Na 28. redni seji Občinskega sveta sprejet Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2014

0
2979
Vir: Občina Kamnik; 6.februar 2014

V torek je v sejni dvorani občinske stavbe potekala 28. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki sprejeli Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2014.

Na začetku je župan Marjan Šarec prisotnim svetnikom prebral poročilo o neurju z žledom 2014, katerega so lahko ažurno spremljali tudi na občinski spletni strani, in sicer Poročilo o stanju na območju občine Kamnik, torek, 4. 2. 2014, do 20. ure in Poročilo o stanju na območju občine Kamnik, sreda, 5. 2. 2014, do 10. ure.

 

Na začetku je župan Marjan Šarec prisotnim svetnikom prebral poročilo o neurju z žledom 2014

Prisotnih 24 članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta, nato pa dnevni red razširili s točkami »Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Stranje, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta in OŠ Marije Vere«, »Predlog Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« in »Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta«. Za slednjega je vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde povedala:»Občinski svet Občine Kamnik je na 10. seji dne 19. 12. 2007 sprejel Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta. Sklad se je ustanovil za čas financiranja investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta ter spremljajočih športnih objektov in ureditve zunanje okolice po projektu. Ocenjujemo, da je ustanovitev novega proračunskega sklada za gradnjo OŠ Frana Albrehta nepotrebna, saj je bil obstoječi sklad ustanovljen tudi za financiranje OŠ Frana Albrehta. Dejstvo je, da je bilo do 31. 12. 2013 iz sklada porabljenih skupaj 8.029.705 evrov, od tega 1.185.827 evrov za OŠ Frana Albrehta. O porabi sredstev sklada se je redno poročalo v polletnih poročilih ter v zaključnih računih proračuna Občine Kamnik. Z namenom celovitega in transparentnega izkazovanja stroškov v zvezi s projektom K-9 šole (OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta) je prav, da se celotni stroški izkazujejo v okviru enega proračunskega sklada in ne ločeno.«

Sejo je vodila podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar

Glede dnevnega reda je vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde predlagala, da se »Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014« obravnava po hitrem postopku, »Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik« in »Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen« pa naj se obravnavata po skrajšanem postopku. Svetnik Rudi Veršnik (SDS) je predlagal, da se »Predlog Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« obravnava po hitrem postopku. Sledil je predlog občinske svetnice mag. Mateje Poljanšek (LDS), in sicer naj se točka »Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta« obravnava po skrajšanem postopku.

Z dnevnega reda so bile v nadaljevanju umaknjene točke »Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta – skrajšani postopek«, »Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca – skrajšani postopek« in »Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik.«

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Marija Mošnik je zbrane seznanila s točko volitve in imenovanja. Upoštevaje zavrnitev predloga Sklepa o razrešitvi in imenovanju predstavnika Občine Kamnik v Svet javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« na 27. seji Občinskega sveta Občine Kamnik je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 30. seji, dne 20. 1. 2014, ponovno obravnavala odstop člana Sveta Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik ter se seznanila s podanimi predlogi za nadomestnega predstavnika Občine Kamnik do izteka mandata trenutne sestave organa. Občinski svetniki so tako na današnji seji sprejeli Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika Občine Kamnik v Svet javnega zavoda

Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik, na podlagi katerega so razrešili Roka Gršiča, na njegovo mesto pa imenovali dr. Damjana Hančiča.

Na zastavljena vprašanja 28. seje, svetniku Jožetu Korošcu (SLS) je odgovorila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek, svetnici Mariji Mošnik (LTS – za Kamnik) je odgovor podal direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda, svetniku Damjanu Hribarju (SDS) pa je odgovorila direktorica Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Urška Kolar.

V nadaljevanju je bil zavrnjen Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Stranje, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta in OŠ Marije Vere. »Občinska uprava je dne 28. 1. 2014 prejela vlogo kamniških osnovnih šol in Glasbene šole Kamnik za prerazporeditev oziroma porabo sredstev z naslova presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let – za namen plačila 1. obroka ¾ plačnih nesorazmerij skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Podlaga za to naj bi bila navodila iz Okrožnice resornega ministrstva, z dne 16. 1. 2014, ki navaja naj posredni proračunski uporabniki potrebna sredstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave ¾ nesorazmerij v osnovnih plačah zagotovijo znotraj svojih finančnih načrtov. Stališče občinske uprave je, da je zagotavljanje potrebnih sredstev za ta namen iz lastnih sredstev zavodov oziroma občine sporno, saj je zakonsko določeno, da je za to pristojna država. S predlaganim sklepom se izvaja ustanoviteljska pravica o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let se nameni za plačilo ¾ plačnih nesorazmerij skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi«, je povedala višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin-Sever ter še dodala:»Želimo smo poudariti, da tudi občinska uprava Občina Kamnik smatra, da ni zakonske podlage za to in ne podpiramo predloga resornega ministrstva«. Ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta Rafko Lah je prebral pismo Združenja ravnateljev in med drugim povedal, da protestirajo proti celotni Okrožnici, ki jo je poslalo resorno ministrstvo. Ravnatelj Osnove šole Stranje Boris Jemec pa je pojasnil, da se s poseganjem v način izplačevanja plačnih nesorazmerij zadeve rešujejo na plečnih ustanovitelja in samih Zavodov. Vse prisotne svetnice in svetniki so glasovali proti predlogu Sklepa.

Direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda in vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik

Sledil je sprejem Predloga Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik – hitri postopek. »Predlagatelji, svetniki svetniških skupin SDS, LTS-ZA KAMNIK, NSI, LDS IN STRANKA MLADIH SLOVENIJE-ZELENI EVROPE ugotavljajo, da nekateri predstavniki ustanovitelja, imenovani v Svet Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik s svojo nezadostno aktivnostjo ne izpolnjujejo pričakovanj predlagateljev, zato predlagamo spremembo Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik in smatrajo, da je potrebno dopustiti možnost za zamenjavo posameznih članov Sveta Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik, ki jih imenuje Občinski svet. S predlagano spremembo so predlagatelji prepričani, da bodo na ta način lažje zagotavljali uspešnost delovanja Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik.«

Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik je predstavila višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin-Sever in povedala: »Vrtec Antona Medveda Kamnik načrtuje, da bo v bilanci stanja izkazoval okvirno 140.000 evrov nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 28. a člen Zakona o vrtcih pravi, da o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica. Občina Kamnik je v poletnih mesecih leta 2013 v enoti Tinkara vodila investicijo sanacije pohodnih teras. Ob tem se je izkazalo, da je streha na tej lokaciji mestoma zelo kritična in potrebna sanacije; občinska uprava zato predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki vrtca iz preteklih let nameni za izvedbo sanacije strehe s suhomontažnimi deli, fasade, zamenjave oken in vrat, elektro luči. Z obnovo strehe in fasade se bo bolj ali manj v celoti zaključila začeta sanacija ene najstarejših enot vrtca v občini (gre za prvo namensko grajeno enoto vrtca iz leta 1976). Prav tako bi občina želela s to enoto kandidirati na razpisu za energetsko sanacijo objektov. Po predračunih bi stroški obnove s projekti in nadzorom znašali 250.000 evrov. S predlaganim sklepom se izvaja ustanoviteljska pravica o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda.« Ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik Renata Hojs pa je še dodala: »Ta presežek je plod dobrega gospodarjenja in racionalnega odnosa tako vodstva vrtca kot tudi strokovnih sodelavcev. Zavedamo se, da je težko zagotoviti sredstva, enote vrtcev so stare, vrtec deluje na 14-ih lokacij, sanacije so vsekakor potrebne. Izkoriščanje presežka za sanacijo enote Tinkare je nujna, notranjost je stavbe je namreč slaba, opaži pa odpadajo. Mislim, da je poraba presežka nujna.« Občinski svetniki so sklep sprejeli z 22 glasovi za in 0 proti.

V prvi obravnavi je bil sprejet Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B 8 – Zg. Perovo, ki ga je predstavila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek: »Spremembe in dopolnitve prostorskega izvedbenega akta z oznako B8- Zg. Perovo so bile že javno razgrnjene v letu 2011 ter obravnavane na 10. seji Občinskega sveta. Na podlagi pripomb podanih v času 1. javne razgrnitve, javne obravnave ter pripomb podanih na 10. seji občinskega sveta v letu 2011, je Občina Kamnik naročila dodatne strokovne podlage, ki bi izkazale dejansko stanje na terenu. Zaradi razjasnitve dejanskega stanja in iskanje najbolj optimalne rešitve, katera bi bila sprejemljiva tudi za krajane oziroma neposredne sosede, je bilo izvedenih šest sestankov s prizadetimi krajani. Opravljeni so bili tudi ogledi na terenu, na katerih so bili prisotni strokovnjaki, načrtovalec in krajani. Na podlagi izvedenih sestankov, izdelanih študij ter preveritve vseh predlaganih variant s strani krajanov, je družba Luz d.d. izdelala dopolnjen osnutek Zazidalnega načrta z oznako B8 Zgornje Perovo. Dopolnjen osnutek prostorskega akta je pripravljen na podlagi rezultatov nove idejne zasnove cest v območju B8 Zg. Perovo in nove geomehanske študije, ki je bila opravljena v decembru 2013. Stanje spremljanja terena se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Rezultati nove geomehanske študije potrjujejo, da novi posegi ne bodo vplivali obstoječo pozidavo. Izvedena je bila tudi ponovna preveritev stanja komunalne infrastrukture. V zvezi s tem so bila upoštevana tudi nekatera nova dejstva in zahteve upravljavca komunalne infrastrukture. V ta dopolnjeni osnutek je bil dodatno vključen tudi objekt za potrebe Gorske reševalne službe. V skladu z veljavno zakonodajo je zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev je potreba izvesti ponovno javno razgrnitev. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge k dopolnjenem osnutke prostorskega akta. Javna razgrnitev poteka od 3. 2. 2014 do 4. 3. 2014, javna obravnava bo 12. 2. 2014 ob 17 uri v prostorih Občine Kamnik. Na javni obravnavi bo prisoten tudi izdelovalec geomehanske študije, ki bo podrobno predstavil izsledke geomehanske študije. Gradivo za javno razgrnitev se nahaja v prostorih Občine Kamnik in uradni spletni strani Občine Kamnik. V osrednjem delu območja so na osnovi pobud lastnikov zemljišč predvidene manjše spremembe zazidalnega načrta, npr. zapolnjevanje že izgrajenih območij, v enem primeru gre za legalizacijo že zgrajenega dela objekta in dopustnost nadaljevanja gradnje. Na območju ob kamniški obvoznici je predvidena širitev obstoječega objekta, kar pa veljavni prostorski akt ne predvideva. Južni del območja je nepozidano stavbno zemljišče in ni pokrito z veljavnim zazidalnim načrtom, zato je potrebno izdelati podrobnejše usmeritve za urejanje prostora in oblikovanje objektov. Skupno je na tem območju predvidenih 9 novih enodružinskih objektov in 1 dvojček. Za uresničitev teh ciljev je potrebna sprememba in dopolnitev veljavnega prostorskega izvedbenega akta, v tem primeru zazidalnega načrta. Z izdelavo in sprejemom sprememb in dopolnitev ZN se bo omogočila gradnja objektov, ureditev zunanjih površin in prometna ter komunalna ureditev.« Marko Fatur, predstavnik družbe Luz d.d., je nato v nadaljevanju predstavil spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta ter temeljne značilnosti prostorskega akta. Predlagatelj bo pripombe, podane na današnji seji upošteval pri pripravi stališč do pripomb v skladu z veljavno zakonodajo.

Sprejet je bil tudi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2014. Vodja oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik je v obrazložitvi poudarila: »Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 11. členu določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države oz. samoupravne lokalne skupnosti. Nadalje isti člen določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti, ki lahko tudi določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. V skladu z 9. členom predloga Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2014, ki določa, da Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000 evrov, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000 evrov, predlagani načrt vsebuje le tista predlagana posamezna ravnanja, ki presegajo ocenjeno vrednost 100.000 evrov. Za ostala ravnanja (načrt razpolaganja in načrt pridobivanja pod ocenjeno vrednostjo 100.000 evrov), bo torej načrt sprejel župan. Za leto 2014 se v okviru načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik, ki presega 100.000 evrov, načrtuje le prodaja kompleksa nepremičnin v k.o. Kamnik. Navedeni kompleks zemljišč se nahaja v središču mesta (Trg talcev – za objektom kmetijske zadruge) in je predviden za gradnjo stanovanjskih objektov. Na zemljišču stoji propadajoč stanovanjski objekt, ki močno kazi izgled mesta. Občina sama te nepremičnine ne potrebuje (skupno gre za 780 m2), za obnovo objekta bi namreč morala vložiti nesorazmerno veliko sredstev, zato je smotrno, da se zemljišče (skupaj s propadajočim objektom) proda in da ga novi lastnik uporabi v skladu z njegovim namenom.«

V osmi točki so svetnice in svetniki odločali o najpomembnejši točki današnje seje in s 27 glasovi za sprejeli Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2014. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde je v predstavitvi poudarila: »V prvi obravnavi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 na občinskem svetu so bile nanj dane številne pripombe, pobude in vprašanja. Večina predlogov in pobud je vsekakor upravičena, vendar je pri zagotavljanju proračunskega ravnotežja nujno upoštevati realno ocenjeno finančno zmožnost občine. Ocenjujemo, da je s korekcijami odhodkovnih postavk ter z upoštevanjem nekaterih predlogov in pobud iz prve obravnave ustvarjeno potrebno proračunsko ravnotežje. V predlogu odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 v drugi obravnavi so glede na predlog v prvi obravnavi naslednje spremembe (2. člen: višina, 7. člen: izločitev v proračunske sklade, Dodan je 14. člen glede obsega zadolževanja). Na podlagi ocenjenih prihodkov ter ob upoštevanju zakonskih in pogodbenih obveznosti znaša predlog proračuna Občine Kamnik za leto 2014 45 milijonov evrov (od tega znaša vrednost kohezijskih projektov 22 milijonov evrov). V predlog proračuna je vključen prenos denarnih sredstev občine Kamnik v višini 2.515.849 evrov, ki pa še ni dokončen. Točna višina bo znana od zaključnem računu in bo naknadno upoštevana pri predlogu rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2014. Skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2014 znašajo 39.332.758 evrov, od tega znaša delež davčnih prihodkov 46,7 odstotkov, transfernih prihodkov 40,4 odstotkov, ostalo pa so nedavčni ter kapitalski prihodki. Odhodki so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2014 ocenjeni v višini 43.692.489 evrov. Določene spremembe proračunskih postavk med prvo in drugo obravnavo so posledica prenosa namenskih sredstev ter prenosa pogodbenih obveznosti, določene posledica sprejetih sklepov občinskega sveta, pri določenih pa je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izvedbo le teh. V letu 2014 je predvideno tudi dodatno zadolževanje občine v višini 2.800.000 evrov za financiranje načrtovanih kohezijskih projektov. Za zaključek naj poudarim, da smo v predlog letošnjega proračuna vključili Kohezijske projekte kot prioritetne projekte Občine Kamnik, sredstva za pokritje pogodbenih obveznosti dokončanja OŠ Toma Brejca, dodatna sredstva za socialno področje, saj so potrebe zaradi gospodarske situacije iz leta v leto večje, več sredstev je namenjenih tudi investicijam na področju športa, saj menimo, da je bilo to področje v preteklosti podhranjeno, dodatna sredstva za poplačilo novih zakonskih obveznosti (davek na nepremičnine). Predlog proračuna je pripravljen v skladu z zakonodajo in primeren za sprejem.« Po krajši razpravi svetnic in svetnikov je sledila obravnava amandmajev, ki si jih lahko pogledate tukaj.

Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance je predstavila Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2014

Marko Fatur, predstavnik družbe Luz d.d.

Razširitev s točko predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta je bila umaknjena z dnevnega reda.

Svetnice in svetniki so nato v nadaljevanju po hitrem postopku sprejeli Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Občine Kamnik Martina Bajde je povedala, da s sprejetjem odloka želi predlagatelj zagotoviti sredstva za izvedbo intervencijskih ukrepov. Z izvedbo teh ukrepov pa bo odpravljena povzročena škoda. Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 250.000 evrov za sanacijo plazovitih in poplavnih območij v občini Kamnik. V nadaljevanju pa so sprejeli še amandma k predlogu Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014.

Po skrajšanem postopku je Občinski svet Občine Kamnik sprejel Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde je povedala: »Od ustanovitve takratne »Rešilne postaje«, kot se je imenovala ob ustanovitvi leta 1922 takratna gorska reševalna služba v Kamniku, je do danes preteklo že 92 let nesebične pomoči izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči v gorskem svetu ter ob naravnih in drugih nesrečah, ko je ogrožena varnost, zdravje in življenje ljudi. Ne samo strokovna usposobljenost in ustrezna specialna opremljenost reševalcev, za njihovo nemoteno delovanje so neobhodno potrebni tudi ustrezni prostori za delovanje, skladiščenje opreme, prostori za interna izobraževanje ter druge dejavnosti društva. V stavbi na Perovem 20 ima Društvo GRS Kamnik urejene prostore od leta 1997. V lanskem letu je bila sklenjena služnostna pogodba za obdobje do leta 2019. Sredstva za zagotovitev prostorskih pogojev za delovanje Društva GRS Kamnik so v občinskem proračunu za leto 2014 načrtovana kot posebna sredstva, in sicer v skupnem obsegu 110.000 evrov, ki se bodo izločila v proračunski sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik. Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik je pripravljen na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je bil sprejet na 27. seji dne 11. 12. 2013. S sprejetjem odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik pa želi predlagatelj zagotoviti zbiranje sredstev za ureditev prostorov GRS Kamnik« in še dodala: »Vem, da že aktivno delajo na pripravi gradiva možnih lokacij za GRS Kamnik, gradivo boste dobili na eni izmed naslednjih sej. Vsekakor se vodstvo GRS Kamnik aktivno pogovarja tudi z ostalimi Občinami o financiranju.« Sprejet je bil še amandma svetniških skupin LTS, NSi, SDS, LDS, SMS-ZE, in sicer 4. člen Odloka se glasi, da je izvrševanje nalog proračunskega sklada pristojen župan. Naloge proračunskega sklada določa Občinski svet na lastno pobudo ali na predlog župana. Župan pa poroča Občinskemu svetu o izvrševanju proračunskega sklada v polletnem poročilu ter pri zaključnem računu proračuna.

V 12. točki dnevnega reda so svetnice in svetniki sprejeli Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen – skrajšani postopek. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Občine Kamnik Martina Bajde je obrazložila: »Športni klubi in društva nujno potrebujejo pokriti olimpijski bazen za izvajanje svoje dejavnosti. V prihodnje bo potrebno poiskati ustrezno lokacijo novega bazenskega kompleksa, kupiti zemljišče, pridobiti projektno dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem in izvesti celotno investicijo. Stroški celotne investicije so ocenjeni na približno 2.500.000 evrov. Športna društva, ki za svojo redno dejavnost uporabljajo bazen, morajo sedaj (razen v poletnih mesecih) svoje člane voziti na treninge in tekmovanja v Kranj, Radovljico, Ljubljano. Občinska uprava in Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik bosta skupaj z zainteresirano športno javnostjo v prihodnjem letu poiskala ustrezno lokacijo za gradnjo novega bazenskega kompleksa. V kolikor se bodo sredstva pričela izločati v sklad za pokriti bazen, je v letu 2016 načrtovan nakup ustreznega zemljišča za gradnjo novega olimpijskega pokritega bazenskega kompleksa v Kamniku, v letu 2017 pa pridobitev ustrezne projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za bazen.« Sprejet je bil še amandma svetniških skupin LTS, NSi, SDS, LDS, SMS-ZE, in sicer 4. člen Odloka se glasi, da je izvrševanje nalog proračunskega sklada pristojen župan. Naloge proračunskega sklada določa Občinski svet na lastno pobudo ali na predlog župana. Župan pa poroča Občinskemu svetu o izvrševanju proračunskega sklada v polletnem poročilu ter pri zaključnem računu proračuna.

Svetniki so med drugim sprejeli tudi Letni program športa v občini Kamnik za leto 2014, ki ga je predstavil strokovni sodelavec za šport na Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik Grega Zore. Sprejem in potrditev Programa zagotavlja uresničevanje javnega interesa v športu na ravni lokalne skupnosti, kot to določa 1. člen Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik. S sprejemom Programa se Občina Kamnik zavezuje, da bo uresničevala javni interes v športu na lokalnem nivoju. Sredstva, zagotovljena v proračunu Občine Kamnik za leto 2014, so v Letnem programu športa v občini Kamnik za leto 2014 podrobno razdelana. V letu 2012 je Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik uspešno pričel z izvajanjem večine nalog s področja športa (upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, otroških igrišč….), v letu 2014 pa prevzema še dodatne naloge s področja športa. »Cilji Letnega programa športa za leto 2014 so sledeči: operacionalizacija določil 3. in 7. člena Zakona o športu, Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in izvrševanje Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik; spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini; uskladitev pogojev in meril za sofinanciranje športnih programov z občinskimi proračunskimi sredstvi in z dejanskimi zmožnostmi občinskega proračuna za potrebe športa; načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje javne športne infrastrukture, ki je pomembna za celotno lokalno skupnost. Dokument je usklajen s Športno zvezo Kamnik«, je povedal Grega Zore. V čistopisu bo Letni program usklajen s predhodno sprejetim Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2014.

Franci Krmar, Zavod za turizem in šport v občini Kamnik

Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) občine Kamnik je predstavila Mihaela Brnot – Veternik, višja svetovalka za energetsko dejavnost in varstvo okolja

V 14. točki so bili člani Občinskega sveta seznanjeni s Poročilom o delovanju športnega parka Virtus in planih za prihodnja leta. Franci Krmar, Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, pove: »S pogodbo je ZTŠ dobil športni park Virtus v upravljanje meseca julija 2013. Pred nakupom je bil objekt namenjen le nogometu, in sicer so igrišče uporabljali veterani NK Virtus in NK Olimpija. Z razpadom veteranske ekipe in odpovedjo sodelovanja NK Olimpije s prejšnjim lastnikom, smo začeli s pogovori s potencialnimi uporabniki igrišča. Z NK Kamnik, ki v poletnem delu ne trenirajo, smo se dogovorili, da bodo v jesenskem delu trenirali z mlajšimi selekcijami na igrišču in v zameno vzdrževali nogometno zelenico, saj ZTŠ za vzdrževanje objekta ni imel namenjenih sredstev. Zelenice čez poletje nismo vzdrževali, saj so nam glede na vroče poletje svetovali strokovnjaki, prav tako pa ni bilo drugih interesentov za uporabo igrišča. Igrišče se je ponovno uredilo v mesecu septembru, ko so mlajše selekcije NK Kamnik pričele s treningi. Na zemljišču v letu 2014 nameravamo zgraditi otroško igrišče, saj ga v tem delu Kamnika nimamo. Prav tako bomo uredili zunanji fitnes za odrasle. Pozvali pa smo tudi vse ostale klube, izvajalce LPŠ v letu 2013, da nam posredujejo svoje ideje, kako bi lahko oživili dogajanje na Virtusu. Odzvalo se je kar nekaj klubov z zanimivimi idejami, in sicer umetni smučarski park, slackline, dirt track, fitnes v dvorani, košarkarsko igrišče.« Sledil je amandma predlagatelja na amandma svetniške skupine NSi, ki ga svetnice in svetniki niso sprejeli. Amandma, ki ga je podala svetniška skupina NSi pa so potrdili.

Pod naslednjo točko je bil sprejet Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2014.

Doc. dr. Henrik Gjerkeš, Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o.Občinski svetniki pa so kot zadnjo točko seje sprejeli Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) občine Kamnik, katerega cilj je, zmanjšanje emisij CO2 za 20 odstotkov v obdobju od leta 1992 do leta 2020. Veliko aktivnosti na področju učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije je v zadnjih dvajsetih letih že bilo izvedenih in so že vidni pozitivni učinki. Največji izzivi, ki še čakajo občinsko upravo in druge akterje, pa so na področju energetske sanacije javnih in stanovanjskih stavb, energetske sanacije sistema daljinskega ogrevanja ter učinkovite rabe energije. Javna razsvetljava predstavlja razmeroma nizek delež emisij CO2 v skupni bilanci, vendar so tudi tam možni veliki prihranki. Ukrepi na javni razsvetljavi so usmerjeni predvsem v zamenjavo energetsko neučinkovitih svetilk in njihovo regulacijo. Doc. dr. Henrik Gjerkeš, Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o. je med drugim v predstavitvi poudaril: »Ključne aktivnosti se nanašajo na izboljšanje neugodne strukture goriv in prehod od premoga in ELKO na zemeljski plin (v območju mesta) in lesno biomaso (v primestnih naseljih) na eni strani in na učinkovito rabo energije preko investicij ter aktivnega dela z občani in lokalnimi partnerji na drugi strani. S pripravo SEAP ima Občina Kamnik izhodišče in izvedbeni načrt, kako cilje energetske tranzicije doseči. Ima pa tudi prednost na področju pridobivanja finančnih virov za sofinanciranje investicij, da s sistematičnim pristopom izdela prioritete investicij na področju URE in OVE, izdela projekte “na zalogo” in se pripravi na javne razpise za nepovratna sredstva.«

Oglasno sporočilo