Po prvih ocenah Skupina Helios leto 2013 zaključuje slabše od plana in od leta 2012

0
4388
Vir: Skupina Helios d.d.; 17.januar 2014

Domžale, 17. 1. 2014 – Nadzorni svet Skupine Helios je na svoji zadnji seji obravnaval poslovne rezultate za 2013. Prve ocene kažejo, da bo Skupina leto zaključila slabše od plana in od rezultatov leta 2012. Ocenjena prodaja v letu 2013, v višini 315 mio EUR, za planom zaostaja za 7,4 %, za letom 2012 pa za 6,8 %.

Po prvih ocenah naj bi letni čisti dobiček dosegel okoli 1,7 mio EUR, kar pomeni čisto dobičkonosnost prihodkov v višini 0,5 % in precejšnji zaostanek za planiranimi 6,6 mio EUR. Uprava mora izvesti niz ukrepov, saj v letu 2014 ne pričakuje bistvenega izboljšanja pogojev poslovanja. Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom revizorske hiše KPMG v povezavi z nepremičninskim poslom v tujini.

Nadzorni svet Skupine Helios je na svoji zadnji seji obravnaval prve ocene rezultatov poslovanja za leto 2013. Te kažejo, da bo Skupina Helios leto 2013 zaključila slabše kot je bilo pričakovati po prvih devetih mesecih, ko je prodaja sicer že zaostajala za prodajo enakega obdobja v letu 2012 za 7 %, a je bil poslovni izid iz poslovanja na nivoju leta 2012. Nekoliko slabša prodaja v zadnjem kvartalu, predvsem pa negativni izid financiranja in popravki terjatev, ki so nastale zaradi izredno slabe plačilne discipline, so pripeljali do čistega poslovnega izida, ki je slabši od načrtovanega. Ocenjen čisti dobiček znaša 1,7 mio EUR To je za 74 % nižje od plana za leto 2013 oz. za 61 % nižje od rezultata v letu 2012. Samo v zadnjem četrtletju naj bi po ocenah Skupina ustvarila za 8 mio EUR negativnega čistega poslovnega izida. To je za 4,9 mio EUR slabši izid od planiranega in več kot za polovico slabši od ustvarjenega rezultata v enakem obdobju leta 2012 in 2011. Kljub slabšemu poslovnemu okolju so cene surovin ostale na visokih nivojih. Tako je tudi delež materialnih stroškov v prihodkih od prodaje ostal na visokih 57 %.

Plan Skupine Helios za leto 2013, ki je bil na nadzornem svetu potrjen brez nasprotnih glasov, je glede na višino ocenjene prodaje predvideval 2.060 zaposlenih. Ob koncu leta 2013 pa je Skupina še vedno zaposlovala 2.232 ljudi. Ker smo priča poslabšanju trendov poslovanja brez znakov okrevanja Heliosovih ključnih trgov, je podjetje primorano prilagoditi število zaposlenih na vzdržno raven. Kot napovedano v decembru v teh dneh potekajo aktivnosti za dodatno prilagoditev števila zaposlenih. V mesecu januarju bo začel teči odpovedni rok 58 zaposlenim. V večini primerov gre za zaposlene, s katerimi se je družba dogovorila in imajo po določenem času možnost upokojitve oz. nove zaposlitve, nekaj pa bo tudi klasičnih presežkov.

Kadrovske spremembe so samo eden izmed ukrepov znotraj programa zniževanja stroškov, ki ga Skupina Helios trenutno izvaja. Uprava Heliosa mora namreč zagotoviti, da podjetje ne prične ustvarjati izgube, saj tako ne bo več zmožno konkurirati ter odgovarjati na pričakovanja trgov in številnih deležnikov, ki so povezani s Heliosom. Z ukrepi za izboljšanje poslovanja Skupine in povečanje stroškovne učinkovitosti bo uprava v letu 2014 zagotovila dobro osnovo za ponoven vzpon in stabilnost Skupine Helios v prihodnosti. Dodaten pozitiven učinek se pričakuje tudi od skorajšnjega zaključka prodajnega procesa. Vse analize so namreč pokazale, da obstajajo pomembni sinergijski potenciali med Heliosom in najverjetnejšim novim lastnikom.

Uroš Slavinec, predsednik uprave Skupine Helios, pojasnjuje: »Del slabšega prodajnega rezultata lahko, poleg slabšemu poslovnemu okolju na vseh naših ključnih trgih, pripišemo tudi dolgemu prodajnemu postopku Skupine, kar je dodatno bremenilo naše ključne ljudi. Ukrepe za izboljšanje dobičkonosnosti smo si zastavili že v naši strategiji. Polodstotna stopnja čiste dobičkonosnosti prihodkov upravi nalaga, da mora te ukrepe izpeljati takoj oziroma prej kot smo načrtovali in žal tudi z manj priljubljenimi ukrepi kot smo to počeli do sedaj. Naj za primerjavo navedem, da je dobičkonosnost Skupine Helios danes za več kot polovico slabša, kot je bila leta 2009 , ko je bila svetovna gospodarska kriza na vrhuncu in je podjetjem s subvencioniranjem skrajšanega delovnega časa na pomoč pristopila tudi država. Helios je vedno gojil družbeno odgovorno držo, tako do zaposlenih kot širšega družbenega okolja, in delamo vse, da s tradicijo nadaljujemo navkljub ukrepom, ki pa jih moramo izvesti. Prepričani smo, da je Helios podjetje z velikim potencialom, ambiciozno vizijo in možnostjo, da postane zgledni primer slovenskega procesa privatizacije.«

Samo Mirnik, predsednik nadzornega sveta Helios Domžale, d. d., obravnavano poročilo revizorske hiše KPMG komentira: »Nadzorni svet se je seznanil s poročilom zunanjega svetovalca, ki je ugotovil, da pri projektu dezinvestiranja zemljišča hčerinske družbe v Srbiji ni prišlo do zmanjšanja premoženja za delničarje družbe Helios Domžale, d. d.«

Uprava Helios Domžale, d. d.

Oglasno sporočilo