26. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2698
Vir: Občina Kamnik; 31.oktober 2013

30. 10.2013 je v sejni dvorani Občinske stavbe potekala 26. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so občinske svetnice in svetniki med drugim obravnavali predloge o zamenjavi stare sedežnice Šimnovec z novo, zavrnili so Strategijo razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2014–2018 ter bili seznanjeni s Poročilom o stanju na projektu Rekonstrukcije in gradnje prizidka s telovadnico Osnovne šole Toma Brejca v Kamniku na dan 10. 10. 2013.

28. članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 25. seje Občinskega sveta z dne 24. aprila 2012, nato pa je svetnik Anton Iskra predlagal razširitev dnevnega reda pri točki Volitve in imenovanja z dodatnim sklepom, ki je bil tudi sprejet.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Marija Mošnik je zbrane seznanila s točko volitve in imenovanja. V Svet Osnovne šole Marije Vere so svetnice in svetniki kot predstavnike ustanovitelja potrdili Dragico Požek, Nado Pustotnik in Ivanko Učakar. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 27. seji, dne 14. 10. 2013, obravnavala vlogo Centra za socialno delo Kamnik, s katero je Svet javnega zavoda pozval Občino Kamnik, da v skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu poda mnenje k imenovanju mag. Elizabete Pristav Bobnar za direktorico javnega zavoda. Občinski svetniki so ji danes podali pozitivno mnenje. Prav tako so člani Občinskega sveta soglašali k razrešitvi Gordana Ambrožiča Malenška kot člana Statutarno pravne komisije in na njegovo mesto izglasovali Antona Iskro.

V nadaljevanju je direktor družbe Velika planina d.o.o. Dušan Bombač na pobudo predlagatelja Rudija Veršnika svetnice in svetnike seznanil s stanjem sedežnice Zeleni rob in predlagal zamenjavo stare, dotrajane in po vsej verjetnosti za obratovanje po pregledu tudi nesprejemljive dvosedežnice Šimnovec, z novo: »V ta namen je bil pri dveh vodilnih svetovnih proizvajalcih izdelan idejni projekt nove sedežnice. Po presoji obeh se je družba odločila za varianto, ki je prirejena zahtevam okolja. Gre za dvo- ali štirisedežnico z odklopljivimi sedeži, dimenzije naprave so takšne, da se čim bolj neopazno vključuje v okolje na Veliki planini. Okvirna cena projekta je 2.600.000 evrov, v kolikor so na napravi nameščeni sedeži za štiri potnike, cene s sedeži za dva potnika je lahko za približno 100.000 evrov nižja. Družba Velika planina d.o.o. v dani situaciji ne more zagotavljati sredstev za nakup nove naprave, glede na bonitete je nesprejemljivo tudi financiranje v obliki zadolževanj. Glede na to, da je lastnik, Občina Kamnik, v preteklosti zagotavljala sredstva za dokapitalizacijo družbe v višini 250.000 evrov letno iz proračunskih sredstev, predlagamo, da s sklepom potrdi zagotavljanje teh sredstev tudi v naslednjih desetih letih. Na ta način družba lahko izvede financiranje nove naprave – sedežnice Šimnovec. S tem je v veliki meri zagotovljeno tudi obratovanja celotnega centra v naslednjem desetletju.«

Mnenje občinske uprave je predstavila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde in poudarila, da predlog sklepa, ki ga predlaga uprava družbe Velika planina d.o.o., da se s sklepom potrdi zagotavljanje sredstev v višini 250.000 evrov v naslednjih desetih letih, za banke ni zadostna podlaga, s katero bi družba lahko najela kredit za financiranje zamenjave sedežnice Šimnovec. Predlagan sklep občinskega sveta pa ne predstavlja poroštva občine. »V kolikor bi se občinski svet odločil in v predlogu proračuna za leto 2014 zagotovil sredstva za zamenjavo sedežnice Šimnovec z najetjem kredita za celotno vrednost investicije, v tem primeru bi morala občina sama neposredno izvesti investicijo. To pomeni, da bi bila sedežnica v lasti občine, ki pa bi jo morali oddati v najem družbi Velika planina d.o.o.. Dejstvo je, da si občina od navedene investicije ne sme poračunati davka na dodano vrednost, ki pa glede na ocenjeno vrednost investicije ni zanemarljiv (približno 500.000 evrov). Družba Velika planina d.o.o. pa bi si pri izvedbi investicije davek na dodano vrednost lahko poračunala.Gospodarska in s tem tudi javnofinančna situacija se je v zadnjih letih bistveno poslabšala, kar posledično pomeni tudi upad javnofinančnih prihodkov, zato je nujno potrebno tudi zniževanje proračunskih odhodkov za financiranje rednih in zakonskih obveznosti. Ali je investicija zamenjave sedežnice Šimnovec v javnem interesu, za katerega bi občina namenila davkoplačevalska sredstva v višini približno 3 mio evrov (kredit), je vprašanje, na katerega bo potrebno odgovoriti. Pri odločitvi je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je dostop do območja Velike planine zagotovljen.«
Sledila je obsežna obravnava o financiranju sedežnice Šimnovec ter o prihodnosti Velike planine v celoti, na koncu pa je Občinski svet Občine Kamnik s 27 glasovi za in 0 proti sprejel sklep, da občinska uprava in družba Velika planina d.o.o. pripravita investicijski načrt do prve januarske seje v letu 2014 s sledečimi elementi: kapacitete žičniškega sistema, izbor vrste sedežnice glede na kapaciteto, pridobitev treh ponudb za izbrano vrsto sedežnice (nakup, demontaža, gradbena dela), finančna konstrukcija in roki izvedbe.

Predlog Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik je predstavila višja svetovalka za družbene dejavnost Katarina Ščetinin Sever, podala razloge za sprejem sklepa in oceno stanja ter dodala: »Občinska uprava po pregledu novega predloga cen ugotavlja, da sprememba cen programov ne pomeni prihranka za proračun, kot je sprva pričakovala, zato spremembe cen, ki pomenijo tudi dvig cen za II. starostno obdobje, z vidika racionalne porabe proračunskih sredstev, ne podpira. Ob tem poudarja, da bo vrtec razliko v prihodkih lahko nadomestil iz naslova presežka, ustvarjenega pri tekočem poslovanju. V vsakem primeru želi občinska uprava s predlogom cen programov za šolsko leto 2013/2014 seznaniti Občinski svet; ne nazadnje je potrebno potrditi tudi ceno za razvojni oddelek, ki je pričel delovati s 1. 9. 2013. Z nespremenjenimi cenamiprogramov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik – izjema jenova cena za razvojnioddelek – želimo ohraniti čim bolj racionalno porabo proračunskih sredstev. Ocenjujemo,da bomo, v kolikor cene programov ostanejo nespremenjene (izjema je cena programarazvojnega oddelka), v okviru proračuna na postavki doplačil oskrbnih stroškov VrtcaAntona Medveda Kamnik na letni ravni prihranili približno 36.000 evrov.« Občinski svet Občine Kamnik je sprejel vse štiri sklepe, in sicer:

Občinski svet Občine Kamnik sprejme Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik.
Cene programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik se letno, za posamezno proračunsko leto, usklajujejo s spremembo stroškov, ki so sestavni del te cene.
Občinski svet Občine Kamnik soglaša, da se subvencije otrokom, ki niso vključeni v eno od oblik organizirane vzgoje in varstva s 1. 1. 2014 ukinejo.
Občinski svet Občine Kamnik pooblašča župana, da s 1. 1. 2014 razveljavi Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva (Ur. l. RS, št. 36/2010, 45/2010 in 48/2011).

V četrti točki so svetnice in svetniki obravnavali Strategijo razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2014–2018. Višja svetovalka za družbene dejavnost Liljana Juhart Mastikosa je poudarila, da so lokalne skupnosti tiste, ki so mladim v prepoznavanju njihovih potreb in želja tudi najbližje. »V iskanju stika z mladimi praviloma uporabljamo rešitve, ki zadovoljujejo njihove trenutne in specifične potrebe. Ker pa se v Občini Kamnik zavedamo, da mladinska politika ni politika mladih, niti politika o mladih, ampak je politika za mlade, želimo s pričujočim dokumentom predstaviti in urediti celovito stanje mladinske politike na lokalni ravni. Lokalna strategija za mlade je temelji kamen lokalne skupnosti, v katerem lokalna skupnost prepozna javni interes na področju mladine ter predvidi načine za polno uresničevanje tega javnega interesa. Na drugi strani pa je strategija orodje mladih, da skozi njo sami določijo način, področje in stopnjo vključenosti v demokratične procese odločanja v lokalni skupnosti. Ključno je vzpostavljanje spodbudnega okolja za mlade, spodbujanje njihove aktivnosti in sodelovanja v vseh procesih za mlade. Lokalna strategija za mlade tako predstavlja medij med dvema svetovoma, katere temeljna naloga in učinek je prepoznavanje ter vključenost oseb preko vzajemnih procesov učenja, medgeneracijske solidarnosti in soodločanja v delo in življenje vseh segmentov lokalne skupnosti. Razlog za sprejem pričujoče strategije je zapolnitev nalog občine na področju uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju s celovito ureditvijo položaja mladih v občini in v tem okviru predvsem dolgoročna opredelitev podpornega okolja mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini.«
Občinski svet se s predlaganim sklepom ni strinjal in je s 14 glasovi proti in 6 za zavrnil Strategijo razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2014–2018.

 


Univ. dipl. inž. grad., EUR ing Samo Pajeriz CSE Invest d.o.o. je predstavil Poročilo o stanju na projektu Rekonstrukcije in gradnje prizidka s telovadnico Osnovne šole Toma Brejca v Kamniku na dan 10. 10. 2013, dela in aktivnosti, ki so se zgodile v času od začetka projekta do 10. 10. 2013, skupaj z direktorjem Občinske uprave mag. Ivanom Kendo odgovoril na vprašanja svetnic in svetnikov ter dodal: »Izvajalec GOI del, z dejansko izvedbo del generalno sledi podrobnemu mrežnemu terminskemu planu napredovanja del, ki predvideva nov realni rok dokončanja del, ki je določen z izvedbo tehničnega pregleda objekta, in sicer 15. 1. 2014. Napredovanje del za enkrat ne kaže na to, da predviden rok dokončanja ne bi bil dosežen. Do konca meseca avgusta 2013 je bilo izstavljenih 10 začasnih situacij s skupaj obračunanimi deli v znesku 4.817.928,95 evrov (z DDV), kar predstavlja in ustreza 60 odstotkov vrednosti vseh pogodbenih del. Podroben razvid obračunanih vrednosti in odstotkov posameznih del, glede na pogodbeno določene zneske, je razviden v tabelarični preglednici Poročila o stanju na projektu Rekonstrukcije in gradnje prizidka s telovadnico Osnovne šole Toma Brejca v Kamniku na dan 10. 10. 2013.«
Zaradi nesklepčnosti je bila seja pri predzadnjem vprašanju točke vprašanja in pobude prekinjena in bodo le-ta obravnavana na naslednji seji.

Oglasno sporočilo