32. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2755
Vir: Občina Kamnik; 18.junij 2014

Drevi je v sejni dvorani občinske stavbe potekala 32. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Občinski program varnosti Občine Kamnik.

Prisotnih 15 članov Občinskega sveta je najprej potrdilo Zapisnik 31. redne seje Občinskega sveta.

Višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever je sprva predlagala razširitev dnevnega reda s točko predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik, ki so jo svetnice in svetniki soglasno sprejeli.

Na zastavljena vprašanja 32. seje je Antonu Iskri (samostojni svetnik) odgovorila direktorica Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Urška Kolar, Mateju Slaparju (NSi) in Mariji Mošnik (LTS – Lista za Kamnik) pa je odgovor podal direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda.

Predlog Občinskega programa varnosti Občine Kamnik je predstavil vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša in med drugim dodal: »Pri pripravi predloga Občinskega programa Občine Kamnik smo upoštevali pripombe, ki so jih podali člani na Odboru za varovanje okolja ter pripombe svetnic in svetnikov, podane na 31. seji Občinskega sveta Občine Kamnik«. Strokovna sodelavka Brigita Vavpetič je predstavila prilogo Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč ter varnostnih tveganj v občini kamnik. K tej točki je bil sprejet še Predlog sprememb in dopolnitev besedila Občinskega programa varnosti Občine Kamnik.

Sledila je četrta točka predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2014/2015, kjer je višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever predstavila potrebe po povečanem številu otrok v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, Zasebnem vrtcu Peter Pan, Zasebnem vrtcu Sonček in Zasebnem vrtcu Zarja ter dodala: »S sprejetjem predlaganega sklepa bo zadoščeno pravni podlagi; v vrtcih v kamniški občini pa bo v skladu s pravno podlago vključenih 146 otrok več kot ob upoštevanju najnižjega normativa.« Sprejet je bil še amandma, ki je v 1. in 2. členu Sklepa besedi »najnižji normativ« nadomestil z besedama »najvišji normativ«.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki sprejeli Sklep o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik. Višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever je dodala:»Vrtec je v šolskem letu 2013/2014 deloval s 54. celodnevnimi oddelki ter 1 poldnevnim oddelkom na 14 lokacijah. Z novim šolskim letom 2014/2015 bo vrtec prav tako oblikoval 54. celodnevnih ter 1 poldnevni oddelek predšolske vzgoje na 14-ih lokacijah. Upoštevaje pravno podlago in obstoječe kapacitete za izvajanje redne dejavnosti predšolske vzgoje je Vrtec Antona Medveda Kamnik pripravil predlog sistemizacije za šolsko leto 2014/2015. V skladu z določili Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/2014) bi bilo potrebno v šolskem letu 2014/2015 sistemizirati 169,43 delovnih mest, vendar pa z vidika racionalizacije ravnateljica predlaga ustanovitelju, da se v šolskem letu 2014/2015 sistemizira 164 delovnih mest, kar predstavlja eno delovno mesto več kot v preteklem letu. V Vrtcu Antona Medveda Kamnik bodo imeli namreč s 1. 9. 2014 otroka s posebnimi potrebami, ki na podlagi odločbe o usmeritvi potrebuje spremljevalca za nudenje fizične pomoči (v Katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov se delovno mesto imenuje spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov). S sprejetjem predlaganega sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Strokovna sodelavka Brigita VavpetičVrtcu Antona Medveda Kamnik bo omenjeni akt Vrtca usklajen z veljavno zakonodajo, sprejeti pravilnik pa bo osnova za izvedbo javnih razpisov za sistemizirana delovna mesta.«

Člani občinskega sveta so drevi sprejeli tudi Sklep o spremembi Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik. Višja svetovalka za družbene dejavnosti Katarina Ščetinin Sever je v obrazložitvi povedala: »Občina Kamnik je na podlagi projekta in popisov za sanacijo strehe enote vrtca Tinkara pričela s postopkom oddaje javnega naročila za sanacijo I. faze, t.j. sanacijo poševne strehe, za kar je v okviru proračunske postavke na podlagi sklepa Občinskega sveta o razporeditvi presežka prihodkov javnega vrtca nad odhodki zagotovljenih 100.000 evrov. Projektantska ocena vrednosti izvedbe omenjenih del znaša približno 160.000 evrov z DDV. Poleg same izvedbe del je potrebno plačati tudi stroške strokovnega nadzora, varnostnega načrta in stroške priprave projektov. Ne glede na to, da postopek javnega naročila še ni zaključen, je jasno, da bo potrebno za omenjeno sanacijo zagotoviti dodatna sredstva. Občinska uprava je skupaj z vodstvom Vrtca Antona Medveda Kamnik preučila možnost o zagotovitvi dodatnih sredstev tako, da se nerazporejen presežek preteklih let nameni za izvedbo načrtovane sanacije. Glede na to, da je Vrtec Antona Medveda Kamnik po zaključnem poročilu na dan 31. 12. 2013 izkazoval Vodja Oddelek za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša in vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnikpresežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 151.637,05 evrov, je bil sprejet zaključek, da se namesto 100.000 evrov s tega naslova za potrebe sanacije strehe enote Tinkara nameni 150.000 evrov. 28. a člen Zakona o vrtcih pravi, da o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica.« S sprejetim sklepom se tako izvaja ustanoviteljska pravica o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda.

Sledili sta točki predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra in predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra, ki sta bili z večino glasov sprejeti.

V zadnji točki današnje seje pa je bil sprejet še Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde je povedala, da bo s sprejetjem predlaganih sprememb pravilnika podana pravna osnova za izplačilo sredstev iz proračuna Občine Kamnik za ukrepe na področju malega gospodarstva: »Poleg uskladitve z Uredbo Komisije, omejitve, ki so doslej veljale za tovorni promet, ne veljajo več, seštevanje de minimis pomoči z ostalimi pomočmi za iste upravičene stroške, spremenili so se roki za poročanje o odobritvi državne pomoči, pomoči povezanih podjetij se seštevajo, s spremembami in dopolnitvami pravilnika predlagamo še sledeče spremembe: upravičenci za koriščenje sredstev so tudi socialna podjetja, predlagamo, da so do sredstev upravičena tudi podjetja, ki ima jo sedež izven občine Kamnik in investirajo v občini Kamnik, pri ukrepu »pospeševanje zaposlovanja« predlagamo omilitev pogojev in sicer, da mora novo odprto delovno mesto ali samozaposlitev obstajati vsaj eno leto po prejeti pomoči.«

Oglasno sporočilo