Novinarska konferenca Občine Domžale

0
2879
Vir: Občina Domžale; 29.maj 2014

V sredo, 28. maja 2014, je od 10. ure dalje potekala novinarska konferenca Občine Domžale. Župan Občine Domžale, Toni Dragar je pozdravil vse prisotne in pričel s konferenco.

– 30. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE

V četrtek, 22. maja 2014, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 30. seja Občinskega sveta.

Na seji so občinske svetnice in svetniki sprejeli naslednje sklepe:

1. Občinski svet Občine Domžale je sprejel sklep, da se Rdečemu križu Slovenije nameni 30.000 EUR za pomoč poplavljenim v BIH, Srbiji in Hrvaški, sredstva za ta namen se zagotovijo iz postavke 233100 – Splošna proračunska rezervacija.

2. Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale.

3. Občinski svet je sprejel sklep, da se ukine status javnega dobra pri zemljiščih:
parc.št.           katastrska občina         ID znak
1022/2            Rova                               1935-1022/2-0
1025/7            Rova                               1935-1025/7-0
1011/4            Rova                               1935-1011/4-0
649/4              Trojica                            1957-649/4-0
677/8              Studenec                       1946-677/8-0
679/4              Studenec                       1946-679/4-0

4. Glede cene storitve pomoči družini na domu je Občinski svet sprejel naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Domžale sprejme ceno storitve pomoč družini na domu, ki znaša:
ob delavnikih (tudi soboto)……………………… 15,78 EUR na efektivno uro,
v nedeljo ali nočnem času…………………………21,83 EUR na efektivno uro,
na dan državnega praznika in dela prostega dne… 23,14 EUR na efektivno uro.
2. Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 7,52 EUR na efektivno uro, ne glede na čas oziroma dan izvajanja storitve, razliko subvencionira Občina Domžale.
3. Cene storitve pomoči na domu veljajo od 1. 6. 2014 dalje.

5. Občinski svet Občine Domžale je sprejel sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »V7/7 Oljarna-jug« – v prvi obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo. Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »V7/7 Oljarna-jug« se javno razgrne v prostorih Občine Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Savska 2, 1230 Domžale in prostorih Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir, Šaranovičeva 19, Domžale.
Javna razgrnitev bo potekala 30 dni. Začetek razgrnitve bo deset dni po objavi sklepa v Uradnem vestniku Občine Domžale. Javna obravnava bo v prostorih Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir, Šaranovičeva 19, Domžale, dne 17.06.2014 ob 17. uri, vodil jo bo pristojni oddelek občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo možno predloge in pripombe v zvezi z dopolnjenim osnutkom občinskega podrobnega prostorskega načrta vpisati v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve ali jih posredovati pisno na naslov: Občina Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

6. Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje D29/1 – Brinje 1 v prvi obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev in javno bravnavo. Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje D29/1 – Brinje 1 se javno razgrne v prostorih Občine Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Savska 2, Domžale in prostorih Krajevne skupnosti Slavko Šlander, Ljubljanska 58 (Domžalski dom), 1230 Domžale.
Javna razgrnitev bo potekala 30 dni. Začetek razgrnitve bo deset dni po objavi sklepa v Uradnem vestniku Občine Domžale. Javna obravnava bo v Domžalskem domu, Ljubljanska 58, Domžale, dne 18.06.2014 ob 17. uri, vodil jo bo pristojni oddelek občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo možno predloge in pripombe v zvezi z dopolnjenim osnutkom občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje D29/1 – Brinje 1 vpisati v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve ali jih posredovati pisno na naslov Občine Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

7. Občinski svet Občine Domžale je sprejel osnutek strateškega dela občinskega prostorskega načrta Občine Domžale in konceptualne dele urbanističnih zasnov za naselja Domžale, Ihan-Prelog, Krtina, Dob, Dragomelj in Rova v prvi obravnavi in ga posreduje v javno razgrnitev in javno obravnavo.
Osnutek strateškega dela občinskega prostorskega načrta Občine Domžale in konceptualne dele urbanističnih zasnov za naselja Domžale, Ihan-Prelog, Krtina, Dob, Dragomelj in Rova, se javno razgrne v prostorih Občine Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Savska 2, Domžale.
Gradivo se razgrne tudi v prostorih vseh krajevnih skupnosti občine Domžale.
Začetek javne razgrnitve bo deseti dan po objavi sklepa v Uradnem vestniku Občine Domžale. Javna razgrnitev bo potekala do vključno petka 25. julija 2014. Javna obravnava bo v Veliki dvorani Domžalskega doma, Ljubljanska 58, v sredo dne 11. junija 2014 ob 17. uri, vodil jo bo pristojni oddelek občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo možno predloge in pripombe v zvezi z osnutkom strateškega dela občinskega prostorskega načrta Občine Domžale in konceptualnimi deli urbanističnih zasnov za naselja Domžale, Ihan-Prelog, Krtina, Dob, Dragomelj in Rova vpisati v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve, ali jih posredovati pisno na naslov Občina Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

INVESTICIJE V TEKU IN PRIČAKOVANE INVESTICIJE

V nadaljevanju novinarske konference je vodja Oddelka za investicije, Iztok Obreza:

Vrtec Krtina in prizidek k Podružnični šoli Krtina
Trenutno poteka gradnja prizidka k Podružnični osnovni šoli Krtina in vrtca v Krtini. Gradbena dela, katerih vrednost znaša 2.793.761,30 EUR, so se začela v septembru 2013, končana pa bodo predvidoma v juliju 2014. Nato sledi montaža opreme in pridobitev uporabnega dovoljenja v avgustu 2014. S prvim septembrom 2014 bo investicija predana v uporabo. Dela izvaja podjetje Razvojni zavod d.d. Trzin in potekajo po predvidenem planu. Poleg teh del smo zaradi učinkovite izrabe energije pričeli tudi z energetsko sanacijo stavbnega ovoja na starem objektu. Dela bodo dokončana v juniju. Za potrebe novih objektov je potrebno zgraditi nov elektro priključek iz TP Krtina do objekta, ki bo zgrajen v obstoječi cesti. Istočasno bo zgrajen NN elektro vod in javna razsvetljava. Cesta bo po posegu obnovljena v celoti. Z deli bomo pričeli v prvi polovici junija in bodo končana predvidoma do konca julija. V času izvajanja del na cesti bodo urejeni in označeni obvozi.

Garažna hiša center Domžale P+R
Občina Domžale je za gradnjo garažne hiše pridobila 1,5 mio EUR evropskih sredstev. Rušitvena dela so končana. Trenutno je v teku javni razpis za pridobitev izvajalca za gradnjo garažne hiše. V primeru, da bo postopek izbora izvajalca potekal brez eventualnih pritožb, bo Občina z gradnjo lahko pričela že v mesecu avgustu. Dela bodo dokončana predvidoma do meseca maja 2015.
Konstrukcija garažne hiše bo armiranobetonska z armiranobetonskimi etažnimi ploščami. Oblika garažne hiše je pravokotni kubus dimenzij 50,70 x 32,90 m. Višina garažne hiše je 12,95m. Fasada bo izvedena z obešenimi fasadnimi elementi iz ekspandirane ALU pločevine, v dveh sivih odtenkih. Predvidenih je 228 parkirnih mest od tega 12 prirejenih za invalide. Parkirna hiša bo imela polnilnico za električna vozila in kolesarnico. Ob garažni hiši bo na vzhodni strani urejen park z igriščem.

Energetska sanacija OŠ Dob
Občina Domžale bo izvedla energetsko sanacijo stavbe osnovne šole, telovadnice in menjavo starega stavbnega pohištva z rekonstrukcijo kotlovnice. Dela bo izvedelo podjetje SGP Graditelj, d.d., Kamnik.
Izvajalec bo pričel z deli po zaključku šolskega leta in jih dokončali do sredine oktobra. Projekt delno financira evropska unija iz kohezijskega sklada. Vrednost del znaša 370.000 EUR, od česar bo EU prispevala cca 85 % upravičenih stroškov.

Energetska sanacija OŠ Domžale
Občina Domžale bo izvedla energetsko sanacijo stavbe osnovne šole (sanacija telovadnice je bila izvedena v letu 2013). Dela bo izvedelo podjetje SGP Graditelj, d.d., Kamnik. Z deli bo pričel po zaključku šolskega leta in jih dokončal do sredine oktobra. Projekt delno financira evropska unija iz kohezijskega sklada. Vrednost del znaša 450.000 EUR, od česar bo EU prispevala cca 85 % upravičenih stroškov.

Rekonstrukcija kotlovnice na vrtcu Cicido na Količevem
Občina Domžale načrtuje zamenjavo strojne opreme, preureditev za prehod iz ELKO na zemeljski plin ter gradbeno sanacijo kotlovnice. Izvajalec del je HIPIS, d.o.o., Ljubljana. Z deli bo pričel v juliju in jih dokončal v avgustu.

Rekonstrukcija kotlovnice na vrtcu Kekec Radomlje
Občina Domžale načrtuje zamenjavo strojne opreme, preureditev za prehod iz ELKO na zemeljski plin ter gradbeno sanacijo kotlovnice. Postopek izbora izvajalca še ni zaključen, vendar ravno tako predvidevamo rekonstrukcijo izvesti v poletnih mesecih.

Izgradnja povezovalne ceste Vir (Hofer)
Na podlagi sklenjene pogodbe o komunalnem opremljanju v območju urejanja OLN za severni del območja V10/2 Žito – jedro in vzhodni del območja V10/3 je to cesto dolžno zgraditi in plačati
podjetje Hofer, Občina Domžale je zadolžena za nadzor nad cesto. S to povezovalno cesto bo preko semaforiziranega križišča omogočen varen izvoz na Šaranovičevo cesto. Cesto gradi podjetje ŽURBI Team, d.o.o., Kamnik. Cesta bo dokončana predvidoma v prvi polovici junija.

Vodovod mengeško polje
Gre za pomembno investicijo rekonstrukcije vodovodnih povezav in aktiviranja vodnih vrtin na Mengeškem polju. Izvajalec je bil uveden v delo v tem mesecu, dela se na trasi že izvajajo. Izbrani izvajalec je podjetje Prenova Gradbenik d.o.o., vrednost investicije znaša cca. 670.000 EUR neto.
Dela bodo zaključena do jeseni. Občina Domžale si za ta projekt prizadeva pridobiti evropska kohezijska sredstva.

Kanalizacija Nožice
Izvajalec bo zgradil dva sekundarna kanala, s katerima se bodo na kanalizacijo priključilo 5 obstoječih stanovanjskih hiš. V tem mesecu bo izbral izvajalec, dela pa bodo zaključena v mesecu juniju.

Kanalizacija Dragomelj
Gre za priključitev objektov ob državni cesti v Dragomlju. V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja, po izdaji gradbenega dovoljenja se bo pričela gradnja. Izbrani izvajalec je podjetje Lavaco d.o.o. Sistem kanalizacije bo sestavljen iz nekaj podbojev pod državno cesto ter kanalizacijskega črpališča.

Vodovod Selo pri Ihanu
Investicija obsega rekonstrukcije obstoječih vodovodnih povezav v Selu pri Ihanu – zaselek Zajelše.
Investicijo, katere vrednost znaša cca. 70.000 EUR, izvaja podjetje Prenova-Gradbenik d.o.o. Dela se bodo pričela predvidoma v mesecu juliju, zaključena pa bodo v mesecu avgustu.

Rekonstrukcija dela Prešernove ceste v Radomljah
Občina Domžale bo konec junija pričela z rekonstrukcijo dela Prešernove ceste v Radomljah. Dela bodo obsegala: rekonstrukcijo vozišča z obojestranskim pločnikom in novo javno razsvetljavo ter meteorni kanal za odtok površinskih vod. Vrednost del znaša 172.361,43 EUR z DDV, izvajalec del je ELICOM d.o.o. (vodilni partner) in Mapri proasfalti d.o.o. Dela bodo zaključena predvidoma konec avgusta. V času gradnje bo cesta popolnoma zaprta za promet (predvidoma 3 tedne), kasneje pa bo vzpostavljen enosmerni promet. Obvozi bodo urejeni.

Poslovilni objekt Rova
Poslovilni objek bo zaradi terena v celoti vkopan, tako da bo dostopen z ene strani. Dimenzije objekta so 9,5 m x 11.0 m. Pred vhodom v objekt bo nadkrit poslovilni plato, predmet investicije je tudi ureditev dvorišča, zelenih površin in parkirnih mest. Občina Domžale pričakuje v naslednjih tednih gradbeno dovoljenje, v teku je tudi postopek izbora izvajalca. Z deli na objektu nameravamo pričeti v mesecu juniju, dela bodo trajala predvidoma do oktobra. Vrednost investicije je ocenjena na cca. 180.000 EUR brez DDV.

Pokopališče Ihan
Investicija obsega predvsem celostno izvedbo ureditve ploščadi pred mrliško vežico v Ihanu, ki bo deloma tlakovana, deloma asfaltna z vzporednimi zatravljenimi površinami ter zasaditvijo dreves.
Primerno se bo uredilo dostop na ploščad ter saniralo obstoječi podporni zid okoli platoja ter deloma obstoječe betonsko stopnišče. V teku je izbor izvajalca za gradnjo. Z deli nameravamo pričeti v mesecu juniju. Ocenjena vrednost investicije je cca. 45.000 EUR brez DDV.

Otroški igrišči za Kamniško Bistrico
V okviru EU projekta bo Občina Domžale nadgradila otroško igrišče v športnem parku Domžale in na Viru ter jih obogatili z novo vsebino. V Domžalah bomo dodali povezavo s skate parkom, trim stezo itd. Na Viru bomo na novo razmestili in posodobili igrala ter naprave za zunanjo vadbo tako za starejše kot za najmlajše. Poleg tega bomo v obeh parkih namestili igrala za funkcionalno ovirane
osebe.

PRIREDITVE IN DOGODKI OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Podžupanja, Andreja Pogačnik Jarc je nadaljevala s predstavitvijo prireditev, dogodkov ob občinskem prazniku.

PRIREDITVE IN DOGODKI

7. junij 2014 od 9. do 20. ure Slamnikarski sejem
Park pri občinski stavbi

14. junij 2014 od 9. ure dalje
Dobrodošli v Domžalah – Zgornje Posočje
Tržni prostor v Domžalah

18. junij 2014 ob 18. uri
Otvoritev plezalne stene pri Šumberku
Šumberk

21. junij 2014 od 8. do 13. ure
Bio Dan Češminov park

DOGODKI OB 150-LETNICI ŠOLSTVA

24. junij prireditev ob prazniku in zaključku leta
praznovanja obletnic (50 let šole OŠ Preserje, 125 let šolstva v Radomljah)
OŠ Preserje pri Radomljah

18. september ob 19. uri Predstavitev zbornika in odprtje razstave ob 150 letnici šolstva
Knjižnica Domžale

19. september do 19. oktober IZZID IN PREDSTAVITEV ZBORNIKA O ŠOLSTVU
OŠ Venclja Perka

26. september ob 19. uri SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB ZAKLJUČKU PRAZNOVANJA 150 LETNICA ŠOLSTVA
Hala komunalnega centra

29. september do 27. oktober Šola nekoč v očeh današnjih otrok
OŠ Domžale

6. do 10. oktober Teden otroka – Pikin dan OŠ Rodica
predvidoma 21. novembra Jesenski koncert – zaznamovanje bogate tradicije zborovskega petja OŠ Rodica

DOGODKI OB 130-LETNICI GODBE DOMŽALE

30. maj
Izdaja jubilejnega časopisa

5. junij ob 19. uri
Slavnostna akademija KD France Bernik

6. junij ob 21. uri
Slavnostni koncert Letno gledališče Studenec

7. junij ob 15. uri
Slavnostna povorka od Češminovega parka do Športnega parka

Oglasno sporočilo