25. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
3310
Vir: Občina Domžale; 28.oktober 2013

V četrtek, 24. oktobra 2013, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 25. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil podžupan, mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 24. seje z dne, 19. septembra 2013, ter naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, pobude in predlogi;
2. Obravnava in sprejem predloga cene za pomoč družini na domu;
3. Obravnava in sprejem predloga spremembe cen programov Vrtca Domžale, Vrtca Urša in Osnovne šole Roje;
4. Obravnava in sprejem Poročila o socialnem položaju mlade in starejše generacije v Občini Domžale;
5. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale – druga obravnava;
6. Obravnava in sprejem Pravilnika za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale in Pravilnika za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale – nadaljevanje prekinjene točke;
7. Obravnava in sprejem ukinitve statusa javnega dobra.

1. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak /SDS/, Anton Preskar /LDS/, Marija Doroteja Grmek /SDS/, Maksimiljan Karba /LTD/, Marija Majda Zevnik /SD/, Peregrin Stegnar /Nsi/, Metod Marčun /Lista za Domžale/, Vera Vojska /LDS/, Uroš Breznik /SD/, Robert Hrovat /SDS/, Roman Lenassi /Nsi/, mag. Majda Pučnik Rudl /SDS/, in Damjana Korošec /LTD/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja.

2. Obravnava in sprejem predloga cene za pomoč družini na domu

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o predlogu cene za pomoč družini na domu.

1. Občinski svet Občine Domžale je sprejel ekonomsko ceno storitve pomoč družini na domu, ki znaša:
– ob delavnikih (tudi soboto): 16,28 EUR na efektivno uro,
– v nedeljo ali nočnem času: 22,42 EUR na efektivno uro,
– na dan državnega praznika in dela prostega dne: 23,74 EUR na efektivno uro.

2. Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 7,73 EUR na efektivno uro, ne glede na čas oziroma dan izvajanja storitve, razliko do ekonomske cene storitve na efektivno uro subvencionira Občina Domžale.

3. Cene storitve pomoči na domu veljajo od 1.11.2013 dalje.

3. Obravnava in sprejem predloga spremembe cen programov Vrtca Domžale, Vrtca Urša in Osnovne šole Roje

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o predlogu spremembe cen programov Vrtca Domžale, Vrtca Urša in Osnovne šole Roje.

1. Cene programov vrtcev, ki opravljajo javno službo znašajo mesečno na otroka:
– za otroke I. starostnega obdobja je cena programa 420 EUR,
– za otroke II. starostnega obdobja, kombinirani oddelek in oddelek otrok starih od 3-4 leta je cena programa 320 EUR,
– za razvojni oddelek je cena programa 951,67 EUR,
– stroški živil v ceni za otroke I. starostnega obdobja znašajo 31,71 EUR,
– stroški živil v ceni za otroke II. starostnega obdobja znašajo 32,34 EUR,
– mesečni strošek staršev za izvajanje cicibanovih uric znaša 5 EUR.

2. Vrtcu Domžale se, upoštevaje dodatne stroške poslovanja, zaradi delovanja na številnih lokacijah znotraj občine, zagotavljajo proračunska sredstva izven cene programa največ do višine 3.300,00 EUR mesečno za leto 2013 in v času do naslednje spremembe cene programa.

3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale in se uporablja od 1.11.2013 dalje.

4. Obravnava in sprejem Poročila o socialnem položaju mlade in starejše generacije v Občini Domžale

Občinski svet Občine Domžale se je v nadaljevanju seznanil s Poročilom o socialnem položaju mlade in starejše generacije v občini Domžale.

5. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale – druga obravnava

Občinski svet Občine Domžale je prekinil točko, ki govori o Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale.

6. Obravnava in sprejem Pravilnika za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale in Pravilnika za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale – nadaljevanje prekinjene točke;

Občinski svet je sprejel naslednji amandma k Pravilniku za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale:

AMANDMA
Besedilo drugega odstavka 7. člena Pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za posamezno vrsto kulturnih projektov oziroma programov se določi najnižji znesek sofinanciranja v višini 200,00 EUR, ki ga mora za dodelitev proračunskih sredstev, v skladu s pogoji in merili, doseči posamezen prijavljen projekt oziroma program.«

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Pravilnik za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale.

Prav tako je Občinski svet Občine Domžale sprejel amandma k pravilniku za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale.

AMANDMA
Besedilo drugega odstavka 7. člena Pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za posamezno vrsto družbenih ali socialnih projektov oziroma programov se določi najnižji znesek sofinanciranja v višini 200,00 EUR, ki ga mora za dodelitev proračunskih sredstev, v skladu s pogoji in merili, doseči posamezen prijavljen družbeni ali socialni projekt oziroma program.«

Občinski svet je sprejel Pravilnik za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale.
7. Obravnava in sprejem ukinitve statusa javnega dobra.

Občinski svet je sprejel ukinitev statusa javnega dobra pri zemljiščih:

parc.št. katastrska občina ID znak
2784/1 Domžale 1959-2784/1-0
2784/2 Domžale 1959-2784/2-0
2799/4 Domžale 1959-2799/4-0
505/1 Študa 1963-505/1-0
1054/2 Rova 1935-1054/2-0
1054/3 Rova 1935-1054/3-0
1054/4 Rova 1935-1054/4-0
1136/6 Brezovica 1958-1136/6-0
5461/5 Domžale 1959-5461/5-0
1044/2 Rova 1935-1044/2-0
488/2 Študa 1963-488/2-0
1202/8 Radomlje 1936-1202/8-0
1202/11 Radomlje 1936-1202/11
1202/12 Radomlje 1936-1202/12
1202/13 Radomlje 1936-1202/13
452/2 Dragomelj 1758-452/2-0

Celotno gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Domžale najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo