30. redna seja Občinskega sveta občine Kamnik

0
3044
Vir: Občina Kamnik; 24.april 2014

Včeraj je v sejni dvorani občinske stavbe potekala 30. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2014 in se seznanili s Poročilom o evropskih sredstvih za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja.

Prisotnih 20 članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta.

 

Umik točke Predlog Sklepa o izdaji soglasja za izvajanje dejavnosti distribucije toplote kot tržne distribucije je predlagal Robert Kokotec (SDS).

 

Ocena občinske uprave Občine Kamnik je, da bi odlašanje z odločitvijo o izdaji soglasja za izvajanje dejavnosti distribucije toplote kot tržne distribucije pomenilo težko popravljive posledice, vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša je k temu še dodal: »Občinska uprava ne more vplivati na to, kdo bo podal vlogo, saj Energetski zakon določa pogoje, pod katerimi je potrebno pripraviti vlogo za obravnavo na občinskem svetu. Vsakdo je imel namreč možnost podati vlogo. Dejstvo je, da sta se na Občino Kamnik obrnila dva ponudnika, ustanovili smo posebno komisijo in vključili pravne strokovnjake iz Evropskega pravnega centra ter strokovnjaka s področja energetike, ki sta bila tudi člana omenjene strokovne komisije. Pred in po uveljavitvi nove zakonodaje, Energetskega zakona, smo imeli sestanke, kjer smo poudarili, da je potrebno vlogo oddati skladno z zakonodajo. Rok za oddajo vlog je bil omejen, in sicer zaradi pravočasne priprave gradiva 30. seje Občinskega sveta Občine Kamnik. Vloga s strani podjetja Petrol d.d. je bila popolna. Vloga s strani podjetja Svilanit d.d. pa ni bila popolna, zato smo jih na podlagi zakonodaje pozvali za ustrezno dopolnitev.«

 

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Marija Mošnik je zbrane seznanila s točko Volitve in imenovanja.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 33. seji, dne 31. 3. 2014, obravnavala prispele predloge za imenovanje predsednika, članov in namestnikov Občinske volilne komisije Občine Kamnik, ki ji bo pred jesenskimi lokalnimi volitvami potekel mandat. Komisija je po razpravi skladno z določili Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o volitvah v Državni zbor pripravila predlog sklepa in ga dala Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Svetniki so tako na včerajšnji seji sprejeli Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kamnik, in sicer v sestavi: predsednika mag. Dušana Žumra, namestnika predsednika Janeza Rozmana, člana Božidarja Spruka, namestnika člana Janeza Hribarja, člana Domna Grudna, namestnico člana Marijo Vando Sajovic Verbole, članico Valentino Kokotec in namestnika članice Damjana Matičiča.

Na zastavljena vprašanja 30. seje je svetnici Mariji Mošnik (LTS – za Kamnik) in svetniku Mateju Slaparju (NSi) odgovorila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek, svetnici mag. Julijani Bizjak Mlakar (DeSUS) pa je odgovor podal direktor občinske uprave Občine Kamnik mag. Ivan Kenda.

Predstavniki javnih zavodov občine Kamnik.Sledila je točka seznanitve z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2013.

Gre za poročila javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kamnik, to pa so: Vrtec Antona Medveda Kamnik, Osnovna šola Stranje, Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, Osnovna šola Toma Brejca, Osnovna šola Marije Vere, Osnovna šola 27. julij Kamnik, Glasbena šola Kamnik, Matična knjižnica Kamnik, Medobčinski muzej Kamnik, Zavod za turizem in šport v občini Kamnik. V povzetku poslovanja sta zajeti tudi poročili Javnega zavoda Mestne lekarne in Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, čeprav nimata prihodkov iz naslova proračunskih sredstev Občine Kamnik. Javnim zavodom je Občina Kamnik v lanskem letu namenila 5,2 milijona evrov. Nato so na vprašanja svetnic in svetnikov odgovore podali tudi nekateri predstavniki javnih zavodov občine Kamnik.

Letno poročilo družbe Velika planina d.o.o. za leto 2013 ter seznanitev z odprtimi obveznostmi družbe Velika planina d.o.o. je predstavila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde: »Občina Kamnik kot lastnica ugotavlja, da so na poslovanje družbe v letu 2013 močno vplivale splošne gospodarske razmere (manjša kupna moč prebivalstva ter posledično manjše število obiskovalcev), kar izkazuje tudi poslovni rezultat. Na podlagi podatkov, ki jih je posredovala uprava družbe Velika planina d.o.o, je bilo stanje odprtih in prevzetih obveznosti na dan 2. 4. 2014 sledeče: skupaj obveznosti do dobaviteljev 137.708,17 evrov, skupaj odprte obveznosti 198.520,07 evrov, stanje denarnih sredstev na tekočem računu je na dan 2. 4. 2014 znašalo 15.766,66 evrov, potrebe po denarju do 31. 5. 2014 pa v skupni vrednosti 130.000 evrov. Iz letnega poročila družbe Velika planina d.o.o. za leto 2013 je razvidno, da se prihodki od opravljanja gostinske dejavnosti v zadnjih letih povečujejo (leta 2010: približno 180.000 evrov; leta 2013 približno 320.000 evrov), zaradi tega bi bilo smiselno, da se v letošnjem letu uredi tudi gostinski lokal pri spodnji postaji nihalke ter s tem delno nadomesti izpad prihodkov iz naslova neobratovanja sedežnice.

Dodatna gostinska ponudba bi pomenila pozitivne učinke tako za družbo kot za dolino Kamniške Bistrice.« Revizijsko poročilo je predstavil revizor mag. Aleksander Kupljenik in opozoril na nenamensko uporabo sredstev družbe Velika planina d.o.o.: »Revizijo smo naredili na pobudo Občine Kamnik, in sicer na šestih področjih. Na podlagi objektivne presoje dokazov, ki omogočajo izdajo neodvisnega mnenja v zvezi s poslovanjem družbe Velika planina d.o.o., podajamo mnenje s pridržkom. Z opravljeno notranjo revizijo so bila pridobljena zadostna in razumna zagotovila, da družba v zvezi z vodenjem poslovnih knjig in knjigovodskih listin ni v celoti delovala v skladu z zakoni in SRS. Računovodsko poročanje družbe v obdobju od 1. 1. 2012 Revizijsko poročilo je predstavil revizor mag. Aleksander Kupljenikdo 31. 12. 2013 je bilo v posameznih delih v pomembnem neskladju z opredelitvijo zanesljivosti. V poročilu je objektivno navedeno stanje (izdelava bruto bilance ter računovodskih izkazov za leto 2012 in 2013), sodila (določila zakonov, SRS in internih aktov) in vzroki ugotovljenih nepravilnosti (napake v izkazih, nenamenska raba sredstev dokapitalizacij, tveganja pri avansnih plačilih). Naše celotno mnenje o zanesljivosti računovodskega poročanja posameznih računovodskih kategorij (kapital, terjatve, obveznosti, osnovna sredstva) je podano kot »nezadovoljivo«, saj pri nekaterih posameznih ciljih revidiranja (pravilnost izkazovanja kapitala, terjatev, obveznosti in višine osnovnih sredstev) notranji revizor ni pridobil ničesar v povezavi z zanesljivostjo poročanja, kar bi vplivalo na oceno neuspešnosti notranjih kontrol ali na neprimernost obvladovanja tveganj. Menimo, da bi družba morala imeti ustrezne finančne načrte, tako srednjeročni kot letne, ki bi predvidevali načrtovane prihodke in odhodke, višino obračunane amortizacije, višino amortizacije, ki ostane po pokritju izgube, načrtovano višino investicij ter vire za izvedbo teh investicij. Na ta način bi bilo poslovanje podjetja ter poraba sredstev dokapitalizacij transparentnejše, kot je dejansko bilo. Opozarjamo na spremljanje porabe med bruto in neto zneski, organi družbe morajo biti pri tem pazljivi, da družba uporablja neto zneske, DDV namreč ne sodi med stroške poslovanja. Vsekakor pa lahko omenimo tudi pozitivno stvar, saj je bilo poslovanje družbe v zadnjih treh letih boljše kot v preteklih letih. Zmanjšala se je razlika med terjatvam in obveznostim.«

Direktorica javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik dr. Marjeta Stražar in višja svetovalka za komunalno infrastrukturo Suzana Stražar

Svetnice in svetniki so včeraj potrdili Novelacijo investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik. V skladu s postopki, ki veljajo za pripravo dokumentacije, je potrebno ustrezno uskladiti tudi investicijski program. Direktorica javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik dr. Marjeta Stražar je predstavila vsebino nadgradnje: »Pomembno je, da je bil projekt vseskozi, v času priprave in v času razpisa, pregledovan s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Imamo zeleno luč, ko se bo kohezija pridobivala. Uvrščeni smo v paket enajstih pregledanih projektov in upamo, da bodo kohezijska sredstev pridobljena. Župani so se odločili, da bodo začeli projekt nadgradnje z lastnimi sredstvi, ko bo nova finančna perspektiva. Računamo na kohezijska sredstva, za enkrat pa nimamo še te potrditve. Iz razpisa za gradnjo in nadzor je znano, da skupna vrednost investicije znaša 15.441.525 evrov. Občina kamnik je do sedaj zagotovila 108.092 evrov, finančno pa mora zagotoviti še 4.642.354,73 evrov.«

V nadaljevanju so člani Občinskega sveta Občine Kamnik sprejeli Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Kamnik.

Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 29. seji, dne 5. 3. 2014, obravnaval predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Kamnik v prvi obravnavi. Takrat je bilo občinski upravi naloženo, da pri pripravi predloga odloka v drugi obravnavi upošteva pripombe podane z 29. seje Občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj pripomb ni možno upoštevati. Svetniki so z 22. glasovi potrdili navedeni Odlok.

Občinski svet je bil seznanjen s Poročilom o evropskih sredstvih za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Višja svetovalka za komunalno infrastrukturo Suzana Stražar je predstavila:

  • opis trenutnega stanja evropskih kohezijskih projektov in vpogled v opravljene aktivnosti od zadnjega poročanja na 27. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik, z dne 11. 12. 2013,
  • dejstva, vezana na naša dva kohezijska projekta,
  • možnost terminske realizacije kohezijskih projektov za Občino Kamnik, v kolikor pride do odločitve za začetek izvedbe z najemom kredita in začasnim celotnim zalaganjem investicije v letu 2014 ter predvideno izdajo odločbe ter sofinancerske pogodbe za kohezijska nepovratna sredstva v začetku leta 2015,
  • zaključek možnih variant izvedbe.

Ob koncu pa še dodala: »Projekta smo odlično pripravili in še vedno verjamemo, da imamo vse možnosti, da bomo v eni ali drugi finančni perspektivi prejeli nepovratna sredstva za njuno izvedbo. Največja verjetnost in najbolj znani robni pogoji so, če dobimo večina sredstev iz stare perspektive, na katero smo tudi oddali vloge. Edino začetek del v letošnji sezoni nam bo omogočil, da to tudi realiziramo. Glede na to, da so ostale občine začele z izvedbo svojega dela projekta in smo se skupno odločili tudi za začetek nadgradnje CČN, bi bilo sila neugodno, če v končni fazi ravno vodilna občina v obeh projektih ne bi mogla ujeti rokov za pravočasno izvedbo. Ponovno pa poudarjam, da moramo ukrepe, ki jih zajemata kohezijska projekta, v vsakem primeru udejanjiti.«

Sledila je deveta točka dnevnega reda, in si sicer Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2014, ki so jo svetnice in svetniki po skrajšanem postopku sprejeli s 14 glasovi za in 0 proti. S sprejetjem rebalansa proračuna želi občinska uprava zagotoviti dodatna sredstva za financiranje kohezijskih projektov (dodatno zadolževanje), poleg tega pa tudi spremeniti namen sredstev, ki so bila v proračunu zagotovljena za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o.. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde je predstavila obseg sredstev po posameznih postavkah in dodala: »Po pregledu in oceni načrtovanih prejemkov in izdatkov Občine Kamnik so predlagane ustrezne korekcije tako v smislu povečevanja kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk. V predlogu rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2014 pri sprejetih finančnih načrtih krajevnih skupnosti ni nobenih sprememb. V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2014 so naslednje spremembe: ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov je spremenjen 2. člen; v 7. členu je spremenjen znesek, ki se izloči v proračunski sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta, iz 830.000 evrov na 1.045.000 evrov, predlagana višina zadolžitve je povečana iz 2.800.000 evrov na 3.800.000 evrov. V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 29.640.253 evrov in so za 15.368.036 evrov oziroma 34,1 odstotkov nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2014. Razlog za tolikšno znižanje je delna izločitev kohezijskih projektov, saj so bili v proračun 2014 vključeni v celotni vrednosti. V predlog rebalansa so vključeni le kohezijski projekti (kanalizacija Tunjice, kanalizacija Stranje in vodovod J krak), za katere je predlagan pričetek izvedbe v letošnjem letu (pred pridobitvijo odločbe o sofinanciranju).« Sledila je obravnava amandmajev, ki si jih lahko pogledate tukaj. V nadaljevanju so svetniki sprejeli še dodatni sklep k tej točki dnevnega reda, in Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde sicer sredstva v višini 700.000 evrov, ki so v proračunu Občine Kamnik za leto 2014 še na razpolago za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o., se lahko sprostijo pod naslednjimi pogoji:

  • do 190.000 evrov za poplačilo zapadlih in prevzetih obveznosti, po izdelavi programa prestrukturiranja družbe,
  • do 80.000 evrov za stroške plač in tekočih odhodkov, po izdelavi programa kadrovske reorganizacije družbe,
  • do 50.000 evrov za investicijsko vzdrževalna dela na objektih, po izdelavi poslovnega načrta družbe za leto 2014,
  • pred nakupom alternativne oblike prevoza namesto sedežnice, je potrebno pripraviti program ekonomske upravičenosti nakupa,
  • sredstva v višini 380.000 evrov pa ostajajo namenjena za sedežnico Šimnovec.

Navedene dokumente pod točko 1, 2, 3 in 4 mora potrditi Nadzorni svet družbe Velika planina d.o.o..

Damjan Hribar (SDS) je v nadaljevanju podal predlog, da se deseta točka, Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2013 – hitri postopek, umakne z dnevnega reda in se obravnava na naslednji seji Občinskega sveta Občine Kamnik. Predlog so občinske svetnice in svetniki sprejeli s 15 glasovi za in 0 proti.

Oddelka za pravno- premoženjske in splošne zadeve Maja Sušnik

Sklep o opustitvi javnega dobra je predstavila vodja Oddelka za pravno- premoženjske in splošne zadeve Maja Sušnik in poudarila, da gre za opustitev dela javnega dobra, ki je nekoč predstavljalo javne površine (predvsem ceste in poti), vendar že leta ne služi več svojemu namenu. Javne površine so se dejansko prestavile na nove lokacije, zaradi česar bodo v nadaljevanju sklenjene ustrezne menjalne pogodbe.

Zadnja točka včerajšnje seje pa je bil Predlog Sklepa o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, Občinski svet Občine Kamnik se seznani s predpisano prilagoditvijo faktorjev za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja. Sprejetje sklepa o določitvi cene za storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja pomeni uskladitev cenikov z veljavno Višja svetovalka za komunalno infrastrukturo Suzana Stražarzakonodajo. Višja svetovalka za komunalno infrastrukturo Suzana Stražar pove: »Uvajamo pravilnejši obračun, grezničnina se mora obračunavati v skladu s porabljeno vodo. Popravljamo pa tudi normativni premer, ki pomeni najbolj pogosto uporabljen premer vodomera, ki se spreminja iz DN 13 na DN 20. Uvede se nova cena za storitve prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, v okviru storitev gospodarske javne službe »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« v Občini Kamnik, in sicer: Storitve prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav EUR/m3 dobavljene pitne vode 0,3523 brez DDV.« Svetniška skupina SDS je podala amandma na amandma, v katerem so predlagali, da se cena za storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic spremeni na 0,28 evra brez DDV, svetnice in svetniki pa so ga sprejeli. Višja svetovalka za komunalno infrastrukturo Suzana Stražar je podala stališče občinske uprave Občine Kamnik na sprejeti amandma na amandma, kjer je poudarila, da se občinska uprava Občine Kamnik s sprejetjem ne strinja.

Oglasno sporočilo