26. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
3083
Vir: Občina Domžale 22.november 2013

V četrtek, 21. novembra 2013, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 26. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil podžupan, mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 25. seje z dne, 24. oktobra 2013, ter naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, pobude in predlogi;
2. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 – skrajšani postopek;
3. Obravnava in sprejem določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014;
4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda – skrajšani postopek;
5. Obravnava in sprejem Občinskega programa varnosti;
6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec – skrajšani postopek;
7. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale« – skrajšani postopek.

1. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Peter Verbič /Lista za Domžale/, Anton Preskar /LDS/, Damjana Korošec /LTD/, mag. Tomaž Deželak /SDS/, Metod Marčun /Lista za Domžale/, Janez Svoljšak /DeSUS/, Marija Majda Zevnik /SD/, Uroš Breznik /SD/, Marija Pukl /DeSUS/, Rok Ravnikar /SLS/, Vera Vojska /LDS/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja.

2. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013.

Občinski svet Občine Domžale je potrdil spremembo Načrta razvojnih programov za obdobje za 2013 do 2016, na področju proračunske porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije ter 19 – Izobraževanje.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale. V Uradnem vestniku Občine Domžale se objavi besedilo Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 ter tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve posebnega dela proračuna.

3. Obravnava in sprejem določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklepe o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2014 znaša 0,00158 EUR.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2014 znaša 0,10298 EUR.

Sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale, uporablja pa se od 01.01.2014.

4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda.

5. Obravnava in sprejem Občinskega programa varnosti

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Občinski program varnosti.

6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec.

7. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale« – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale«.

Celotno gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Domžale najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet.


Oglasno sporočilo