31. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
3911
Vir: Občina Kamnik; 29.maj 2014

Drevi je v sejni dvorani občinske stavbe potekala 31. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2013 in Strategijo razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2014–2018 ter se seznanili s Končnim poročilom o stanju na projektu Rekonstrukcije in gradnje prizidka s telovadnico Osnovne šole Toma Brejca v Kamniku.

Pred začetkom današnje seje se je ravnateljica Osnovne šole Toma Brejca Mojca Rode Škrjanc sprva iskreno zahvalila svetnicam in svetnikom za njihov številčen obisk ob slovesnem odprtju prenovljene Osnovne šole Toma Brejca ter jim v spomin razdelila zbornik šole.

Prisotnih 20 članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 30. redne seje Občinskega sveta.

Zahvala ravnateljice Osnovne šole Toma Brejca Mojce Rode Škrjanc svetnicam in svetnikom

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Marija Mošnik je predlagala razširitev dnevnega reda pri točki »Volitve in imenovanja« s Sklepom o seznanitvi z odstopom predstavnika Občine Kamnik iz skupščine (družbenik) družbe Velika planina d.o.o., vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik pa, da se točka »Predlog Odloka o spremembah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik« obravnava po skrajšanem postopku.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Marija Mošnik je zbrane seznanila s točko Volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 34. seji, 12. maja 2014, obravnavala zaprosilo Doma starejših občanov Kamnik, s katerim je Svet javnega zavoda pozval Občino Kamnik, da v skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu poda mnenje k imenovanju Marije Rems za direktorico javnega zavoda. Komisija se je seznanila s predlagano kandidatko in po razpravi pripravila predlog sklepa, ki so Župan Marjan Šarec in direktor občine uprave mag. Ivan Kenda ga danes svetnice in svetniki tudi sprejeli ter tako Mariji Rems podali pozitivno mnenje za imenovanje direktorice Doma starejših občanov Kamnik. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 35. seji, 26. 5. 2014, obravnavala predlog župana za nadomestnega člana skupščine Velike planine, a ga le-ta ni potrdila, zato se je zgolj seznanila z odstopom Zvonimirja Kolenika in predlagala, da tako stori tudi Občinski svet. Člani Občinskega sveta Občine Kamnik so danes k tej točki dnevnega reda torej sprejeli Sklep o seznanitvi z odstopom predstavnika Občine Kamnik iz skupščine (družbenik) družbe Velika planina d.o.o..

Na zastavljena vprašanja 31. redne seje je svetnici Nives Matjan (PS) in svetniku Damjanu Hribarju (SDS) odgovoril vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša, svetnici Ani Mariji Suhoveršnik (SMS-ZE) pa je odgovor podala vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde.

Aleš Trontelj

Sledila je tretja točka dnevnega reda, in sicer Predlog Občinskega programa varnosti Občine Kamnik. Občinski program varnosti je predstavil Aleš Trontelj iz Robert Ostreličpodjetja SG biro d.o.o., predstavnik podjetja, ki je pripravil Občinski program varnosti Občine Kamnik: »Namen Občinskega programa varnosti je določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne varnosti v občini, vzpostavitev partnerskega odnosa med policijo in občinskim redarstvom pri zagotavljanju javne varnosti v lokalni skupnosti, ter načrtno zagotavljanje kvalitete javnega prostora v občini. Kvaliteten javni prostor konkretno pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki in drugi odprti prostori čisti, varni in urejeni. Osnovni cilj sprejema programa varnosti je, da se v njem strne vse aktivnosti, ki bi pripomogle k boljši varnosti občanov v občini, tako prometne, okoljske, požarne, poplavne ogroženosti in ogroženosti v primerih naravnih in drugih nesreč.« Občinski svet predstavljenega Programa ni sprejel.

Mojca Šubic

Četrta točka dnevnega reda je bil predlog Sklepa o izdaji soglasja za izvajanje dejavnosti distribucije toplote kot tržne distribucije. Pri tej točki sta projekt na kratko predstavila tudi predstavnika obeh ponudnikov, Robert Ostrelič v imenu družbe Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana in Mojca Šubic v imenu družbe Svilanit d.d.. Občinski svet Občine Kamnik je v nadaljevanju pooblastil župana Občine Kamnik za izdajo soglasja družbama Petrol, Slovenska Mojca Šubic energetska družba d.d., Ljubljana ter Svilanit d.d. za izvajanje distribucije toplote kot tržne dejavnosti, v skladu z 286. členom Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/2014). Ponudnik, s katerim bo sklenjena dolgoročna pogodba za dobavo toplote občinskim objektom (Vrtec Antona Medveda, Zdravstveni dom dr. Julija Polca, OŠ Frana Albrehta, Športna dvorana in OŠ Toma Brejca), pa mora pred sklenitvijo te pogodbe ter tudi pred morebitno sklenitvijo služnostnih pogodb predložiti bančno garancijo v višini 500.000 evrov za resnost, pravočasnost, kvalitetno ter dobro izvedbo vseh del v zvezi s celovito prenovo ali izgradnjo omrežja daljinskega ogrevanja v vseh zgoraj navedenih objektih.

Mirko Troha

Svetnice in svetniki so se danes med drugim seznanili s Končnim poročilom o stanju na projektu Rekonstrukcije in gradnje prizidka s telovadnico Osnovne šole Toma Brejca v Kamniku na dan 18. 04. 2014. Poročilo je predstavil Mirko Troha, Axis d.o.o., kjer je povzel dela in aktivnosti ter podroben pregled stroškovne konstrukcije. Stara šola je imela 2.696 m2 neto površin, nov, 5-etažni objekt, pa ima 7.400 m2 neto uporabnih površin in 4.200 m2 zunanje ureditve. Realizirani projekt je bil s strani Občine Kamnik, govorimo o celotnem projektu z vsemi dovoljenji, študijami, projekti in izvedbo, financiran v višini 7,5 mio evrovin 3 mio evrov s strani države. Delež državnih sredstev, vključno s Fundacijo za šport, je bil po prvotnih planih 24-odstoten, sedanja občinska uprava pa je dosegla, da država dejansko sofinancira projekt v večjem obsegu t.j. 28 odstotkov projekta. Sama gradnja do predaje objekta uporabniku je trajala manj kot 15 mesecev, znesek vseh stroškov projekta pa znaša 10,5 mio evrov z DDV. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde je ob koncu še pojasnila stroške obresti iz naslova kredita, ki je bil črpan v decembru 2013. Stroški bodo znašali približno 180.000 evrov, v kolikor kredit ne bo predčasno poplačan.

Občinski svet Občine Kamnik je v nadaljevanju sprejel Odlok o spremembah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik – skrajšani postopek. Vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Mirko Troha, Axis d.o.o. in Samo Pajer, CSE Invest d.o.o.Maja Sušnik je povedala, da gre redne postopke, ki jih je potrebno opraviti pred lokalnimi volitvami. S sprejetjem Odloka je tako usklajena obstoječa ureditev z dejanskim stanjem, torej s podatki iz uradne evidence imen ulic in naselij. K tej točki je bil sprejet še amandma, v 2. členu, za besedilom »7.a člen se spremeni tako, da se glasi:«, doda besedilo: »V krajevnih skupnostih na območju Občine Kamnik se določijo naslednje volilne enote, z naselji oziroma ulicami, ki jih obsegajo in število članov svetov krajevnih skupnosti, ki se volijo v posamezni volilni enoti.«

Predlog Programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2014 je predstavil višji svetovalec za oskrbo s pitno vodo in javno razsvetljavo Franc Resnik: »Program mora zajemati aktivnosti, ki bodo zagotavljali stalno in zadostno oskrbo z zdravo pitno vodo v vseh javnih vodovodnih sistemih, s katerimi gospodari občina Kamnik. Prav tako mora program opredeliti večja obnovitvena dela vodovodnih omrežij in naprav. Na podlagi predvidene porabe vode so v programu predstavljene predvidene višine prihodkov in odhodkov. Iz programa je razvidno, da je za leto 2014 planiranih 813.087 evrov za redno vzdrževanje. Za primerjavo so predstavljene tudi vrednosti programa in realizacije iz preteklega leta. V programu so vsebinsko in vrednostno podrobneje opredeljena razčlenitev stroškov rednega vzdrževanja (813.087 evrov) in obnova vodovodov.«

V nadaljevanju je Občinski svet Občine Kamnik sprejel Program za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik za leto 2014 in sklep, da obseg stroškov rednega vzdrževanja za leto 2014 ne sme preseči razpoložljive vrednosti 112.000 evrov. Za dosego tega cilja pa morata koncesionar in koncedent ustrezno usklajevati mesečne programe vzdrževanja. Višji svetovalec za oskrbo s pitno vodo in javno razsvetljavo Franc Resnik je povedal, da je program izvajanja javne službe pripravljen ločeno za posamezen sklop javne službe (dobava, postavitev in vzdrževanje javne razsvetljave) in vsebuje predvsem:

 • obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov javne razsvetljave, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe električne energije,
 • obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno oceno in cenikom,
 • obseg in stroške zamenjave uničenih in poškodovanih delov,
 • navedbo mest predvidenih za raznovrstne uskladitve ter čas trajanja,
 • izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi,
 • pritožbe uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh,
 • zavrnitve uporabnikov storitev,
 • oddaje poslov podizvajalcem,
 • spremembe v podjetju koncesionarja,
 • škodne dogodke,
 • spremenjene pogoje izvajanja koncesijske pogodbe,
 • opredelitev zavarovanj in
 • podatke o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.

Predlog Programa izvajanja GJS odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2014 je predstavila višja svetovalka za komunalno infrastrukturo Suzana Stražar in na kratko povzela poročilo Komunalnega podjetja Kamnik d.d.: »Predlagani program predstavlja gospodarjenje s kanalizacijsko infrastrukturo v občini Kamnik v okviru predvidenih razpoložljivih sredstev. Pripravljen je tako, da bo možno tudi sistemsko slediti in nadzorovati predvideno vzdrževanje obstoječega omrežja in da bo jasno predstavljeno, kje se sredstva porabijo. Vsakoletno pripravljene analize in pregledi sistema s kamerami pa bodo prikazali, kakšna je dejanska potreba po sredstvih, da bi omrežje najbolj optimalno vzdrževali. Podatki so razvidni iz priloženega poročila, ki ga je pripravil koncesionar. Morebitna odstopanja od programa so možna samo z dogovorom s strokovnim nadzorom in koncedentom.«

Sledil je sprejem Sklepa o spremembi Sklepa o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja. Višja svetovalka za komunalno infrastrukturo Suzana Stražar je ob tej točki dnevnega reda povedala: »Sprejeta cena na 30. seji Občinskega sveta Občine Kamnik ne pokrije vseh stroškov, ki so povezani s storitvijo prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, zato je bila danes Občinskemu svetu ponovno predlagana enaka cena, kot je bila na prejšnji seji v prvotnem sklepu, a je bila z amandmajem znižana. Upoštevati moramo, da se mora blato pripeljati v Čistilno napravo Domžale-Kamnik, kar ni enoznačno primerljivo s sosednjo občino, ki ima krajšo pot. Ne gre za storitev na javni, ampak gre za storitev na zasebni infrastrukturi. Občina Kamnik bi torej morala pokriti razliko, kar bi pomenilo nedovoljeno državno pomoč.« Cena je izračunana v skladu z računovodskimi standardi in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12). Direktor Komunalnega podjetja Kamnik d.d. Bojan Klemen je odgovoril na dodatna vprašanja svetnic in svetnikov, ki so z 20 glasovi za in 0 proti sprejeli prvotno predlagano ceno. Tako se cena za storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic spremeni in znaša 0,3523 EUR/m3 (brez DDV).

Višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa

Svetnice in svetniki so Strategijo razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2014–2018 sprejeli z 19 glasovi za in 0 proti. Višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa je predstavila sprejeti dokument in poudarila: »Ker se na Občini Kamnik zavedamo, da mladinska politika ni politika mladih, niti politika o mladih, ampak je politika za mlade, želimo s pričujočim dokumentom predstaviti in urediti celovito stanje mladinske politike na lokalni ravni. Namen Strategije je, vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v občini Kamnik ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuditi čim hitrejše osamosvajanje mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju. Lokalna strategija za mlade je temeljni kamen lokalne skupnosti, v katerem lokalna skupnost prepozna javni interes na področju mladine ter predvidi načine za polno uresničevanje tega javnega interesa. Na drugi strani pa je Strategija orodje mladih, da skozi njo sami določijo način, področje in stopnjo vključenosti v demokratične procese odločanja v lokalni skupnosti. Ključno je vzpostavljanje spodbudnega okolja za mlade, spodbujanje njihove aktivnosti in sodelovanja v vseh procesih za mlade. Lokalna strategija za mlade tako predstavlja medij med dvema svetovoma, katere temeljna naloga in učinek je prepoznavanje ter vključenost oseb preko vzajemnih procesov učenja, medgeneracijske solidarnosti in soodločanja v delo in življenje vseh segmentov lokalne skupnosti.«

Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde

V zadnji točki so člani Občinskega sveta Občine Kamnik sprejeli še Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2013 – hitri postopek, in sicer z 12 glasovi za in 2 glasovoma proti. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti n finance Martina Bajde je predstavila Odlok in povedala, da so realizirani prihodki proračuna v letu 2013 znašali 21.352.992,54 evrov oziroma 80,1 odstotkov načrtovanih. Davčni prihodki pa so bili realizirani v višini 17.911.104 evrov oziroma 98,7 odstotkov načrtovanih. Realizirani odhodki proračuna pa so v letu 2013 znašali 23.472.002,46 evrov oziroma 74,2 odstotkov načrtovanih. Za zaključek je še predstavila najpomembnejše projekte za leto 2013 in poudarila, da je bilo financiranje javne porabe nemoteno, vsi računi plačani v roku, Občina Kamnik pa ni imela težav z likvidnostjo.

Oglasno sporočilo