Potrjena investicija v višini 800.000 evrov za zamenjavo sedežnice Šimnovec

0
2939
Vir: Občina Kamnik; 16.januar 2014

V sejni dvorani občinske stavbe Občine Kamnik se je danes potekala 3. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, kjer so svetnice in svetniki med drugim potrdili projekt zamenjave sedežnice Šimnovec in na mesto svetnice mag. Suzane Šimenc izglasovali novega občinskega svetnika Občine Kamnik Dominika Čevko (SDS).

Za začetek je Občinski svet potrdil zapisnik 26. in 27. redne seje Občinskega sveta ter sprejel dnevni red 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kamnik.

Novi občinski svetnik Občinskega sveta občine Kamnik Dominik Čevka

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Marija Mošnik je v nadaljevanju zbrane seznanila s točko volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 29. seji, dne 13. 1. 2014, obravnavala Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije (Ur. l. RS, št. 3/14), ki je po obvestilu s strani župana Občine Kamnik o odstopu mag. Suzane Šimenc dne, 6. 1. 2014, pričela postopek ugotavljanja nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Kamnik. Komisija je na podlagi ugotovitvenega sklepa in priložene dokumentacije, iz česar izhaja, da je pravica do prevzema mandata člana občinskega sveta prešla na naslednjega kandidata, po pregledu potrdila o izvolitvi in podpisanega soglasja kandidata, da soglaša z mandatom, pripravila predlog sklepa, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Komisija je na isti seji pripravila tudi sklep, s katerim bo novi član nadomestil dosedanjo v dveh delovnih telesih Občinskega sveta Občine Kamnik.

Občinski svet Občine Kamnik je tako sprejel sklep, da mag. Suzani Šimenc preneha mandat v Občinskem svetu Občine Kamnik, v Statutarno-pravni komisiji in Komisiji za vloge in pritožbe, na njeno mesto pa so za preostanek mandatne dobe potrdili novega občinskega svetnika, ki je hkrati tudi član Statutarno-pravne komisije ter Komisije za vloge in pritožbe, Dominika Čevko.

Sledila je razprava o zamenjavi sedežnice Šimnovec, ki sta jo predstavila direktor družbe Velika Planina d.o.o. Dušan Bombač in vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde. Slednja je poudarila, da je obratovanje sedežnice Šimnovec na Veliki planini tako za območje kot družbo Velika planina d.o.o. bistvenega pomena. Z odločbo Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor je bilo s 6. 12. 2013 zaradi zastarelosti zaustavljeno obratovanje dvosedežnice Šimnovec, zaradi tega je potrebno sprejeti odločitev, kako nadomestiti zastarelo napravo oziroma sedežnico ukiniti, kar pa bi bila skrajna odločitev. Glede na to, da je za Veliko planino ključna poletna sezona, v kateri jo obišče večina obiskovalcev, je potrebno zasledovati cilj, da se še pred poletno sezono izvede zamenjava naprave. To je tudi glavni razlog za sklic izredne seje občinskega sveta, na kateri se predlaga zamenjava sedežnice z rabljeno napravo ter potrebna finančna sredstva, saj družba Velika planina d.o.o. stroškov zamenjave sedežnice Šimnovec ne more pokriti iz lastnih sredstev. V kolikor bo predlog sklepa potrjen, bo potrebno v predlogu proračuna občine Kamnik za leto 2014 zagotoviti potrebna sredstva, vodstvo družbe pa bo takoj pričelo s postopki priprave projektne, gradbene ter razpisne dokumentacije. Proračunska sredstva za zamenjavo sedežnice se bodo družbi Velika planina d.o.o. po potrditvi proračuna nakazovala v več obrokih, na podlagi predložene dokumentacije o nakupu naprave ter izvajanju del (pogodbe, računi…). Občinska uprava bo skupaj z vodstvom družbe Velika planina d.o.o. poskušala za projekt zamenjave sedežnice pridobiti tudi nepovratna sredstva s prijavami na ustrezne javne razpise. Na podlagi pridobljenih informativnih ponudb je predlagana zamenjava sedežnice z rabljeno napravo. Dejstvo je, da v proračun Občine Kamnik, zaradi omejenih proračunskih sredstev, številnih zakonskih obveznosti ter drugih nujnih investicij in projektov, financiranja nove naprave brez dodatnega zadolževanja ni mogoče vključiti. Nakup ter obnova rabljene naprave pa bi znašala okoli 800.000 evrov, s katero bi se zagotavljalo tehnično ter varno obratovanje za vsaj 15 let.

V nadaljevanju je direktor družbe Velika planina d.o.o. Dušan Bombač predstavil investicijski načrt, ki ga je pripravilo vodstvo družbe z ustreznimi prilogami. Glede na to, da so ponudbe za nakup nove naprave zelo obsežne, je v prilogi le povzetek, celotna ponudbena dokumentacija pa je na vpogled na sedežu družbe Velika planina d.o.o.. »Za ohranjanje in predvsem povečevanje obsega dejavnosti je zamenjava naprave nujna. S sedežnico je zagotovljen prevoz do vrha planine in je le nadaljevanje poti obiskovalcev, ki na planino prispejo z nihalko. Sedežnica Šimnovec obratuje vse leto in zagotavlja poletno in zimsko ponudbo turističnega centra Velika planina. V večjem delu leta predstavlja edini dostop do objektov na planini, to so turistične koče, pastirske koče in gostinski objekti. Od leta 1964 je sedežnica del glavne povezave med dolino Kamniške Bistrice in Veliko planino. Obstoječa naprava dvosedežnica Šimnovec je bila izdelana leta 1982 in je bila prvotno postavljena kot smučarska žičnica na smučišču Jurgovo na Rogli. Naprava je bila sestavljena iz komponent žičnice Graffer ter stebrov in postaj, narejenih v podjetju Unior Zreče. Tako že v osnovi ni narejena tako, da bi bilo možno zagotavljati originalne rezervne dele pri proizvajalcu, kar je po današnjih normativih že skoraj pogoj. Vsaka menjava dotrajanih delov tako pomeni izvedbo celotnega postopka, od priprave celotne dokumentacije, analizo materialov pri pooblaščenih službah, izdelava pri ustrezno usposobljenih proizvajalcih. Postopki menjave dotrajanih delov so tako izredno dragi in ne nazadnje dolgotrajni. Pri napravah še obstoječih proizvajalcev je nabava rezervnih delov enostavna, saj ima proizvajalec urejen postopek, kot ga zahteva zakonodaja na področju žičniških naprav. Pri preselitvi naprave v letu 2000 je bila narejena predelava za teren, ki pa je na Veliki planini drugačen od terena na Rogli. Zato so stebri drugače obremenjeni in posledično prihaja pogosteje do poškodb in lomov komponent. Nevarnost za potnike je seveda temu primerno večja, stroški vzdrževanja naprave pa so zgolj zaradi poškodb ležajev, osi in gumijastih oblog na kolesih presegli 20.000 evrov letno. Kljub menjavi motorja in elektronskega krmiljenja ter varnostne linije ob postavitvi, je bilo na napravi v letih, ko je obratovala na Veliki planini, potrebno menjati pogonski zobnik (zaradi tega posega je naprava stala skoraj vso sezono). Prenoviti je bilo potrebno elektro motor, zaradi zastarelega sistema varnostne linije so bile neprestano menjane komponente. Naprava se je pogosto ustavljala za dalj časa. Vse to je družbo stalo ogromno denarja in tudi ugleda, potniki se na zastareli napravi pač ne počutijo varno.

Jaka Ličen je predstavil projekt Kamnik 2040

V letu 2013 je stopil v veljavo nov Pravilnik o tehničnih pregledih žičniških naprav, ki določa izredne tehnične preglede. Za naprave, ki imajo prvo obratovalno dovoljenje izdano pred 3. 5. 2004, in obratujejo tudi v poletnem času, je bilo potrebno opraviti tak pregled najpozneje do 30. 11. 2013. Družba Velika planina d.o.o. je na sedežnici Šimnovec opravila del pregleda že v letu 2012, po zahtevi pristojnih služb. Že takrat je bilo ugotovljeno, da je naprava v slabem stanju, predlagana je bila tudi zaustavitev naprave. Zato je bil izveden servis obešal sedežev, kar je omogočilo obratovanje preko poletne sezone 2013. Da bi naprava lahko obratovala tudi po 30. 11. 2013 bi bilo potrebno izvesti izredni tehnični pregled. To pomeni pregled vseh nosilnih in trajno dinamično obremenjenih delov v razgrajenem stanju z magnetoskopskimi metodami. Deli žičnice, ki so dotrajani, bi morali biti zamenjani z novimi. Že pregled prižem, to je elementov, ki spajajo sedeže z transportno vrvjo, je pokazal, da jih je neuporabnih več, kot dopušča najnižja obremenitev naprave. To pomeni, da je potrebna zamenjava vseh prižem z novimi. Nova prižema stane približno 700 evrov, na napravi jih je 172, kar bi predstavljalo strošek v višini okoli 120.500 evrov. Že ta strošek je za tako staro napravo nesprejemljiv. Glede na stanje prižem je verjetno, da bi se kot neustrezne izkazale tudi druge komponente. Vsekakor je na napravi potrebno zamenjati vse osi, vprašljivo je stanje zvarov na baterijah koles in stebrih. Po analizi stanja s pristojnimi organi je bilo predlagana tudi zamenjava pogonskega motorja in predvsem zavor, saj sta oba sklopa neustrezna celotni konstrukciji naprave. Vsa ta dejstva kažejo, da bi pregled in menjava že odkritih izrabljenih delov predstavljala strošek preko 200.000 evrov, pri tem pa ni upoštevana možnost odkritja napak na še ne pregledanih komponentah. Dejstvo je tudi, da bi s tem rešili problem za največ 5 let, takrat pa bi bilo potrebno ponovno pregledati napravo v razgrajenem stanju. Navedena dejstva so razlog za opustitev prenove. Poleg finančne nesprejemljivosti je pomembna varnost potnikov. S tako zastarelo napravo je možnost nesreč velika. Ker so se v preteklosti nesreče na takšnih napravah v Sloveniji že dogajale, posledice pa so bile tudi zaustavitve delovanja gorskih centrov, je odločitev o ukinitvi voženj z dotrajano napravo edina sprejemljiva odločitev. Inšpektor z Inšpektorata Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor je zato z odločbo št. 0619-146/2013/2, z dne 6. 12. 2013, zaustavil obratovanje dvosedežnice Šimnovec na Veliki planini.« Glede na zgoraj nastalo situacijo je predstavil še tri možne rešitve, in sicer ukinitev sedežnice, odstranitev in odprodaja, sanacija terena, zamenjava dotrajane naprave z rabljeno napravo ustreznih dimenzij in lastnosti ali pa zamenjava dotrajane naprave z novo napravo. Nato pa podal še terminski in finančni plan odstranitve stare naprave in postavitev nove oziroma rabljene naprave.

Sledila je precej dolga razprava o smotrnosti predstavljenih rešitev, o življenjski dobi rabljene naprave, za katero je direktor Bombač zagotovil, da je najboljša možna rešitev med vsemi ponudbami, razpravljali so o možnosti dolgoročne rešitve oziroma (ne)strategije Velike planine, o možnosti povezovanja vseh akterjev na Veliki planini. Določeni svetniki so bili mnenja, da gre za rešitev na vrat na nos, kar je direktor Bombač strogo zanikal, predlagali so možnost nakupa vozil, s katerimi bi organizirali prevoz na Veliki planini, predlagali so, da se ustanovi delovna skupina z vsemi deležniki, ki pa je, kot je povedala Martina Bajde, že bila ustanovljena v letu 2009, pa ni bilo podane nobene rešitve. Po koncu razprave je Občinski svet Občine Kamnik s 15 glasovi za in 1 proti podprl zamenjavo sedežnice Šimnovec z rabljeno napravo, za kar bo v proračunu Občine Kamnik za leto 2014 zagotovljenih sredstev v višini 800.000 evrov v obliki dokapitalizacije.

Tretja točka izredne seje je bila predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2014. Direktor občinske uprave Občine Kamnik mag. Ivan Kenda je zbranim predstavil razloge, oceno stanja, cilje in načela ter oceno finančnih in drugih posledic predlaganega sklepa. Svetnice in svetniki so po predstavitvi sprejeli sklep, da je potrebno v proračunu za leto 2014 za vseh 29 članov občinskega sveta na letni ravni zagotoviti 31.320 evrov. V proračunu Občine Kamnik pa se za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta za leto 2014 določi obseg sredstevv višini 90 evrov mesečno za posameznega člana.

Sledila je razprava na vprašanje občinske svetnice Ane Marije Suhoveršnik, kaj je občinska uprava storila glede nedopustnega prevoza otrok v prtljažniku šolskega kombija in informacijo, da je kljub posredovanju župana in občinske uprave omenjeni voznik šolskega kombija storitev čez nekaj dni ponovno opravljal. Odgovor na vprašanja občinske svetnice je podala višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever in pojasnila vse postopke, ki jih je izvedel župan skupaj z občinsko upravo (pogovori z omenjenim prevoznikom, Policijsko postajo kamnik, ravnateljico OŠ Šmartno v Tuhinju) in dodala:»Občina ni pristojna za kakršnekoli sankcije, saj so primeri kršitev, o katerih je tu govora, in ukrepanje v zvezi z njimi v domeni policije in inšpekcijskih služb. Kot skrbnica pogodbe pa je predstavnica občine v odgovor na prejeta opozorila pozvala prevoznika na dosledno izvajanje 7. člena pogodbe, saj bo v nasprotnem primeru prišlo z njim do razdrtja pogodbe. Naročnik pa je že 25. 11. 2013 ustno na že omenjenem sestanku zahteval poostreno policijsko kontrolo vseh prevoznikov šoloobveznih otrok na vseh relacijah v občini Kamnik. V prihodnje se bodo nadzori nad šolskimi prevozi izvajali, in sicer v obliki skupnih nadzorov policije in občinskega redarstva.« 

Ravnateljica in pomočnica ravnateljice OŠ Šmartno v Tuhinju ter prevoznik Miha Veršnjak, School service d.o.o.

Svetnica Ana Marija Suhoveršnik je od župana in občinske uprave zahtevala, da odstopi od pogodbe z izbranim ponudnikom šolskih prevozov, a kot je povedala vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik, ne gre za večkratno istovrstno kršitev in bi zahteva svetnice po ukinitvi pogodbe imela za občino negativne posledice, ne samo, da ne bi bilo zagotovljenih prevozov, tudi izbrani ponudnik šolskih prevozov bi imel vso pravico vložiti odškodninski zahtevek zaradi nezakonite ukinitve pogodbe. Člani Občinskega sveta so po razpravi sprejeli oziroma zavrgli naslednje sklepe:

Občinski svet ugotavlja, da so bili odzivi župana in občinske uprave na pritožbe otrok in staršev na izvajanje storitve šolskih prevozov prevoznika School servis d.o.o. kljub večkratnim kršitvam povsem nestrokovni, neprimerni in nezadostni.
Glasovanje: 9 glasov za, 12 proti, sklep ni sprejet
Občinski svet ugotavlja, da je bilo kršitev toliko, da bi morala biti pogodba prekinjena. Zato Občinski svet od občinske uprave zahteva, da le ta preuči možnosti za prekinitev pogodbe. O ugotovitvah naj poroča na naslednji seji Občinskega sveta.
Glasovanje: 13 glasov za, 8 proti, sklep sprejet
Občinska uprava naj poostri in zagotovi pogost nadzor nad vsemi prevozniki šolskih otrok.
Glasovanje: 23 glasov za, 0 proti, sklep sprejet
Občinski svet Občine Kamnik predlaga občinski upravi, da prouči možnosti vnovčenja bančne garancije zaradi neustreznega izvajanja šolskih prevozov s strani izvajalca School servis d.o.o..
Glasovanje: 20 glasov za, 3 proti, sklep sprejet

Višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa in podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar sta predstavili Zaključno poročilo o okoliščinah izginotja kipa Usnjar – talec. Župan Občine Kamnik je dne 1. 2. 2013 ustanovil tričlansko Komisijo za proučitev okoliščin izginotja spomenika. Naloga Komisije je bila proučitve vseh relevantnih okoliščin izginotja kulturnega spomenika padlim delavcem tovarne Utok, vpisanega v register kulturne dediščine pod št. 5277 (v tem dokumentu im. tudi kip Usnjar – talec), proučitev razpoložljive dokumentacije, s katero razpolaga Občina Kamnik in druge institucije ter priprava zaključnega poročila, s katerim pa so bili danes tako seznanjeni tudi člani Občinski svet Občine Kamnik.

 


»Upoštevajoč dejstvo, da je odtujeni spomenik del naše kulturne dediščine lokalnega pomena, ki sodi pod najvišjo stopnjo varstvenega režima, bi bilo potrebno nemudoma zagotoviti, da se izdela in postavi vsaj replika spomenika. Kot izhaja iz spisovne dokumentacije, se podstavek za spomenik trenutno nahaja na zemljišču parc. št. 158/20 k.o. Kamnik. Gre za pripadajoče zemljišče znotraj večstanovanjske soseske »Mali grad«, ki je v (so)lasti vseh etažnih lastnikov omenjene soseske. Seveda bo potrebno izvesti tudi ustrezne postopke za vlitje novega spomenika oziroma njegove replike ter zagotoviti za to potrebna sredstva v proračunu Občine Kamnik za leto 2014. Istočasno mora občinska uprava urediti tudi stanje lastništva izginulega kipa in poskrbeti za pridobitev ustreznih listin, po katerih bo Občina Kamnik postala (ostala) nesporna lastnica vseh treh spomenikov z območja ZN K6 Utok. Hkrati je treba pristopiti k vložitvi kazenske ovadbe zaradi storitve kaznivega dejanja, katerega posledice so izginotje (uničenje) kulturnega spomenika lokalnega pomena. Ne glede na preteklo neustrezno ravnanje udeleženih meni predlagatelj, da bi morala Občina Kamnik nemudoma pristopiti k realizaciji postavitve manjkajočega bronastega dela spomenika. Nedopustno je namreč, da je le-ta odvisna od hitrosti, zmožnosti ali »dobre volje« zasebnega investitorja«, je višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa na kratko podala mnenje zgoraj navedene Komisije. Svetniki so po predstaviti sprejeli sklepe naj Občinska uprava Občine Kamnik nemudoma prične z vsemi aktivnostmi za postavitev novega odlitka kipa »Usnjar – talec«, naj pripravi ustrezno dokumentacijo in vloži kazensko ovadbo zoper družbo ZIL inženiring, d.d. iz Ljubljane ter morebitne druge osebe, katerih ravnanje je domnevno povzročilo izgubo kulturnega spomenika, v kolikor bo na osnovi kazenske ovadbe pravnomočno ugotovljeno, da je bilo pri izginotju kipa Usnjar – talec storjeno kaznivo dejanje, pa naj občinska uprava pravočasno vloži odškodninsko tožbo proti odgovornim osebam.

 

Poročevalka Maja Sušnik

 

 

Za konec so svetnice in svetniki obravnavali in potrdili Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2014 – v prvi obravnavi. Svetovalka za delovanje organov Občine Kamnik Kristina Kuret je med drugim poudarila: »Urad župana je na podlagi 78. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) pozval vse pristojne, da posredujejo pisne predloge za pripravo programa dela Občinskega sveta za leto 2014. Na podlagi predlogov s strani občinske uprave, svetniške skupine NSi (ki je predlagala tudi prenos nerealiziranih točk iz leta 2013 v leto 2014), Odbora za podjetništvo in turizem, Odbora za kulturo, šport in mladino ter Odbora za varovanje okolja je Urad župana pripravil Okvirni program dela Občinskega sveta za prvo obravnavo, s stališčem občinske uprave do predlogov, ki so jih posredovali zunanji predlagatelji. Predlogi delovnih teles, ki še niso zasedali in posredovali svojih predlogov, bodo predmet 2. obravnave.«

Oglasno sporočilo