24. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2577
Vir: Občina Domžale; 21.september 2013

V četrtek, 19. septembra 2013, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 24. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil podžupan, mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 23. seje z dne, 20. junij 2013, ter naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, pobude in predlogi;
2. Obravnava in sprejem Dokončnih poročil Nadzornega odbora za leto 2013 – drugi del;
3. Obravnava in sprejem Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« – druga obravnava;
4. Obravnava in sprejem Sklepa o registriranju dodatne dejavnosti;
5. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D7/4 Kulturni dom Franca Bernika« – prva obravnava;
6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek;
7. Obravnava in sprejem Odloka o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v občini Domžale – druga obravnava;
8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah – skrajšani postopek;
9. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o izdajanju Javnega glasila »Slamnik« – skrajšani postopek.

1. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Anton Preskar /LDS/, mag. Tomaž Deželak /SDS/, Vera Vojska /LDS/, Cveta Zalokar-Oražem /samostojna svetnica/, mag. Majda Pučnik Rudl /SDS/, Marija Doroteja Grmek /SDS/, Metod Marčun /Lista za Domžale/, Marija Majda Zevnik /SD/, Marija Pukl /DeSUS/, Uroš Breznik /SD/, Florjan Zabret /Lista za Domžale/, Rok Ravnikar /SLS/ in mag. Lovro Lončar /SDS/.

 

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja.
2. Obravnava in sprejem Dokončnih poročil Nadzornega odbora za leto 2013 – drugi del;

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil z dokončnimi poročili Nadzornega odbora za leto 2013 in sprejel naslednje sklepe:

1. Občinski svet se seznanja z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad izvajanjem gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanjem pokopališč na območju občine Domžale.

2. Občinski svet se seznanja z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad razpolaganjem z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem v letih 2011 in 2012.

3. Občinski svet se se seznanja z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad zaključnim računom proračuna Občine Domžale za leto 2011.

4. Občinski svet se seznanja z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad proračunsko postavko 185100 – Program športa in rekreacije.

5. Občinski svet se seznanja z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad celotno investicijo izgradnje Hale KC Domžale.

6. Na podlagi drugega odstavka 47. člena Statuta Občine Domžale se predlaga, da Nadzorni odbor ponovno pregleda poslovanje in ravnanje posameznih odgovornih oseb v zvezi z investicijo Hale komunalnega centra od leta 2004.
3. Obravnava in sprejem Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« – druga obravnava;

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest«.

4. Obravnava in sprejem Sklepa o registriranju dodatne dejavnosti;

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel sklep o registriranju Občine Domžale za opravljanje dodatne dejavnosti 35.119 Druga proizvodnja električne energije.

5. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D7/4 Kulturni dom Franca Bernika« – prva obravnava;

Občinski svet je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D7/4 Kulturni dom Franca Bernika« v prvi obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo. Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »D7/4 Kulturni dom Franca Bernika« se javno razgrne v prostorih Občine Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Savska 2, 1230 Domžale in prostorih Krajevne skupnosti Vencelj Perko Domžale, Ljubljanska 58, 1230 Domžale.

Javna razgrnitev bo potekala 30 dni. Začetek razgrnitve bo deset dni po objavi sklepa v Uradnem vestniku Občine Domžale. Javna obravnava bo v modri dvorani Domžalskega doma, Ljubljanska cesta 58, Domžale, dne 16.10.2013 ob 17. uri, vodil jo bo pristojni oddelek Občinske uprave.

V času javne razgrnitve bo možno predloge in pripombe v zvezi z dopolnjenim osnutkom občinskega podrobnega prostorskega načrta za »D7/4 Kulturni dom Franca Bernika« vpisati v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve ali jih posredovati pisno na naslov: Občina Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek;

Občinski svet je sprejel Odlok o spremebah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v skrajšanem postopku.

7. Obravnava in sprejem Odloka o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v občini Domžale – druga obravnava;

Občinski svet je sprejel Odlok o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v občini Domžale.

8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah – skrajšani postopek;

Občinski svet je sprejel naslednji amandma k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah:

AMANDMA
Spremeni se 1. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah tako, da se glasi:
»V Odloku o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 1/13) se na koncu 5. člena doda dve alineji:
Igriška ulica 94
Igriška ulica 104«.

Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah.

9. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o izdajanju Javnega glasila »Slamnik« – skrajšani postopek.

Občinski svet sprejme Odlok o spremembi Odloka o izdajanju javnega glasila »Slamnik«.

Celotno gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Domžale najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet.

Oglasno sporočilo