Slavnostni podpis pogodbe z izvajalci nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

0
3257
Vir: Občina Kamnik; 17.junij 2014

Danes je v prostorih CČN Domžale – Kamnik potekal slavnostni podpis pogodbe z izvajalci nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. Skupna vrednost investicije je približno 15,5 milijonov evrov, vodilna občina projekta pa je Občina Kamnik.Investitorice projekta so Občine Kamnik, Domžale, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin.

Občine so za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« oddale vlogo za sofinanciranje iz kohezijskega sklada in so trenutno s projektom uvrščene na seznam enajstih pregledanih in pripravljenih projektov. Sredstva občinam še niso bila dodeljena, vendar je vlada RS 10. 6. 2014 sprejela sklep v katerem ocenjuje, da bo mogoče začeti z izvedbo našega projekta v kohezijskem finančnem obdobju 2014-2020 ali v primeru razpoložljivosti sredstev že v obdobju 2007-2013.

Zaradi zakonskih rokov, ki jih narekuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in zaradi napotila vlade oziroma dejstva, da so vsi stroški nastali po 1. 1. 2014 upravičeni za refundacijo v skladu s kohezijskimi pravili, so občine lastnice sprejele odločitev, da bodo investicijo v nadgradnjo CČN začele izvajati z lastnimi sredstvi. Hkrati je bila sprejeta odločitev, da se nadaljuje s postopki pridobitve sredstev iz Kohezijskega sklada in v primeru pridobitve sredstev s strani Kohezijskega sklada, bodo za financiranje projekta uporabljena tudi omenjena sredstva.

Kot rečeno je danes potekal slavnostni podpis pogodbe z izvajalci nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. Podpisniki, župani Občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin so podpisali pogodbo z izvajalci za gradnjo in nadzor, ki so bili izbrani z javnim razpisom v letu 2013. Gradnjo bo skladno z izborom na javnem razpisu izvajala družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana. Storitve inženirja bo skladno z izborom na javnem razpisu izvajala družba Proplus, d.o.o., Maribor. Podpis pogodbe izvajalce obvezuje k takojšnjemu pristopu k izvedbi nadgradnje CČN.

Skupna vrednost investicije je približno 15,5 mio €, od tega biološka stopnja okoli 11,5 mio €, vstopni objekt pa okoli 2,8 mio €, ostali stroški so stroški nadzora, poskusnega obratovanja in izdelave dokumentacije. Vodilna občina projekta je Občina Kamnik.

 

 

Izvajalec javne službe čiščenja odpadne vode je Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. (JP CČN), ki je naslovnik za okoljevarstvena dovoljenja in odgovorna pravna oseba za izvedbo obratovalnega monitoringa odpadnih voda in kakovost čiščene vode ter ostale emisije v okolje.

 


Župan Občine Kamnik Marjan Šarec, kot vodilne občine pri projektu, se je ob podpisu zahvalil vsem vpletenim županom in njihovim sodelavcem za uspešno izvedbo, pohvalil prizadevnost in trud višje svetovalke za komunalno infrastrukturo na Občini Kamnik Suzano Stražar in dodal: »Projekt je zelo zahteven in ob tej priložnosti se moram iskreno zahvaliti ekipi, s Suzano Stražar na čelu, ekipi Občine Kamnik in ekipam ostalih občin, da so zadeve lahko pripeljali tako daleč, da smo danes priča podpisu pogodb. Upam, da bodo tako izvajalci kot tudi nadzori in vsi opravili svojo delo tako kot vsi pričakujemo, da bo ta investicija realizirana v času, kot je predvideno. Sprejeti sklepi vlade so bili ugodni za tiste, ki imamo trenutno rezervirana svoja sredstva za zalaganje teh projektov, za tiste, ki pa teh sredstev nimajo, pa seveda niso ugodni. Občina Kamnik je vzela dodaten kredit, ki je za nas breme, a brez njega investicije ne bi mogli začeti in direktorica CČN Domžale –Kamnik Marjeta Stražar se tega najbolj zaveda. Bliža se namreč leto 2015, ko bo potrebno pridobiti obratovalno dovoljenje, če ga namreč ne bo, se bo vse skupaj ustavilo in zato sem vesel, da smo danes podpisali pogodbe ne glede na to, da je bilo mnogo zapletov, a verjamem, da bomo z dobro voljo in skupnim sodelovanjem uspeli rešiti vse. Ko bo naslednja finančna perspektiva pa upam, da bodo sklepi tudi realizirani, da bomo dobili tudi prave odločbe, ki jih tako nestrpno pričakujemo in da bo ta projekt, zaradi katerega je mnoge bolela, boli ali pa še bo bolela glava, dokler projekt ne bo zaključen, tudi realiziran. Hvala kolegom županom, strokovnim sodelavcem iz občin, direktorici CČN Domžale – Kamnik Marjeti Stražar.«

O nadgradnji Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik (CČN)

 

Obstoječa Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik (CČN) se je pričela graditi leta 1976 in je bila dokončana leta 1981 kot ena največjih čistilnih naprav v državi. Finančna sredstva za gradnjo je prispevala država, večji onesnaževalci in občini Domžale ter Kamnik, ki sta bili predhodnici današnjih občin. Sprejemno območje CČN je eno večjih v Sloveniji in čisti komunalne in ostale odpadne vode s področja občin Domžal, Kamnika, Mengša, Komende in Trzina. V kratkem se pričakuje tudi priklop občine Cerklje na Gorenjskem. Obstoječa čistilna naprava je konvencionalnega tipa, projektirana za odstranjevanje ogljika iz odpadne vode z anaerobno digestijo in koriščenjem bioplina za proizvodnjo električne energije.

 


V preteklih letih je CČN uspešno zagotavljala zahtevano kakovost čiščenja, vendar novi predpisi zahtevajo obvezno uvedbo terciarnega čiščenja, to je čiščenja dušikovih in fosforjevih snovi, kar mora biti izvedeno najkasneje do 22. avgusta 2016. S tem razlogom so se občine investitorice dogovorile za začetek skupnega projekta Nadgradnje CČN, ki je vključen v krovni projekt »Odvajanje in čiščenje na območju Domžale – Kamnik«.
Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.
Sama gradnja CČN se bo izvajala postopoma, sistem bo tudi v času gradnje v polnem obratovanju in procesi čiščenja odpadne vode bodo potekali skladno z zakonskimi zahtevami, razen v kratkih prekinitvah v času povezav novih in obstoječih linij. Nadgradnja bioloških stopenj bo predvidoma zaključena pravočasno oziroma najkasneje do avgusta 2016.

 

Po nadgradnji bo sistem CČN dosegal bistveno višjo kakovost čiščenja, kar bo vplivalo tudi na povečanje stroškov za čiščenje, in sicer zaradi povečanih zahtev po energiji in procesnih kemikalijah, predvsem pa se bo povečala omrežnina, ki je prihodek občin in se namensko porablja za pokrivanje stroškov javne infrastrukture. Glede na dejstvo, da je trenutno veljavna cena za čiščenje odpadne vode za občane na CČN ena nižjih v Sloveniji in je skupni strošek za gospodinjstvo pod 4 €/mesec, povečanje cene zaradi nadgradnje v okviru vseh komunalnih storitev ne bo znatno vplivalo na družinski proračun.

Oglasno sporočilo