25. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2895
Vir: Občina Kamnik; 27.junij 2013

26.06.2013 opoldne se je v sejni dvorani občinske stavbe pričela 25. seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim potrdili Urško Kolar za direktorico Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik za obdobje 4 let.

Prisotnih 27 članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 24. seje Občinskega sveta z dne 29. maja 2013, nato pa še predlagani dnevni red 25. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 26. seji, 10. junija 2013, obravnavala zahtevek Sveta Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik, v katerem je le-ta ustanovitelja zaprosil za soglasje k imenovanju direktorja. Komisija je po razpravi na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« pripravila predlog sklepa oziroma soglasja k imenovanju kandidatke za direktorico, Urške Kolar, ki je članom Občinskega sveta na kratko predstavila projekte, ki jih je v času vršilke dolžnosti direktorice Zavoda za turizem in šport tudi uspešno izpeljala. Da dela dobro, povezuje in se trudi za razvoj turizma in športa v občini Kamnik, so potrdili tudi kamniški gostinski ponudniki, ki so pred dnevi izrazili pisno podporo direktorici in ji tudi s prisotnostjo na današnji seji izkazali veliko podporo. Kljub kritikam nekaterih opozicijskih svetnikov, da kandidatka nima dovolj delovnih izkušenj, so jo na koncu z 11 glasovi za in 1 proti potrdili za direktorico Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik za obdobje 4 let.

Člani Občinskega sveta so za konec prve točke glasovali še o zamenjavi kandidata Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na mesto Antona Iskre je na novo potrjena članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mateja Poljanšek.

Na zastavljena vprašanja svetniških skupin Mateja Slaparja (NSi) je odgovorila direktorica Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Urška Kolar, Mateji Poljanšek (LDS) je odgovorila višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa, na vprašanje Nives Matjan (PS) pa je odgovorila vodja oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik.

S Kartami poplavne nevarnosti in razredi poplavne nevarnosti za potrebe OPN občine Kamnik je svetnice in svetnike seznanil Leon Kobetič, u.d.i.g., predstavnik podjetja Locus d.o.o., izdelovalec OPN. Izdelane karte poplavne nevarnosti so bile z dopisom Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, tudi potrjene. S tem so bile karte opredeljene kot operativno orodje za usmerjanje posegov v prostor, hkrati pa tudi kot izhodišče za izvajanje procesov zmanjšanja poplavne ogroženosti za obstoječo rabo prostora in za načrtovanje ukrepov za zaščito in reševanje v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izdelane Karte poplavne nevarnosti nimajo neposrednega finančnega učinka, saj je urejanje voda v skladu z Zakonom o vodah v pristojnosti državnih organov. Ostali učinki so povezani z izboljšanim poznavanjem mehanizma poplavljanja na obravnavanih območjih občine Kamnik in ustreznejšim prostorskim načrtovanjem na teh območjih. Z izdelanimi kartami je tako mogoče na območjih male poplavne nevarnosti, kjer niso prisotni poplavni tokovi, umeščati večino objektov, za območje srednje poplavne nevarnosti in velike poplavne nevarnosti pa so omejitve precejšnje in zavirajo vstop investitorjem v ta območja. Za njihovo zaščito bi bilo namreč lahko potrebno naknadno namenjati znatna sredstva, ali pa bi se poslabševal poplavni režim ostalim krajanom. Poleg učinkov, vezanih na umeščanje objektov, imajo izdelane karte poplavne nevarnosti tudi pozitivne učinke vezane na zmanjševanje poplavne ogroženosti obstoječih območij poselitev. Poleg območja Titan, za katerega so že pripravljeni projekti, je mogoče ugotoviti, da so izdelane študije pokazale tudi srednjo poplavno nevarnost za območje Šmarce, kjer je desnobrežni nasip, ki ščiti območje poselitve, nižji od nasipa na levem bregu, ki ščiti kmetijske površine. Občina Kamnik aktivno vodi procese, ki so vezani na zmanjšanje poplavne ogroženosti na vseh prioritetnih območjih, kjer v partnerstvu z državo usmerja ukrepe za zmanjšanje ogroženosti.

Kot 4. točko so člani Občinskega sveta obravnavali Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik v prvi obravnavi. Od 18. junija do vključno 1. avgusta sta ponovno javno razgrnjena dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik in Okoljsko poročilo z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe posegov na varovana območja. Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni strateški ter izvedbeni prostorski pravni akt, ki določa cilje in izhodišča za prostorsko načrtovanje v občini. Po sprejemu bo nadomestil do sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, prostorske ureditvene pogoje ter nekatere druge prostorske izvedbene akte (ZN, UN, LN, OLN), ki se bodo s sprejetim OPN razveljavili. Več o OPN najdete tukaj. Svetnice in svetniki so podali nekatere predloge oziroma pripombe na pripravljeni Odlok (spremembe območja Smodnišnice, izvzemi iz stavbnih zemljišč, nekaj sprememb je možno upoštevati na centralnih naseljih, širitev Korenove) in zadolžili občinsko upravo, naj do druge obravnave le-te upošteva oziroma odgovori, zakaj tega ni možno upoštevati, Odlok v prvi obravnavi pa sprejeli s 26 glasovi za in 0 proti.

Sledila je obravnava in sprejem Predloga Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, ki ga je predstavila višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever. V skladu z določili Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje je potrebno v šolskem letu 2013/2014 sistemizirati 168,31 delovnih mest, vendar pa z vidika racionalizacije ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik Renata Hojs ustanovitelju predlaga, da se v šolskem letu 2013/2014 v javnem vrtcu sistemizira 163 delovnih mest. S sprejetjem predlaganega sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik bo omenjeni akt vrtca usklajen z veljavno zakonodajo, sprejeti pravilnik pa bo osnova za izvedbo javnih razpisov za sistemizirana delovna mesta.

Prav tako so svetnice in svetniki sprejeli Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času Vrtca Antona Medveda Kamnik v šolskem letu 2013/2014. Vrtec Antona Medveda je glede na podatke o številu čakajočih otrok na sprejem v vrtec s Centralnega čakalnega seznama in glede na obstoječo ter predvideno strukturo oddelkov za prihodnje šolsko leto razpisal 217 prostih mest, od tega 58 mest za II. starostno obdobje in 159 mest za I. starostno obdobje. Na razpis za vpis v vrtec je zavod prejel 463 vlog, od tega 439 vlog za vpis kamniških otrok, s čimer so se vnovič potrdile izjemno velike potrebe po predšolski vzgoji in varstvu v okviru javnega vrtca. S sprejetjem predlaganega sklepa bo zadoščeno pravni podlagi; v Vrtcu Antona Medveda Kamnik pa bo v skladu s pravno podlago vključenih 100 otrok več, kot ob upoštevanju najnižjega normativa.

V nadaljevanju sta bila obravnavana in sprejeta Predlog Sklepa o notranji igralni površini ter Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju pomoči dijakom in študentom.

Kot je povedala strokovna sodelavka Marjana Kadunc v skladu z nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode ter Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini Kamnik, dograjuje manjkajočo kanalizacijsko infrastrukturo v bolj gosto poseljenih območjih občine. Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, že od leta 2007 namreč velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežje. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, oziroma zagotoviti nepretočne greznice (nepropusten – vodotesen zbiralnik za odpadne vode). Slednji dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je potrebno zagotavljati redna praznjenja in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja (koncesionarja), oziroma izgraditi res velik zbiralnik, kar pa je cenovno precej neugodno. Skrajni rok za ureditev pravilnega odvajanja in čiščenja odpadnih voda je do konca leta 2015, oziroma 2017 (odvisno od območja poselitve). Glede na razpršenost poselitve, ekonomičnost izgradnje javne kanalizacije ter dostopnosti do objektov, se ocenjuje, da približno 1.000 stanovanjskih objektov v Občini Kamnik ne bo nikoli priključenih na javno kanalizacijsko omrežje, danes pa jih je še več kot 3.000 uporabnikov greznic. Ker morajo posamezniki sami poskrbeti za pravilno čiščenje in odvajanje odpadnih voda, so žal na mnogih predelih občine, še vedno vidni izpusti odpadnih voda neposredno v naravo (reke, potoki, jarki, travnike, itd.). Ker strošek nabave in vgradnje MKČN ni nezanemarljiv, bi s subvencioniranjem vzpodbudili občane k čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.Cilj potrditve pravilnika je predvsem vzpodbuditi občane k čimprejšnji vgradnji MKČN, ter s tem izpolnjevanju sprejetih pravnih aktov na tem področju. Poleg tega bodo subvencije omilile neenakovreden položaj med občani, ki imajo možnost priklopa na javno kanalizacijo, ter občani, ki te možnosti nimajo. S subvencioniranjem, se občanom vrača del okoljske takse, ki so jo leta vplačevali v namen varovanja okolja in se taka vrača v izgradnjo njihove infrastrukture. Predlog Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kamnik je bil sprejet s 23 glasovi za in 1 proti.

Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde je svetnicam in svetnikom ponovno predstavila razloge za izstop iz Območno razvojnega partnerstva središča Slovenije. Z ozirom na trenutno finančno situacijo in obsežne projekte, ki jih izvajamo ter načrtujemo v Občini Kamnik je vključenost in financiranje dveh regionalnih organizacij nepotrebna in neracionalna, a svetniki in svetnice niso bili tega mnenja in so sklep zavrnili. V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Občina Kamnik spada v Ljubljansko urbano regijo in izpolnjuje vse zakonske obveznosti, vključno s sofinanciranjem RRA LUR. Na podlagi sprejetega Regionalnega razvojnega programa RRA LUR tudi črpamo sredstva iz naslova razvoja regij.

Glede Informacije o zagotavljanju dodatnih oddelkov predšolske vzgoje s šolskim letom 2013/2014 je direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda člane Občinskega sveta seznanil s postopki, ki jih je Občinski svet na prejšnji seji naložil občinski upravi. Razpis za podelitev koncesije je bil objavljen dne 7. 6. 2013, rok za oddajo pa je 16. 7. 2013. Kot je povedal direktor Zasebnega vrtca Sonček d.o.o. Matjaž Škabar intenzivno pripravljajo dokumentacijo za prijavo na razpis za vse tri enote (11 oddelkov). Trenutno še ne razpolagajo z vpisom v razvid pri Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za enoto Trobentica. Na prejšnji seji je bilo sprejeto, da če bo koncesija neuspešna do 31. 7. 2013, mora občinska uprava nemudoma pristopiti k realizaciji postavitve enot modularnih vrtcev. Ker je bilo večinsko mnenje svetnic in svetnikov v podelitvi koncesije, so sprejeli dodatne sklepe, in sicer:

– Občinska uprava Občine Kamnik naj nemudoma objavi razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju mesta Kamnik, in sicer z rokom za prijavo najkasneje dne 16. 7. 2013. Koncesija naj se razpiše do 11 oddelkov za dobo 10 let, z možnostjo predčasne prekinitve po 7 letih. Če koncesija ni podeljena za vseh 11 oddelkov se za število manjkajočih oddelkov koncesija ponovno razpiše. V razpisno dokumentacijo in pogodbo o podelitvi koncesije je potrebno vključiti pogoj, da koncesionar poda izrecno izjavo, da v celoti in popolnoma prevzema vso odgovornost za kvalitetno, strokovno in odgovorno opravljanje koncesionirane dejavnosti, in to tako v razmerju do občine kot tudi v razmerju do tretjih.
– Razveljavi se 4. sklep iz prejšnje seje: V primeru, da bo razpis, omenjen v sklepu št. 1, delno ali v celoti neuspešen in koncesija do 31. 7. 2013 ne bo podeljena ali koncesijska pogodba v razpisu postavljenem roku ne bo podpisana, naj občinska uprava Občine Kamnik nemudoma pristopi k realizaciji postavitve enot modularnih vrtcev ob že obstoječih objektih, kakor je predvideno v idejni zasnovi, predstavljeni na 23. seji Občinskega sveta, dne 24. 4. 2013. Pri realizaciji števila oddelkov v modularnih bivalnih enotah vrtca se mora upoštevati tudi število oddelkov za katere bo v skladu s sklepom št. 1 podeljena koncesija.
– V primeru, da bo razpis, omenjen v sklepu št. 1, delno ali v celoti neuspešen in koncesija do 30. 9. 2013 ne bo podeljena ali koncesijska pogodba v razpisu postavljenem roku ne bo podpisana, naj občinska uprava Občine Kamnik nemudoma pristopi k realizaciji postavitve enot modularnih vrtcev ob že obstoječih objektih, kakor je predvideno v idejni zasnovi, predstavljeni na 23. seji Občinskega sveta, dne 24. 4. 2013. Pri realizaciji števila oddelkov v modularnih bivalnih enotah vrtca se mora upoštevati tudi število oddelkov za katere bo v skladu s sklepom št. 1 podeljena koncesija.

Za konec so se svetnice in svetniki seznanili še s Poročilom o stanju na projektu Rekonstrukcije in gradnje prizidka s telovadnico Osnovne šole Toma Brejca v Kamniku na dan 31. 5. 2013 ter s Poročilom o ureditvi prometa v ožjem delu mesta Kamnik.

Glede OŠ Toma Brejca je izvajalec GOI del dostavil podroben mrežni terminski plan napredovanja del, na osnovi katerega se je dejansko ugotovila zamuda po posameznih fazah in odgovornosti za zamude. Prav tako se je izdelala analiza in s tem predlagal novi realni rok dokončanja del, ki je določen z izvedbo tehničnega pregleda objekta, in sicer 15. 1. 2014.

Glede ureditve prometa v ožjem delu mesta Kamnik, pa je občinska uprava, na podlagi sprejetih sklepov iz prejšnje seje, pripravila poročilo, iz katerega so razvidne vse strokovne podlage, idejne projektne zasnove in kapacitetne preveritve enosmerne ureditve prometa v ožjem delu mesta Kamnik oziroma uporabljene prometne študije. Poleg strokovnih podlag je priložena celotna dokumentacija postopkov izbire izvajalca, izdanih naročilnic ter računov. Sprejet pa je bil dodatni sklep, in sicer, da Občinski svet ugotavlja, da je občinska uprava predložila zahtevano dokumentacijo skladno s sklepi prejšnje seje ter, da Občinski svet predlaga občinski upravi, da Nadzornemu odboru predloži gradivo za dodatno točko s prejšnje seje in gradiva z današnje seje.

Oglasno sporočilo