Skupna novinarska konferenca županov Občin Domžale, Mengeš in Trzin

0
3614
Vir: Občina Domžale; 26.marec 2014

Oskrba s pitno vodo na območju Občin Domžale, Mengeš in Trzin: Navezava vodovodnega sistema Mengeš na domžalsko-trzinski sistem ter obnova vodovodnega sistema Domžale in Trzin

Na včerajšnji skupni novinarski konferenci so župani Občin Domžale, Mengeš in Trzin ter direktor izbranega izvajalca del Prenove Gradbenika podpisali pogodbo za izvedbo skupnega medobčinskega projekta obnove in nadgradnje vodovodnega sistema, ki je za prebivalce naštetih občin izrednega pomena. Projekt predstavlja zvišanje kakovosti življenjskega standarda prebivalcev na tem območju in sicer preko zagotavljanja zadostnih količin pitne vode obstoječim in novo priključenim odjemnikom ter izboljšanja kakovosti pitne vode.

Omenjene občine so pristopile k skupnemu reševanju problematike vodooskrbe. Domžalski sistem, ki s pitno vodo oskrbuje prebivalce občin Domžale in Trzin ter je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik, bo s tem projektom v celoti rekonstruiran, kar pomeni večjo zanesljivost in varnost vodooskrbe. V primeru občine Mengeš se s tem projektom opušča navezava na Krvavški vodovodni sistem, o čemer je odločil Občinski svet občine Mengeš 6/11-2007 na svoji 1. izredni seji pod številko 111-1i/4 (Ur. vestnik Občine Mengeš 8/07). Za območje Mengša trenutno največjo nevarnost predstavlja slabša kakovost pitne vode ter nezadostne količine vode, saj obstoječi viri ne zadostijo potrebam, zaradi obstoječe navezave na Krvavški vodovodni sistem. Zaradi dotrajanosti bi bilo ta sistem nujno sanirati, vendar pa so stroški takšnega posega precej večji od rešitev znotraj obravnavanega projekta, ki se bo pričel izvajati v prihodnjih mesecih in bo dokončan najkasneje v prihodnjem letu.

Vodovodni sistem, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik, se v celoti napaja z vodo iz lastnih vodnih virov. Vendar izdatnost obstoječih vodnih virov ne zagotavlja v celoti nemotene vodooskrbe za vse naštete občine, zato se v okviru projekta načrtuje tudi revitalizacija vodnih virov na Mengeškem polju. Na območju občin Domžale in Trzin se v okviru projekta obravnavajo štirje odseki na sistemu vodooskrbe. Najpomembnejši izmed teh projektov je rekonstrukcija primarnih povezav med črpališči Č1, Č2, Č3 in Č4 s povezavo do Trzina ter aktiviranje Č5 in dolomitne vrtine VDG-1 na Mengeškem polju. Glede na novo ureditev oskrbe s pitno vodo v občini Mengeš je aktiviranje vodnega vira Č5 pomembno z vidika zagotavljanja rezerve vode in celovite izkoriščenosti prodnega in dolomitnega vodonosnika Mengeškega polja. Za vključitev vodnega vira v obstoječ vodovodni sistem bo potrebno rekonstruirati tudi obstoječe omrežje med posameznimi črpališči. Predvidene ureditve vodovodnega omrežja bodo izboljšale sodelovanje med posameznimi vodovodnimi sistemi in omogočile celovito povezavo vseh sistemov. Z vključitvijo vodnjaka Č5 v vodovodno omrežje in rekonstrukcijo povezovalnih cevovodov bo zagotovljena oskrba z vodo na obravnavanem področju iz dveh med seboj neodvisnih vodnih virov, to sta prodni in dolomitni vodonosnik. Ta projekt je izrednega pomena tako za prebivalce Domžal kot tudi Mengša in Trzina.

Občina Mengeš se trenutno večinoma oskrbuje s pitno vodo iz zajetij pod Krvavcem ter delno iz dolomitne vrtine (“M1”) pri bivši Opekarni Mengeš. Glede na to, da prihaja na območju Krvavca, predvsem v poletnem času do zakalitev vode, se uporabniki v tem času oskrbujejo tudi iz črpališča Črnjava (severozahodno od Leka). Ker je vodovod Krvavec zgrajen iz azbestno-cementnih cevi je zelo potreben obnove, ki pa bi predstavljala večji finančni zalogaj kot podpisani projekt. Zato se je občina Mengeš v Strategiji oskrbe s pitno vodo odločila poiskati nov vir pitne vode. Ta se nahaja na Mengeškem polju in se deloma pokriva z vodnjaki Domžalskega sistema iz katerega je bila Občina Mengeš v preteklosti že deloma oskrbovana. Poleg tega vodnega vira se v končni fazi predvideva izgradnja treh vodnjakov, ki bodo zajemali vodo iz dolomitnega vodonosnika (enako kot M1) na Mengeškem polju. Na trasi Domžale-Mengeš bo v tej fazi zgrajeno še prečrpališče vode in cevovod iz globinske vrtine-črpališča VDG3 (v smeri Loke).

Podpisani projekt temelji na osnovi projekta, ki so ga Občine Domžale, Mengeš, Kamnik, Moravče in Trzin prijavile za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada Evropske unije. Kljub dejstvu, da je bil medobčinski projekt uvrščen, in še vedno je, v seznam indikativnih t. i. »ready to go« projektov, odločbe v finančni perspektivi 2007-2013 niso prejeli. S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter nove vladne službe SVRK (Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) je bilo poudarjeno, da bodo njihovi »ready to go« projekti med projekti, ki vsebinsko ustrezajo novemu Operativnemu programu nove finančne perspektive 2014-2020, imeli absolutno prednost pri podeljevanju novih odločb in pogodb o sofinanciranju. Začetek izvajanja projektov z zalaganjem lastnih občinskih sredstev spodbujajo, saj so vsi nastali stroški po 1.1.2014 upravičeni. To in potreba po zagotavljanju kakovostne pitne vode občanom sta Občine Domžale, Mengeš in Trzin spodbudila, da z investicijo začnejo.

V lanskem letu je bil opravljen izbor izvajalca, izbrano je bilo podjetje Prenova Gradbenik d.o.o., iz Ljubljane. Vrednost gradbenih del je 2.904.316 evrov (brez DDV). Nadzor nad izvajanjem dela pa bo opravljalo podjetje Projekt d.d. iz Nove Gorice. V sklopu projekta bo za občino Mengeš na novo zgrajenega omrežja nekaj več kot 3,4 km. Za občini Domžale bo rekonstruiranega omrežja v dolžini dobrih 5,1 kilometra, za občino Trzin pa skoraj 1,8 km.

S tem projektom se bo med drugim predvsem povečala zanesljivosti in varnost vodooskrbe na celotnem obravnavanem območju. Izrednega pomena pa je tudi izboljšanje kakovosti pitne vode za občane Mengša.


Oglasno sporočilo