23. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2567
Vir: Občina Domžale; 22.junij 2013

V četrtek, 20. junija 2013, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 23. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil podžupan, mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 22. seje z dne, 23. maja 2013, ter naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, pobude in predlogi;
2. Volitve in imenovanja;
– informacija o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Domžale
3. Obravnava in sprejem gradnje primarnega kanalizacijskega voda Studenec – Krtina (I. in II. etapa) – soglasje nadzornega organa
4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Domžale – skrajšani postopek
5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« – prva obravnava
6. Obravnava in sprejem Poročila o poslovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. v letu 2012
7. Obravnava in sprejem Poročila o poslovanju družbe Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. v letu 2012
8. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2013

1. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Stane Kovač /LTD – Toni Dragar – Lista za vse generacije/, Anton Preskar /LDS/, Marija Majda Zevnik /SD/, Roman Lenassi /N.Si/, Janez Svoljšak /DeSUS/, mag. Tomaž Deželak /SDS/, mag. Lovro Lončar /SDS/, Peregrin Stegnar /N.Si/, Uroš Breznik /SD/, Cveta Zalokar Oražem /samostojna svetnica/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja.

2. Volitve in imenovanja

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja glede na predloženi program dela osnovne šole ter predstavitev, dala pozitivno mnenje Urošu Govcu za ravnatelja Osnovne šole Domžale.

3. Obravnava in sprejem gradnje primarnega kanalizacijskega voda Studenec – Krtina (I. in II. etapa) – soglasje nadzornega organa

Občinski svet je sprejel sklep, da pooblasti župana Občine Domžale, da lahko za 116.058,00 EUR preseže pogodbeno vrednost za gradnjo primarnega kanalizacijskega voda Studenec – Krtina (I. in II. etapa), ki je sklenjena s HIDROTEHNIK d.d., Ljubljana.

4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Domžale – skrajšani postopek

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Domžale.

5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« – prva obravnava

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« v prvi obravnavi in ugotavlja, da je primerna za nadaljno obravnavo.

6. Obravnava in sprejem Poročila o poslovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. v letu 2012

Občinski svet je sprejel informacijo o poslovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžal – Kamnik d.o.o. za leto 2012.

7. Obravnava in sprejem Poročila o poslovanju družbe Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. v letu 2012

Občinski svet je sprejel informacijo o poslovanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za leto 2012.

8. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2013

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2013.

Oglasno sporočilo