Novinarska konferenca Občine Domžale

0
2652
Vir: Občina Domžale; 3.april 2014

V sredo, 2. aprila 2014, je od 9. ure dalje potekala novinarska konferenca Občine Domžale. Župan Občine Domžale, Toni Dragar je pozdravil vse prisotne in pričel s konferenco.

28. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE

INVESTICIJE V TEKU IN PRIČAKOVANE INVESTICIJE

V nadaljevanju novinarske konference je župan predstavil investicije v teku in prihodnje investicije:
Nadradnja centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik
Župani Občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin in Komenda so se določili, da se začne investicija v nadgradnjo CČN, ne glede na to, da odločbe in pogodbe o kohezijskih sredstvih Občine še niso prejele. Gradnja naj bi se začela v drugi polovici 2014 in se končala predvidoma v prvi polovici 2017. Vrednost investicije je 15.441.525 EUR brez DDV.

Vrtec Krtina in fasada na Podružnični šoli Krtina – trenutno poteka gradnja prizidka k POŠ Krtina in vrtca v Krtini. Gradbena dela so se začela v septembru 2013, končana pa bodo predvidoma v juniju 2014, nato sledi montaža opreme in pridobitev uporabnega dovoljenja v avgustu 2014. S prvim septembrom 2014 bo investicija predana v uporabo. Dela izvaja podjetje Razvojni zavod d.d. Trzin in potekajo po predvidenem planu. Vrednost del znaša 2.793.761,30 EUR.

Prešernova cesta v Radomljah – trenutno je v fazi postopek javnega naročila. V primeru uspešno zaključenega postopka javnega naročila (brez pritožb), bomo z izbranim izvajalcem podpisali pogodbo in pričeli z deli v drugi polovici junija. Cesta bo izvedena do meje z občino Kamnik, saj niso uspeli zagotoviti svojega deleža. Gradnja bo zaključena predvidoma v mesecu avgustu. Poleg rekonstrukcije vozišča in komunalne infrastrukture s cestno razsvetljavo je predvidena tudi izvedba obojestranskega pločnika ter ureditev odvodnjavanja.

Izgradnja povezovalne ceste Vir (Hofer) – na podlagi sklenjene pogodbe o komunalnem opremljanju v območju urejanja OLN za severni del območja V10/2 Žito – jedro in vzhodni del območja V10/3 je to cesto dolžno zgraditi in plačati podjetje Hofer, Občina je zadolžena za nadzor nad cesto. Gradnja bo končana predvidoma do 30.6.2014.

Rekonstrukcija Bukovčeve ceste na Viru – rekonstrukcija je razdeljena na tri etape. Sočasno bo izvedena obnova salonitnega vodovoda. Prva etapa poteka od križišča s Šaranovičevo cesto do Ipavčeve ceste. V odvisnosti od pridobljenih zemljišč naj bi se rekonstrukcija izvedla v poletnih mesecih.
Garažna hiša center Domžale P+R – Za gradnjo garažne hiše je Občina Domžale pridobila 1,5 mio EUR evropskih sredstev. Trenutno čakamo izpraznitev prostorov. V roku enega do dveh tednov pričnemo z rušenjem objektov. Istočasno pripravljamo razpis za gradnjo garažne hiše, ki bo izvedena v primeru če bomo pridobili pogodbo o dodelitvi sredstev (odločbo že imamo), v nasprotnem primeru bo izvedeno samo nivojsko parkirišče. Ob parkirišču bo urejeno igrišče in park.
Obnova vodovodov

Iz sredstev najemnine za upravljanje s komunalno infrastrukturo (Prodnik) bomo v letošnjem letu obnovili več cevovodov med drugim:

 • Obnova vodovoda v Zgornji Krtini
 • Obnova primarnega vodovoda Domžale – Želodnik
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Mlinski cesti v Jaršah
 • Obnova vodovoda v Biščah
 • Obnova vodovoda ob Kamniški cesti v Srednjih Jaršah
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Vodovodni cesti
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Slomškovi ulici
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Obrtniški ulici
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Prešernovi cesti v Domžalah
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Novi ulici
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Masarykovi ulici
 • Obnova vodovoda Vrtnarska-Hujska (Hudo pod hribom)
 • Obnova vodovoda Hujski cesti
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Igriški cesti (za Induplati)
 • Obnova vodovoda Gorjuša – 2. faza
 • Obnova vodovoda Selo pri Ihanu
 • Obnova vodovoda in kanalizacije Tabor
 • Obnova vodovoda in kanalizacije na Kajuhovi cesti v Domžalah
 • Rekonstrukcija primarnih povezav in aktiviranje vrtin na Mengeškem polju
 • Gradnja vodovoda Selo pri Ihanu – Zajelše

 

V okviru investicij gradenj kanalizacij načrtujemo

 • Gradnjo kanalizacije v Biščah
 • Trenutno pridobivamo služnostne pogodbe. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja, razpis in izbor izvajalca. Gradnja v jesenskih mesecih.
 • Gradnjo kanalizacije v Nožicah
 • V naselju Rova načrtujemo gradnjo poslovilnega objekta. Trenutno čakamo gradbeno dovoljenje. Gradnjo načrtujemo v jesenskih mesecih.
 • Rekonstrukcija kotlovnice na vrtcu Kekec Radomlje – Načrtujemo zamenjavo strojne opreme, preureditev za prehod iz ELKO na zemeljski plin ter gradbeno sanacijo kotlovnice.
 • Rekonstrukcija kotlovnice na vrtcu Cicido na Količevem – Načrtujemo zamenjavo strojne opreme, preureditev za prehod iz ELKO na zemeljski plin ter gradbena sanacija kotlovnice.
 • Vrtec Dob – Občina Domžale bo zaradi pomanjkanja kapacitet po otroškem varstvu na območju Doba, v novem domu krajanov v Dobu uredila prostore za predšolsko varstvo prvega in drugega starostnega obdobja.
 • Energetska sanacija OŠ Dob – Z načrtovanimi sredstvi nameravamo izvesti energetsko sanacijo stavbe osnovne šole, telovadnice in menjavo starega stavbnega pohištva z rekonstrukcijo kotlovnice.
 • Otroški igrišči za Kamniško Bistrico – v okviru EU projekta bomo nadgradili otroško igrišče v športnem parku Domžale in na Viru ter jih obogatili z novo vsebino. V Domžalah bomo dodali povezavo s skate parkom, trim stezo in podobno. Na Viru pa predvidevamo urediti asfaltirano ploščad za košarko in mali nogomet, nova razmestitev in posodobitev igral ter naprav za zunanjo vadbPRIREDITVE IN DOGODKI OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Podžupanja, Andreja Pogačnik Jarc je nadaljevala s predstavitvijo prireditev, dogodkov ob občinskem prazniku.
PRIREDITVE IN DOGODKI OB OBČINSKEM PRAZNIKU

5. april od 10. ure
Očistimo brežine voda občine Domžale – čistilna akcija občina Domžale

16. april 2014 ob 19. uri
Slavnostna seja ob občinskem prazniku KD France Bernik

19. april od 10. ure dalje
Kolesarjenje po krajih UE Domžale
Športni park Domžale

19. april od 14.00 do 17.30 ure
Prvenstvo Slovenije v dolgih tekih ter Mednarodni metalski miting Športni park Domžale

DOGODKI OB 150-LETNICI ŠOLSTVA

7. do 11. aprila Muca Copatarica OŠ Preserje pri Radomljah
7. april Literarni večer učencev in članov društva Lipa OŠ Rodica
10. april od 8.00 do 16. ure PEDAGOG IN IZZIVI ČASA -nacionalni posvet KD France Bernik
14. april do 6. junij Zaključna razstava PISAVA SKOZI ČAS OŠ Venclja Perka
17. april ob 18. uri Odprtje likovno-literarne razstave: ŠOLA VČERAJ, DANES, JUTRI CZM Domžale
21. april do 23. maj Razvoj šole od ustanovitve 1958 do danes – razstava OŠ Domžale
24. april ob 19. uri Koncert učiteljev GŠ Domžale GŠ Domžale
maj-junij Likovni extempore Unesko šol OŠ Rodica
16. maj Proslava ob 50 letnici OŠ Roje OŠ Roje
17. maj Športna sobota OŠ Preserje pri Radomljah
24. junij prireditev ob prazniku in zaključku leta praznovanja obletnic (50 let šole OŠ Preserje, 125 let šolstva v Radomljah) OŠ Preserje pri Radomljah
19. september do 19. oktober Razstava STARA UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI OŠ Venclja Perka
od septembra do oktobra RAZSTAVA OB 150 LETNICI ŠOLSTVA Knjižnica Domžale
IZZID IN PREDSTAVITEV ZBORNIKA O ŠOLSTVU Knjižnica Domžale
september SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB ZAKLJUČKU PRAZNOVANJA 150 LETNICA ŠOLSTVA KD France Bernik
29. september do 27. oktober Šola nekoč v očeh današnjih otrok OŠ Domžale
6. do 10. oktober Teden otroka – Pikin dan OŠ Rodica
predvidoma 21. novembra Jesenski koncert – zaznamovanje bogate tradicije zborovskega petja OŠ Rodica
DOGODKI OB 130-LETNICI GODBE DOMŽALE

4. april ob 19. uri Godba s(m)o ljudje – otvoritev razstave Slamnikarski muzej
maj Izdaja zgoščenke
30. maj Izdaja jubilejnega časopisa
5. junij ob 19. uri Slavnostna akademija KD France Bernik
6. junij ob 21. uri Slavnostni koncert Letno gledališče Studenec
7. junij ob 15. uri Slavnostna povorka od Češminovega parka do Športnega parka

Oglasno sporočilo