sicer prvi sklep, da občinska uprava do naslednje seje pripravi šeuradno poročilo o možnostih nakupa ali najema Vrtca Trobentica; obe varianti naj se tako terminsko kot stroškovno obdelata ter podata Občinskemu svetu. Drugi sklep pa je bil,daObčinski svet pooblasti občinsko upravo, da izvede neformalni javni razpis za postavitev modularnih enot vrtca z namenom pridobitve točnih podatkov, ki jih zahteva Občinski svet. Višja svetovalka Oddelka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin-Sever je Občinski svet seznanila, da bo občinska uprava v skladu z usmeritvami Občinskega sveta, podanimi ob predstavljeni informaciji o zagotavljanju dodatnih oddelkov predšolske vzgoje, naredila vse, da že zgrajeni objekt na Fužinah prične delovati za namen, za katerega je bil adaptiran, ter upoštevaje izkazane potrebe staršev po predšolski vzgoji in varstvu za šolsko leto 2013/2014, ponovno razpisala koncesijo. Ker uspešnega izida razpisa ni mogoče z gotovostjo napovedati, občina pa je dolžna zagotoviti potrebne dodatne kapacitete vrtca, želi občinska uprava naročiti izdelavo projektno tehnične dokumentacije, ki je podlaga za izvedbo modularnih bivalnih enot v šolskem letu 2013/2014. Ker pa so se nekateri svetniki že obrnili na občinsko upravo z bojaznijo, da bi na razpisu za podelitev koncesije utegnil biti izbran koncesionar, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov ne bi mogel izvajati koncesije za celotno razpisano obdobje, pa je potrebno poudariti, da se vsi morebitni zapleti v prihodnjih letih pač ne morejo predvideti. Dejstvo je, da bo s podelitvijo koncesije Občina zahtevala ustrezno zavarovanje le z namenom zavarovanja nepovratnih sredstev, ni pa predvidena tudi garancija za dobro in kvalitetno opravljanje koncesionirane dejavnosti. V kolikor bi koncedent zahteval še to garancijo, bi praktično razpis že vnaprej obsodili na neuspeh, saj je v teh zaostrenih gospodarskih razmerah težko pričakovati, da se bo našel ponudnik, ki bo lahko ponudil zahtevano garancijo za celotno obdobje razpisane koncesije. Problem je seveda tudi vprašanje, v kolikšni višini zahtevati takšno garancijo. Ali bodo izbrani koncesionarji dejansko sposobni nemoteno ter strokovno izvajati koncesijo, je ob samem izboru nemogoče predvideti oziroma v celoti zagotoviti. V kolikor bi torej Občina želela zagotoviti dejanski vpliv na izvajanje predšolske vzgoje in varstva, je seveda bistveno »varnejša« rešitev gradnja, nakup ali najem prostorov s strani Občine (in to ne glede na to, ali gre za nepremičnine, modularne enote ali kaj tretjega). Občina namreč na nadaljnjo ekonomsko sposobnost bodočih koncesionarjev neposrednega vpliva nima. Je pa res, da je odsotnost neposrednega vpliva na poslovanje koncesionarjev dejstvo pri vseh že podeljenih koncesijah.

Člani Občinskega sveta so dali besedo tudi gospe Vilman iz Zasebnega vrtca Sonček d.o.o., ki namerava kupiti vrtec Trobentica, ki je poudarila, da so se sestali z občinsko upravo ter z banko in da je z njihove strani zadeva čista ter, da imajo pozitivne in resne namene glede izvajanja dejavnosti predšolske vzgoje.

Svetnice in svetniki so bili enotnega mnenja, da je potrebno čim prej zagotoviti dodatne oddelke vrtca in zmanjšati število čakajočih otrok, sprejeli pa so dodatne sklepe:

Občinska uprava Občine Kamnik naj nemudoma objavi razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju mesta Kamnik, in sicer z rokom za prijavo najkasneje dne 16.07.2013. Koncesija naj se razpiše do 11 oddelkov za dobo 10 let, z možnostjo predčasne prekinitve po 7 letih. V razpisno dokumentacijo in pogodbo o podelitvi koncesije je potrebno vključiti pogoj, da koncesionar poda izrecno izjavo, da v celoti in popolnoma prevzema vso odgovornost za kvalitetno, strokovno in odgovorno opravljanje koncesionirane dejavnosti, in to tako v razmerju do občine kot tudi v razmerju do tretjih.
Z dnem uveljavitve sklepa št. 1 se v Sklepu o soglasju k dodelitvi nepovratnih sredstev za nove koncesijske oddelke predšolske vzgoje v letih 2013, 2014 in 2015, št. 0322-0010/2012/6, z dne 13. 12. 2012, razveljavi 2. odstavek 1. člena, 2. člen in 4. člen sklepa.
Občinska uprava na podlagi sprejetih sklepov Občinskega sveta pripravi razpisno dokumentacijo.
Občinski svet Občine Kamnik soglaša, da v primeru neuspešne prve dražbe, občinska uprava naroči izdelavo projektno tehnične dokumentacije za 10 modularnih bivalnih enot vrtca.
V primeru, da bo razpis, omenjen v sklepu št. 1, delno ali v celoti neuspešen in koncesija do 31. 7. 2013 ne bo podeljena ali koncesijska pogodba v razpisu postavljenem roku ne bo podpisana, naj občinska uprava Občine Kamnik nemudoma pristopi k realizaciji postavitve enot modularnih vrtcev ob že obstoječih objektih, kakor je predvideno v idejni zasnovi, predstavljeni na 23. seji Občinskega sveta, dne 24. 4. 2013. Pri realizaciji števila oddelkov v modularnih bivalnih enotah vrtca se mora upoštevati tudi število oddelkov za katere bo v skladu s sklepom št. 1 podeljena koncesija.
Na junijsko sejo se ta točka ponovno umesti zaradi seznanitve s stanjem.

Občinski svet Občine Kamnik je v nadaljevanju, kljub navedenim razlogom za izstop, sprejel sklep, da o točki izstopa Občine Kamnik iz Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije (ORPSS) odloča na junijski seji.

Vodja Oddelka za gospodarske javne službe Občine Kamnik mag. Matjaž Srša je predstavil Odlok o občinskih cestah in predstavil predloge prve obravnave Odloka o občinskih cestah, ki jih je občinska uprava upoštevala, hkrati pa podal odgovore na neupoštevana vprašanja oziroma predloge občinskih svetnikov. Glede tega so bili podani naslednji amandmaji:

Amandma SDS k 13. členu – 1. alineja 13. člena se spremeni, tako da glasi: »Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, prioritetno obravnavajo Sveti KS, sprejme pa ga Občinski svet, na predlog župana. Pripombe Svetov krajevnih skupnosti so priloga gradiva.« – amandma je bil sprejet
Amandma SDS k 25. členu – doda se 4. alineja v 25. členu, tako da glasi: »Ne glede na določbe prvih treh odstavkov tega člena lahko redno vzdrževanje občinskih cest izvaja tudi s tem namenom ustanovljeno javno podjetje.« – amandma je bil sprejet
Amandma SDS k 32. členu – 7., 10. in 11. alineja v 32. členu se združijo v eno, ki se tako glasi: »Vsi posegi (prečni ali vzdolžni) na občinski cesti se izvedejo v skladu z Tehnično specifikacijo za javne ceste TSC 08.512 : 2005 – Varstvo cest – Izvajanje prekopov na voznih površinah. Ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.« – amandma je bil sprejet

k 45. členu sta bila vložena dva amandmaja – s strani svetniških skupin NSi in SDS, amandmaja si lahko preberete tukaj, sprejet je bil amandma svetniške skupine NSi.

Svetnice in svetniki so Odlok o občinskih cestah v drugi obravnavi zavrnili, s predlaganim amandmajem svetniških skupin LTS – za Kamnik, NSi, SDS, LDS, SMS – ZE pa sprejeli Odlok o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju občine Kamnik prav tako v drugi obravnavi.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013 po skrajšanem postopku je predstavila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde je pojasnila: »Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 je bil sprejet na 19. seji dne 12. decembra 2012 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/2012. Zaradi zagotovitve nemotenega poravnavanja obveznosti za zimsko službo je bil že v mesecu marcu 2013 (22. seja, 27. 03. 2013) sprejet prvi rebalans, v katerem je bilo spremenjeno pooblastilo županu glede prerazporejanja. Na isti seji je občinski svet sprejel sklep, da občinska uprava pripravi redni rebalans proračuna za leto 2013 za majsko sejo. Občinska uprava je ponovno preverila in ocenila tako prihodkovni kot tudi odhodkovni del proračuna za leto 2013 ter oblikovala predlog rebalansa z namenom doseganja nujnega proračunskega uravnoteženja proračunskih izdatkov z ocenjenimi razpoložljivimi viri. S sprejetjem rebalansa proračuna pa želi zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega poslovanja občine.« Sam Odlok o rebalansu so člani Občinskega sveta sprejeli, glasovanja o posameznem amandmaju pa si lahko ogledate tukaj.

Za konec današnje seje je Jože Zagorc (LTS–Za Kamnik) v imenu svetniških skupin LTS–Za Kamnik, NSi, SDS, LDS in SMS–ZE predstavil Predlog in potrditev sklepov v zvezi s prometno ureditvijo v mestu Kamnik in začetek postopka za ugotavljanje odgovornosti in nastale škode. Kot je svetnikom obrazložil vodja Oddelka za gospodarske javne službe Občine Kamnik mag. Matjaž Srša ne gre za prometno strategijo temveč za prometno ureditev, ki je bila pripravljena na podlagi analiz in prometnih študij, kot je napisano tudi v mnenju Statutarno-pravne komisije.

Oglasno sporočilo