20. skupščina delničarjev Heliosa Domžale, d. d.

0
3420
Vir: Helios Domžale d.d.; 7.april 2014

Danes je potekala 20. skupščina delničarjev Heliosa Domžale, d. d., na kateri so delničarji v nadzorni svet imenovali štiri nove predstavnike kapitala. S strani Ring International Holding AG sta bila imenovana Gerald Martens, predsednik uprave, in Ralph-Leo Lanckohr, finančni direktor družbe.

IMENOVANI ŠTIRJE NOVI NADZORNIKI, PO NOVEM V NADZORNEM SVETU ŠEST ČLANOV

Za nadzornike sta bila imenovana še Paolo Eapen, predsednik GSO Capital Partners, in Michel Wilhelm, predsednik Rembrandtin Oberösterreich GmbH & Co KG. Na skupščini so potrdili tudi spremembe statuta podjetja, ki po novem določa, da nadzorni svet šteje šest članov.

V prvi točki skupščine so delničarji izvolili delovna telesa skupščine, v drugi točki dnevnega reda so odločali o spremembah statuta. Po nasprotnem predlogu, podanem s strani večinskega lastnika Remho Beteiligungs GmbH, so potrdili spremembo 13. in 25. člena statuta družbe zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo, potrdili pa so tudi črtanje člena 16A. V 13. členu statuta je tako sedaj določeno, da dano pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 18 mesecev in določa najnižjo in najvišjo prodajno ceno, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala. V 25. členu statuta družbe pa po novem piše, da se mora sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, objaviti na spletni strani AJPES, na spletni strani družbe in v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine.

Delničarji so potrdili tudi spremembo v 18. členu statuta družbe, ki se nanaša na število članov nadzornega sveta. To se z dosedanjih osem zmanjša na šest članov, kar je skladno z zakonskimi določili in v duhu optimizacije stroškov družbe. Glede na posledično zmanjšanje skupnega števila članov nadzornega sveta, se število predstavnikov kapitala z dosedanjih pet zmanjša na štiri člane, število predstavnikov delavcev družbe, ki ju v nadzorni svet izvoli svet delavcev, pa se z dosedanjih treh zniža na dva člana.

V 3. točki dnevnega reda se je skupščina delničarjev seznanila z odstopnimi izjavami predsednika in petih članov dosedanjega nadzornega sveta – predstavnikov kapitala. V skladu s predhodno potrjenimi spremembami statuta je skupščina po nasprotnem predlogu imenovala štiri nove člane nadzornega sveta. Za nove predstavnike kapitala, z mandatno dobo štirih let, so bili na skupščini danes imenovani: Gerald Martens, predsednik uprave Ring International Holding AG, Dkfm. Ralph-Leo Lanckohr, LL. M., finančni direktor v Ring International Holding AG, Paolo Eapen, predsednik GSO Capital Partners, in Michel Wilhelm, predsednik Rembrandtin Oberösterreich GmbH & Co KG.

Skupščina družbe se je seznanila tudi s sklepom sveta delavcev, da se kot predstavnik delavcev odpokliče mag. Ivan Grčar. V nadzornem svetu kot predstavnika zaposlenih ostajata Ivanka Poljanšek in Tomaž Kumer.

Na skupščini je prisostvovala notarka Majda Lokošek.

Oglasno sporočilo