Spremenjena Zakon o socialno varstvenih prejemkih in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

0
2786
Vir: Center za socialno delo Domžale; 13.december 2013

Državni zbor je 21.11.2013 sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter spremembe in dopolnitve Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Večina od sprememb bo začela veljati že s 1. januarjem 2014, nekatere – predvsem zaradi potrebe po prilagoditvi informacijskega sistema – pa s 1. 9. 2014.

Ključne spremembe:

SPLOŠNE:

1. Upošteval se bo bolj realni materialni položaj vlagatelja kot doslej, ko so se upoštevali podatki iz dohodninske odločbe za preteklo ali celo predpreteklo leto

Po novem se bo pri ugotavljanju dohodka pri pravici do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca upoštevalo bistveno več sprememb kot po še veljavni zakonodaji. Tako se ne bodo več upoštevali periodični dohodki, ki jih je oseba v preteklem letu prejemala, če jih več ne prejema, oziroma če je eno vrsto periodičnega dohodka (npr. plačo) zamenjala z nadomestilo za brezposelnost, se ji bo upošteval nov periodični dohodek in ne tisti, ki ga več ne prejema.

2. V dohodek družine se po novem ne bo več všteval celotni otroški dodatek.

V dohodek družine se bo štel otroški dodatek brez dodatka za enostarševsko družino, brez dodatka za otroka, ki ni vključen v vrtec in dodatno znižan še za 20% otroškega dodatka, ki pripada prvemu otroku v prvem dohodkovnem razredu, t.j. 22,80 evrov.

3. Ugodnejši način upoštevanja dohodka od študentskega dela

4. Med premoženje, ki se ne upošteva bo po novem sodil tudi znesek, ki ga banke kot bančni kredit nakažejo na račun posameznika, če je to namenjeno izključno nakupu ali gradnji.

5. Decembra oddane vloge za pravice iz javnih sredstev bodo obravnavane že po novi zakonodaji

Samo zaradi spremembe zakonodaje v decembru ni treba oddajati novih vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Dijaki lahko vloge že oddajo, saj je pravica priznana s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge. Za štipendijo lahko v imenu mladoletnih dijakov zaprosijo njihovi starši, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

PO POSAMEZNIH PRAVICAH

Otroški dodatek

Zaradi uvedbe državne štipendije za mladoletne dijake se mora temu ustrezno znižati otroški dodatek za dijake, pri čemer pa bodo dijaki vseeno prejeli več kot po veljavnem zakonu.

Denarna socialna pomoč
Širimo krog upravičencev do denarne socialne pomoči, s tem, da zvišujemo znesek premoženja, ki se ne upošteva za pridobitev denarne socialne pomoči.

– Kot premoženje se ne upoštevajo prihranki: za samsko osebo v višini treh minimalnih dohodkov (trenutno 795,66 EUR, sedaj 500 EUR)

– za družino v višini treh minimalnih dohodkov družine, vendar največ 2.500 EUR (sedaj 1.500)

Kar zadeva dedovanje – vračati ni potrebno izredne denarne socialne pomoči ter denarne socialne pomoči, ki jo je oseba prejela za 12 ali manj mesecev. Če je oseba prejela denarno socialno pomoč za več kot 12 mesecev pa se dedovanje omeji tako, da se od prejete pomoči najprej odšteje 12 najvišjih mesečnih zneskov, nato pa še 1/3 od preostalih mesečnih zneskov prejete pomoči.

Varstveni dodatek
Kot premoženje se po novem za pridobitev varstvenega dodatka ne bo upoštevalo premoženje oziroma denarna sredstva samske osebe v višini do 2500 evrov (trenutno: 795,66 evrov) oziroma družine do 3500 evrov (trenutno dve odrasli osebi: 1.194 evrov).
Ker se je veliko posameznikov odločilo za odpoved tej pravici zaradi zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v zvezi s tem predlagamo, da se omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je prejemala varstveni dodatek lahko omeji samo do višine 2/3 vrednosti prejete pomoči.

Pri plačilih socialno varstvenih storitev in družinskem pomočniku
naj bi se po novem upošteval dohodek samo zadnjih treh mesecev (ne več celega leta). Do sedaj so se tudi pri teh dveh pravicah upoštevali dohodki iz preteklega leta, kar ni odražalo trenutnega materialnega položaja upravičenca.

Štipendije
Ponovno uvajamo štipendije za dijake pred 18. letom (kar je prinesel že ZŠtip), posebne višine otroškega dodatka za dijake tako ne bo več.

Sofinanciranje šolske in dijaške prehrane

Ohranjamo sedanji sistem sofinanciranja šolske in dijaške prehrane, pri čemer centri ne bodo izdajali več odločb saj bodo upravičenost do subvencije malice in kosila šole ugotavljale glede na podatek iz odločbe o otroškem dodatku – kar predstavlja pomembno administrativno razbremenitev.

Subvencije vrtca
O pravici do subvencije vrtca se bo, tako kot pri drugih transferjih, po novem odločalo za eno leto in ne za koledarsko leto kot doslej.

MED SOCIALNO VARSTVENE PREJEMKE oz. kot posebni obliki izredne denarne socialne pomoči, O KATERIH BO PO NOVEM ODLOČAL CSD PREHAJATA TUDI dosedanji pravici iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer pravici do pogrebnine in posmrtnine. To ne bosta več univerzalni pravici, pač pa bosta vezani na upravičenost do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali na dohodkovni položaj posameznika:

– enkratna izredna denarna socialna pomoč zaradi smrti družinskega člana kot ena pomoč za vso družino v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena ZSVarPre (trenutno 265,22 )

Meja za upravičenost do enkratne izredne denarne socialne pomoči zaradi smrti družinskega člana (če oseba ni upravičenec do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka) za samsko osebo trenutno znaša 458,83 evrov, za dve odrasli osebi brez otrok 591,44 evrov, za dve odrasli osebi z enim otrokom pa 803,61 evrov.

– izredna denarna socialna pomoč, kot pomoč pri kritju stroškov pogreba v višini dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena ZSVarPre (trenutno 530,44 evrov).

Do te pravice bodo upravičeni družinski člani umrlega oziroma tisti, ki je poskrbel za pogreb, če je prejemnik DSP ali varstvenega dodatka; sicer pa v primeru, če njegov dohodek oziroma skupni lastni dohodek družine ni presegal višine 606 evrov za samsko osebo oziroma 909 evrov za družino.

Ta dva prejemka ne bosta podvržena omejitvi pri dedovanju!

Oglasno sporočilo