29. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2436
Vir: Občina Kamnik; 6.marec 2014

Drevi je v sejni dvorani občinske stavbe potekala 29. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2014, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit in Predlog sklepov o soglasju k izvedbi pravnih poslov v družbi Velika planina d.o.o..

Prisotnih 17 članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta z dne 5. februarja 2014, nato pa dnevni red razširili s točkama Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014 – hitri postopek in Volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je namreč na svoji 32. seji, 3. marca 2014, obravnavala odstopno izjavo Rudija Veršnika z mesta člana skupščine družbe Velika planina d.o.o.. Kot predstavnika Občine Kamnik v skupščini (družbenik) družbe Velika planina d.o.o. je Občinski svet danes razrešil Rudija Veršnika, na njegovo mesto pa imenoval Marka Kemperla. Svetnice in svetniki so še sprejeli umik 5. točke pri Sklepu o opustitvi javnega dobra.

V drugi točki dnevnega reda so svetnice in svetniki obravnavali Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2014. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 31. seji, dne 3. 2. 2014, obravnavala predloge, ki so prispeli na razpis za podelitev priznanj Občine Kamnik v letu 2014. Do predpisanega roka je prispelo 19 predlogov. Občinski svet pa je sprejel sklep, da se v letu 2014 podeli naslednja priznanja: eno zlato (Ansambel bratov Poljanšek za več kot štiridesetletni razvoj ter prispevek k prepoznavnosti narodno-zabavne glasbe in izročila podeželske ljudske kulture s širšega območja Tuhinjske doline in Kamniškega), tri srebrna (Društvo Sožitje Kamnik ob petnajstletnici delovanja, Lovska družina Kamnik za šestdesetletno aktivno delovanje na mnogih področjih družbenega življenja, še posebej na kulturnem, naravovarstvenem in športnem, kjer ponosno predstavlja in zastopa Kamnik ter mu daje prepoznavnost tako v Sloveniji kot tudi izven njenih meja in Dušan Sterle za dolgoletno angažirano grafično, slikarsko ter organizacijsko udejstvovanje) in tri bronasta priznanja Občine Kamnik (Angela Jagodic za zavzeto kulturno udejstvovanje in vodenje Ljudskih pevk Predic, ki skrbijo za dobro prepoznavnost občine Kamnik, Mihael Resnik za dolgoletno delo na področju turizma, obrti, športa in organizacije likovnih dogodkov v občini Kamnik in Kulturno društvo Priden možic za vrhunske dosežke na kulturnem področju in prizadevanja pri razvoju ter ugledu občine Kamnik).

Na zastavljena vprašanja 29. seje je svetnici mag. Barbari Besek (SD) odgovoril direktor družbe Velika planina d.o.o. Dušan Bombač, na vprašanje svetnice mag. Mateje Poljanšek (LDS) je odgovor podal direktor občinske uprave Občine Kamnik mag. Ivan Kenda, samostojnemu svetniku Marjanu Semprimožniku pa je odgovorila višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin-Sever.

Sledila je četrta točka dnevnega reda Predlog sklepov o soglasju k izvedbi pravnih poslov v družbi Velika planina d.o.o., kjer je vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde podrobneje predstavila vsebino predlaganih sklepov, svoje mnenje pa je podal tudi direktor družbe Velika planina d.o.o. Dušan Bombač.

Svetnice in svetniki so po obširni razpravi v nadaljevanju k tej točki sprejeli naslednje sklepe:

  • Občinski svet Občine Kamnik soglaša, da se družbi Velika planina d.o.o. predhodno sprosti do 100.000 evrov iz namenskih sredstev za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o., ki so zagotovljena v poračunu Občine Kamnik za leto 2014. Sredstva bodo namenjena za poplačilo zapadlih in prevzetih obveznosti, za odpravo posledic vremenske ujme (žledolom).
  • Občinski svet Občine Kamnik soglaša, da družba Velika planina d.o.o. nepremičnine parc. št. 853/6; 853/8 in 853/13 vsa k.o. Županje Njive obremeni z brezplačno služnostjo izgradnje, uporabe in nadzora, upravljanja in vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta (20 kV kablovod), vključno z ustreznimi dovozi in dohodi, v obsegu kolikor je to potrebno za izvrševanje služnostne pravice v korist služnostnega upravičenca Elektro Ljubljana d.d.,

Direktor družbe Velika planina d.o.o. Dušan Bombač

Občinski svet Občine Kamnik soglaša, da se postopki zamenjave sedežnice Šimnovec z nakupom rabljene naprave začasno zaustavijo. Poslovodstvo družbe mora pripraviti investicijski program za zamenjavo sedežnice Šimnovec v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, najkasneje do konca meseca junija 2014.

  • Občinska uprava Občine Kamnik mora v roku 21 dni pripraviti Odlok o rebalansu proračuna za leto 2014 (predlog Svetniške skupine SDS),
  • župan Občine Kamnik mora seznaniti Občinski svet s točnimi številkami za neplačane račune za nazaj in potrebe po denarju za naprej (predlog Svetniške skupine SDS),
  • župan Občine Kamnik naj naredi predlog ciljev za družbo Velika planina d.o.o. za naslednji dve leti (predlog Svetniške skupine SDS).

Sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014 – hitri postopek. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde je povedala: »Občinski svet Občine Kamnik je na 28. seji, dne 5. 2. 2014, potrdil Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014, s katerim je za intervencijske in preventivne ukrepe zaradi neurja z žledom namenil 180.000 evrov. Dejstvo je, da je bila v predlog odloka vključena ocena stroškov, kar pa se je izkazalo, da sredstva ne bodo zadostovala, saj je obdobje intervencije potekalo dlje od pričakovanega, in sicer: od 1. 2. 2014 do 12. 2. 2014. Glede na to, da je Občina Kamnik pričela prejemati račune in obračune za intervencijske ukrepe šele po 15. 2. 2014, gradiva ni bilo mogoče pravočasno uvrstiti na dnevni red 29. seje Občinskega sveta, zato se skladno z 42. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik predlaga razširitev dnevnega reda s točko »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014«. Po prvih ocenah Štaba Civilne zaščite Kamnik bodo stroški (najem agregatov, gorivo, logistika, refundacije, sečnja dreves in vej, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajdeintervencijski stroški) znašali približno 248.000 evrov, in sicer po do sedaj znanih podatkih, zagotovitev sredstev pa je nujno potrebna za poplačilo interventnih ukrepov.« S sprejetjem Odlokom bomo torej zagotovili sredstva za poplačilo intervencijskih ukrepov ter odpravo posledic neurja z žledolomom.

Sledil je sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit. Spremembe in dopolnitev prostorskega akta z oznako B 11 Titan Svit se nanašajo na manjše popravke, ki bodo omogočile legalizacijo nelegalne gradnje v lasti podjetja Trival trade d.o.o.. Spremembe in dopolnitve se nanašajo zgolj na zemljišča s parcelnimi številkami, 717/24 in 718/2, obe v k.o. Kamnik, kjer leži nelegalno zgrajen objekt. Pomembni strokovni študiji za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta za območje B11 Titan – Svit sta Hidrološko-hidravlična študija območja B11 Titan – Svit in Hidrološko-hidravlična presoja območja Kamniške Bistrice za potrebe občinskega prostorskega načrta občine Kamnik. S sprejetjem sprememb in dopolnitev prostorskega akta bo pobudnik sprememb in dopolnitev tega akta lahko ponovno vložil vlogo za legalizacijo svoje nepremičnine.

Višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin-Sever je v nadaljevanju seje predstavila predlog Sklepa o številu otrok v oddelkih enote Trobentica Zasebnega vrtca Sonček v šolskem letu 2013/2014 in med drugim podala oceno stanja ter razloge za sprejem sklepa. V Zasebnem vrtcu Sonček d.o.o., enota Trobentica, bo tako v skladu s pravno podlago vključenih 10 otrok več kot ob upoštevanju najnižjega normativa.

Sledila je 8. točka dnevnega reda, in sicer sprejem Sklepov o opustitvi javnega dobra. Vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik je poudarila, da gre za javno dobro, po katerem cesta že kar nekaj časa ne poteka, ter menjavo omenjenih zemljišč, za zemljišča, po katerih pa cesta dejansko poteka in so v lasti zasebnikov. Na začetku seje je bil, kot že rečeno, sprejet predlog o umiku Sklepa o opustitvi javnega dobra pod točko 5, ki je naveden v tej točki dnevnega reda.

Svetnice in svetniki so v prvi obravnavi potrdili Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Kamnik. Bistvene spremembe, ki zadevajo občinsko cestno omrežje, so sledeče: uskladitev potekov medobčinskih cest s sosednjimi občinami, uskladitev potekov občinskih in gozdnih cest, uskladitev kategorizacije obstoječih kategoriziranih cest, uskladitev dolžin obstoječih cest s 3D digitalno osjo, ki je bila določena z video snemanjem, in kategorizacija novih občinskih cest. Namen omenjenih sprememb je urediti, uskladiti in izboljšati delovanje občinskega cestnega omrežja, izboljšati njegovo prepustnost in uskladitev z javnim pomenom posamezne ceste.

Vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik

V nadaljevanju je sledil še sprejem Pravilnika o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2007–2013, ki ga je svetnicam in svetnikom predstavila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde: »Občinski svet Občine Kamnik je na 8. seji, dne 26. 9. 2007 sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2007 – 2013. Konec leta 2013 se je iztekla veljavnost shem državnih pomoči na področju kmetijstva, ki so bile s strani Ministrstva za finance in Ministrstva za kmetijstvo in okolje potrjene v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 in v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006. Veljavnost Uredbe Komisije (ES) 1857/2006 je podaljšana do 30. junija 2014. Na podlagi podaljšanja je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje odločilo, da se šteje, da so vse obstoječe sheme državnih pomoči na področju kmetijstva, samodejno podaljšane do 31. 12. 2014. Za občino Kamnik to pomeni, da se lahko pomoči na področju kmetijstva za ukrep »podpora naložbam v kmetijstvu« dodeljujejo do konca leta 2014 v enaki obliki kot v preteklih letih. Glede dodeljevanja pomoči po pravilih »de minimis« pomoči v kmetijstvu (ukrepa: naložbe v opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter naložbe v opravljanje storitev trženja proizvodov in storitev) je veljavnost Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 podaljšana do 30. junija 2014. Zaradi nemotenega dodeljevanja državnih pomoči v letu 2014 je potrebno podaljšati veljavnost obstoječemu pravilniku. S predlagano spremembo pravilnika se obstoječa shema državnih pomoči podaljšuje v leto 2014 in s tem zagotavlja nemoteno dodeljevanje državnih pomoči v prehodnem obdobju.«

V zadnji točki 29. seje Občinskega sveta pa je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik, kjer je višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa med drugim dejala: »Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj. Javni interes za kulturo se uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za: kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin in kulturno raznolikost. Občina Kamnik sofinancira najrazličnejše programe in projekte na osnovi javnih razpisov in pozivov. Na ta način se sofinancirajo programi in projekti, ki so načrtovani in prijavljeni s strani izvajalcev ter s tem podpira tudi ljubiteljsko kulturo.«

Oglasno sporočilo