27. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
3243
Vir: Občina Kamnik; 12.december 2013

Včeraj opoldne se je v sejni dvorani Občinske stavbe začela 27. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 – prva obravnava, Sklep o soglasju k prodaji kapitalskega deleža v družbi Veterina – Kamnik d.o.o. ter se seznanili s Poročilom o evropskih sredstvih za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja.

Glede dnevnega reda je vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša predlagal, da se točka »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda« obravnava po skrajšanem postopku, svetnik Damjan Hribar (SDS) je predlagal umik točk »Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik« in »Predlog Pravilnika o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov«, svetnik Zvonimir Kolenik (SD) umik točk »Seznanitev s Poročilom o delovanju športnega parka Virtus in planih za prihodnja leta« in »Predlog Sklepa o soglasju k prodaji kapitalskega deleža v družbi Veterina – Kamnik d.o.o.«, svetnica Mateja Poljanšek (LDS) pa je predlagala, da se točki »Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014« ter »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit – prva obravnava« obravnavata pred točko »Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 – prva obravnava«.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Marija Mošnik je zbrane seznanila s točko volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 28. seji, dne 25. 11. 2013, obravnavala odstopno izjavo člana Sveta Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik, se seznanila z oddanimi predlogi za nadomestnega predstavnika do izteka mandata trenutne sestave organa ter obravnavala dopis Sveta Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, v katerem je le-ta Občino Kamnik zaprosil za mnenje o prijavljenih kandidatih in kandidatki za ravnatelja/ico javnega zavoda.

Ker člani Občinskega sveta niso potrdili predlaganega sklepa (razrešilo naj bi se Roka Gršiča ter na njegovo mesto imenovalo Miho Divjaka) bo Komisija pripravila predlog novega sklepa.

Občinski svet Občine Kamnik pa je podal pozitivno mnenje mag. Šemsudinu Mujanoviću, prijavljenemu kandidatu za ravnatelja Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.

 

Poročevalki Liljana Juhart Mastikosa in dr. Marija Tadeja Ježek

Sledil je odgovor na vprašanje, ki so ga preložili s 26. seje Občinskega sveta. Na vprašanje mag. Julijane Bizjak Mlakar (DeSUS) je odgovorila višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa, na zastavljena vprašanja 27. seje Občinskega sveta, svetniku Janezu Balantiču (ZARES) je odgovorila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek, mag. Mateju Toninu (NSi) je odgovorila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde, svetnici Ani Mariji Suhoveršnik (SMS-ZE) pa je odgovor podala višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin-Sever. Prav tako so člani Občinskega sveta potrdili predlog svetnice Ane Marije Suhoveršnik (SMS-ZE), da se o šolskih prevozih razpravlja na naslednji seji Občinskega sveta Občine Kamnik.

V nadaljevanju je bil po skrajšanem postopku sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Pripravlja se namreč nadgradnja CČN Domžale – Kamnik, in sicer za biološko čiščenje odpadne vode in povečanje kapacitete PE čistilne naprave.

Skladno z zaostreno zakonodajo glede emisij v vode je v pripravi projekt nadgradnje CČN za doseganje terciarnega čiščenja, to je čiščenja dušikovih in fosforjevih snovi, ki mora biti obvezno dokončana do avgusta leta 2016. Realizacija nadgradnje se bo v okviru kohezijskega projekta začela izvajati najkasneje v letu 2014. Projekt nadgradnje CČN predvideva gradnjo sekvenčnih reaktorjev (SBR postopek) za 149.000 PE in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in predstavlja trenutno stanje tehnike v svetu. Z nadgradnjo bo rešeno področje čiščenja odpadnih voda iz sprejemnega področja za vsaj naslednjih 30 let z zmanjšanimi emisijami snovi v zrak in vodo. Med samo gradnjo, ki bo trajala vsaj 36 mesecev, bo CČN morala obratovati skladno z zahtevami zakonodaje oziroma okoljevarstvenega dovoljenja. Hkrati s povečanjem kapacitete se bo na CČN Domžale Kamnik priključila še Občina Cerklje na Gorenjskem, ki bo postala solastnica te infrastrukture. Vzporedno z nadgradnjo v občinah lastnicah poteka tudi gradnja manjkajočega komunalnega omrežja.

Poročevalka Suzana Stražar

Višja svetovalka za komunalno infrastrukturo Suzana Stražar je nato zbrane seznanila s Poročilom o evropskih sredstvih za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja: »Priprava obeh projektov je bila zelo skrbno izvedena. Projektno dokumentacijo smo dobro pripravili in strateško premislili. Izredno veliko truda smo vložili tudi v pripravo razpisov in razpisnih dokumentacij ter pripravo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev in vseh njenih dopolnitev. Oba projekta se v naši občini pokrivata tudi v območju Tuhinjske doline, kjer se sočasno izvajata obe trasi – vodovod in kanalizacija. Takšen je bil tudi pogoj soglasodajalcev, ki ne dovolijo 2 kratni poseg v območje državne ceste in območje vodotoka, ampak zahtevajo skupen poseg. V izvedbo projekta je bilo predvsem v zadnjih treh letih vloženih ogromno energije, časa in sredstev. Potrudili smo se maksimalno, čeprav nam je žal, da je bilo v začetku perspektive veliko zamujenega. Ponosni smo, da smo v tako kratkem obdobju kljub vsemu uspeli vse pripraviti, saj marsikdo ni verjel, da je to sploh možno. Glede na to, da imamo pridobljena gradbena dovoljenja in objavljene vse javne razpise menimo, da imamo pripravljene res dobre in izvedljive projekte ter, da smo pravi kandidati za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev. Ne glede na vse povedano, pa se moramo zavedati, da ukrepe, ki jih zajemata kohezijska projekta, moramo v vsakem primeru nekako nujno udejanjiti. Predvsem projekt odvajanja in čiščenja pomeni za naše zanamce neizmerno veliko, saj urejeno odvajanje odpadne vode pomeni zaščito tal in voda, ki vedno bolj jasno postajata najbolj pomembni dobrini nacionalnega bogastva. V sodobnem času je uporaba vode nujen standard in prav tako je pomembno, da imajo vsi občani v občini možnost piti neoporečno vodo, zato je potrebno dograditi tudi vodovodne sisteme. Hkrati le-ti morajo zagotavljati ustrezne požarne standarde. Zato lahko z gotovostjo trdimo, da naše delo ni bilo zaman in kljub vsem zapletom upamo, da bomo v naslednjem koledarskem letu začeli s poročanji o poteku gradnje in se bomo lahko skupaj veselili napredka v Občini. Sedaj pa z optimizmom čakamo, da vlada izpolni svoje obljube, nam izda odločbo in v končni fazi počrpa nepovratna kohezijska sredstva, ki nam v tem času gospodarske recesije, še kako prav pridejo.«

V nadaljevanju so svetnice in svetniki obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit v prvi obravnavi. Vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek je povedala: »V letu 2010 je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B11 Titan – Svit (Uradni list RS, št. 25/10 z dne 26. 3. 2010), v nadaljevanju OPPN. Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B11 Titan – Svit, v nadaljevanju SDOPPN, se nanašajo le na spremembe tekstualnega dela prostorskega akta. V OPPN je bilo določeno, da se mora pred kakršnokoli izgradnjo na območju OPPN izvesti zid v dolžini 720 metrov, ali na ustrezno koto nadvišati obstoječi teren, zaradi zagotovitve poplavne varnosti desnega brega ob reki Kamniška Bistrica (območje Titan). Iz vseh do sedaj pridobljenih strokovnih podlag, kot so hidrološko hidravlične študije, ki so bile izvedene na tem območju pa izhaja, da parceli 717/24 in 718/2, obe k.o. Kamnik ne ležita v območju poplavne nevarnosti (velike in srednje nevarnosti), vendar v območju preostale nevarnosti, z dotikanjem majhne nevarnosti. Na omenjenih parcelah stoji objekt, predviden za legalizacijo, ki je neutemeljeno pogojena z izgradnjo protipoplavnega zidu v dolžini 720 metrov, ali nadvišanjem obstoječega terena. Predvidene so tudi nekatere druge oblikovne spremembe objekta (oblika strehe), na parc. št. 717/24 in 718/2, vse k.o. Kamnik, ki je na podlagi OPPN umeščen v funkcionalni enoti O2 ter manjše spremembe oziroma dopolnitve programskih vsebin istega objekta, ki pa niso v nasprotju z obstoječim dolgoročnim strateškim prostorskim planom občine Kamnik. V ta namen se delno spremeni tekstualni del OPPN.« Kot je povedal svetnik Ivan Miroslav Sekavčnik (NSi) je obravnava Odloka nujna, kar so člani Občinskega sveta s 26 glasovi za in 0 proti tudi storili.

Poročevalca Maja Sušnik in mag. Matjaž Srša

Sprejet je bil tudi Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014. Državni zbor Republike Slovenije je že sprejela nov Zakon o davku na nepremičnine, vendar je glede na odzive javnosti in političnih strank upravičeno pričakovati, da bi se izvajanje tega zakona lahko zaustavilo oziroma delno razveljavilo. Iz tega razloga je občinska uprava pripravila Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014. Če se bo Zakon o davku na nepremičnine dejansko začel izvajati v letu 2014, potem veljavnost predlaganega sklepa ne bo imela pravnega učinka, v nasprotnem primeru bi pa ta učinek lahko nastopil. Cilji in načela sprejetega sklepa so sledeči: »Odhodki občinskega proračuna za leto 2014 so vezani tudi na prihodke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Cilj sklepa je objava vrednosti točke pred 1. januarjem leta 2014. Davčni organ izdaja odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, ki velja na dan 1. januarja leta, za katero se določi nadomestilo«, je v obrazložitvi med drugim povedal vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša.

V nadaljevanju je Občinski svet Občine Kamnik obravnaval in s 23 glasovi za in 0 proti sprejel Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 v prvi obravnavi. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde je poudarila, da je podlaga za načrtovanje prihodkov proračuna za leto 2014 obseg primerne porabe za Občino Kamnik za leto 2014. V zakonu o izvrševanju proračunov je povprečnina za leto 2014 določena v višini 536 €, kar je enako kot za leto 2013. Obseg primerne porabe pa je za Občino Kamnik za leto 2014 izračunan v višini 15.384.780 €. Na podlagi ocenjenih prihodkov ter ob upoštevanju zakonskih in pogodbenih obveznosti znaša predlog proračuna Občine Kamnik za leto 2014 43 mio € (od tega KS 0,5 mio €). Ocena prenosa denarnih sredstev iz letošnjega leta znaša 800.000 € pri OK ter 323.368 € pri KS. Skupaj torej 1.123.368 €. Točno stanje prenosa pa bo vključeno v gradivo za drugo obravnavo. Predlog proračuna za 2014 je v primerjavi z letošnjim proračunom bistveno višji, zaradi tega, ker smo v predlog vključili celotno vrednost kohezijskih projektov v višini približno 22 mio €.

Skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2014 znašajo 38.622.285 €, od tega znaša delež davčnih prihodkov 47,6 odstotkov, transfernih prihodkov 40,1 odstotkov, ostalo pa so nedavčni ter kapitalski prihodki. Skladno s sprejetim zakonom o davku na nepremičnine smo v predlog proračuna vključili prihodkeiz tega naslova v višini 2.139.535 € kar predstavlja višino odmere NUSZ v letu 2012, zmanjšanem za znesek realizirane pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2012. Dejstvo je, da občine natančnih izračunov oziroma podatkov s strani Ministrstva za finance še niso prejele, tako da so v predlog proračuna vključene zgolj ocene, predvsem to velja za odhodkovno stran. Upamo, da bomo pred oddajo gradiva za drugo obravnavo razpolagali z natančnejšimi izračuni.

Ostali prihodki so načrtovani realno, osnova je tudi letošnja realizacija oziroma so v predlog vključeni na podlagi že podpisanih pogodb o sofinanciranju. Dejstvo je, da se splošna ekonomska kriza odraža tudi na prihodkovni strani proračuna, predvsem na nižji realizaciji davkov na promet nepremičnin, davkov na dediščine in darila, prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov ter prodaje stavbnih zemljišč. Že v letošnjem letu bo realizacija iz tega naslova nižja od načrtovane.

Odhodki so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2014 ocenjeni v višini 42.254.880 € (od tega OK 41,7 mio €, 0,5 mio € pa KS).
Delež tekočih odhodkov in transferjev znaša 40,8 odstotkov, investicijskih odhodkov in transferjev pa 59,2 odstotkov.

Ob predpostavki, da iz predloga proračuna izločimo kohezijske projekte pa se struktura porabe bistveno spremeni, in sicer znaša delež investicijskih odhodkov ter transferov zgolj 20 odstotkov, ostalo pa predstavlja tekoča poraba.
Po posameznih področjih proračunske porabe izpostavljamo naslednje spremembe v primerjavi z letošnjim proračunom oziroma projekte, za katere menimo, da so potrebni in je za njihovo izvedbo potrebno zagotoviti sredstva v predlagani višini.
Politični sistem:

  • lokalne volitve (80.000 €)
  • Ekonomska in fiskalna administracija:
  • davek na nepremičnine (250.000 €)

Sredstva za skupne administrativne službe in splošne javne storitve se znižujejo v primerjavi z letošnjim letom.

Povečanje sredstev na področju obrambe gre na račun prenesenih sredstev iz letošnjega leta namenjenih nakupu gasilskega vozila za PGD Kamniška Bistrica, ker bo nakup izveden v 2014.

Za potrebe delovanja občine in občinske uprave so načrtovana sredstva enaka letošnjim oziroma se deloma znižujejo na račun nižjih sredstev za investicijsko vzdrževanje občinske upravne stavbe.

V letu 2014 je potrebno za servisiranje javnega dolga zagotoviti 576.000 € (glavnica + obresti).

Prav tako se predlaga tudi manj sredstev za intervencijske programe (odpravo elementarnih nesreč, saj so bile najbolj nujne sanacije plazov iz 2010 v preteklih letih sanirane).

Na področju gospodarskih dejavnosti predlagana sredstva za kmetijstvo ostajajo enaka. Za vzdrževanje gozdnih cest pa ni upoštevan prenos iz 2013.

Za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva predlagamo več sredstev v primerjavi z letošnjimi, saj je turizem ena redkih panog, ki se ji v prihodnjih letih napoveduje rast, zato je pomembno, da se tudi proračunska sredstva vlagajo v turizem kot prioritetno gospodarsko dejavnost.
Trg dela: javna dela (spodbujanje tovrstne oblike zaposlovanja)

Za področje socialnega in zdravstvenega varstva je potrebno zagotoviti več sredstev, saj so potrebe odraz trenutne ekonomske situacije, sicer pa gre za zakonske obveznosti občine.

Kultura, šport in nevladne organizacije: V predlog proračuna za 2014 je vključenih več investicij na področju športa. Ocenjujemo, da je bilo področje športa predvsem glede investicij v preteklih letih zapostavljeno, zato so potrebe po vlaganju v športno infrastrukturo velike. Predlagamo, da bi v prihodnjem letu uredili tekaško stezo na stadionu v Mekinjah, dokončno sanirali objekt, poleg tega pa predlagamo tudi izločitev sredstev v sklad za pokriti bazen. Hkrati z drugo obravnavo proračuna bomo predlagali tudi predlog odloka o ustanovitvi sklada za pokriti bazen.

Predlagano je tudi več sredstev za vzdrževanje športnih objektov, predvsem na račun prenosa telovadnic na ZTŠ, poleg tega pa se načrtuje tudi znižanje najemnin, ki jih klubi plačujejo za najem telovadnic, tako da bo potrebno razliko pokriti iz proračuna. Dejstvo je, da sponzorskih sredstev za športne klube skoraj ni več, tako da bi skozi nižje najemnine poskušali pomagati kamniškim športnim klubom.
Za področje izobraževanja so vključena sredstva za varstvo iz vzgojo predšolskih otrok (oskrbni stroški), sredstva za materialne in tekoče stroške OŠ, vključene so tudi najnujnejše investicije ter investicije, ki imajo zagotovljeno sofinanciranje. V sklad za šole je potrebno v 2014 izločiti še 550.000 €, in sicer za pokritje prevzetih obveznosti (300.000 oprema, 185.000 aneks, elektro priključek).

Promet in prometna infrastruktura: za redno vzdrževanje cest, javnih prometnih površin, čiščenje javnih površin, meteorno kanalizacijo se predlagajo sredstva v višini 900.000 €, za zimsko akcijo pa 500.000 € (to je obseg sredstev, ki zadošča za povprečno zimo). Novih investicij na tem področju v predlogu proračuna za leto 2014 ni predlaganih zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, vključene so le tiste, ki letos ne bodo realizirane in se prenašajo v naslednje leto.

Več sredstev za Varovanje okolja ter Prostorsko planiranje ter stanovanjsko komunalna dejavnost pa je posledica vključitve kohezijskih projektov.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog. Za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. je načrtovanih 250.000 € (zamenjava sedežnice). Skladno s sprejetim sklepom OS, pa se bo o izvedbi investicije odločalo na januarski seji, tako da bo potrebno sprejete sklepe vključiti v predlog proračuna za drugo obravnavo.

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki.

Za vračilo glavnice letošnjega premostitvenega kredita je potrebno zagotoviti 515.800 €.

V letu 2014 pa je predvideno tudi dodatno zadolževanje v višini 3,1 mio €, od tega približno 2,8 mio € za financiranje načrtovanih kohezijskih projektov ter 300.000 € za ostale predvidene investicije.
V predlogu besedila odloka o proračunu je izpadla določba, ki določa višino zadolžitve v prihodnjem letu in jo bomo vključili v gradivo za drugo obravnavo.

Prva obravnava predloga proračuna je bila namenjena predvsem razpravi, pripombam in predlogom. Občinska uprava bo na dane predloge in pripombe članov Občinskega sveta, ki so se nanašale predvsem na gradnjo občinskih cest in njihovo vzdrževanje, športno infrastrukturo (predvsem bazen), turizem, gradnjo OŠ Frana Albrehta, pisno odgovorila v gradivu za drugo obravnavo.

Seznanitev z zaključnim poročilom o okoliščinah izginotja kipa Usnjar – talec so svetniki prestavili na eno izmed naslednjih sej.

Sledil je sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra ter obravnava Sklepa o soglasju k prodaji kapitalskega deleža v družbi Veterina – Kamnik d.o.o.. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde je v obrazložitvi med drugim dejala: »Predmet prodaje je kapitalski delež Občine Kamnik, kapitalski delež Občine Mengeš in kapitalski delež Občine Moravče v Veterini – Kamnik d.o.o., ki skupaj znaša 39,63 odstotkov. Kapitalski delež se prodaja v paketu. Izhodiščna cena skupnega kapitalskega deleža znaša 151.000 evrov, od tega znaša delež Občine Kamnik 113.500 evrov. Do roka za oddajo ponudb, dne 5. 11. 2013, je prispela ena ponudba, in sicer jo je podal Rok Špruk, Stahovica 31, 1242 Stahovica. Ponudnik je vplačal tudi 5.000 evrov varščine za resnost ponudbe. Ponudba Roka Špruka za odkup 39,63-odstotnega deleža znaša 152.000 evrov. Rok Špruk je tudi eden izmed obstoječih družbenikov Veterine – Kamnik d.o.o.. Po predhodno pridobljenem soglasju Občinskega sveta Občine Kamnik k sklenitvi pogodbe z Rokom Šprukom se bo pogodba sklenila v obliki notarskega zapisa. Plačilo kupnine pa se mora izvesti v 8 dneh po podpisu pogodbe na transakcijske račune občin prodajalk. V poslovni stavbi Veterine – Kamnik d.o.o., na naslovu Perovo 20, ima prostore v brezplačni uporabi tudi Društvo GRS Kamnik, ki pokriva območja več občin. Za zainteresiranega kupca, tudi solastnika omenjene poslovne stavbe, Roka Špruka, nadaljnje sodelovanje z Društvom GRS Kamnik ne predstavlja ovir. Uporaba (služnost ali najem) prostorov poslovne stavbe na naslovu Perovo 20, Kamnik, ni predmet predmetnega postopka prodaje kapitalskega deleža v Veterini – Kamnik d.o.o., je pa interes občin prodajalk, da se tudi v prihodnje zagotovi uporaba teh prostorov v korist

Društva GRS Kamnik, in sicer s podpisom ustrezne služnostne pogodbe. Usklajevanja glede vsebine služnostne pogodbe med lastnikoma objekta (Veterina – Kamnik d.o.o. -774/1000; Rok Špruk -226/1000) ter Društva GRS Kamnik že potekajo.«

Občinski svet Občine Kamnik je podal soglasje k sklenitvi Pogodbe o prodaji kapitalskega deleža Občine Kamnik v družbi Veterina – Kamnik d.o.o. z Rokom Šprukom, Stahovica 31, 1242 Stahovica. Občinski svet Občine Kamnik zahteva, da se pred podpisom pogodbe o prodaji kapitalskega deleža Občine Kamnik v družbi Veterina – Kamnik d.o.o. z Rokom Šprukom, Stahovica 31, 1242 Stahovica, podpiše tudi pogodbo o ustanovitvi služnosti med lastniki objekta na naslovu Perovo 20, Kamnik ter Gorsko reševalno službo Kamnik.

Sprejeti pa so bili tudi dodatni sklepi predlagani s strani SDS:

  • Občinska uprava naj pred drugim branjem proračuna za leto 2014 pripravi ustrezne dokumente za ustanovitev Sklada GRS. V proračunu naj občinska uprava v ta sklad nameni 110.000 evrov.
  • Občinska uprava naj v treh mesecih določi, na kateri parceli bo možno urediti ustrezne prostore za GRS. O ustreznosti zemljišča naj odloči Občinski svet.

Zadnjo točko predlaganega Dnevnega reda, Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2014, pa bodo obravnavali na eni izmed naslednjih sej.

Oglasno sporočilo