31. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2271
Vir: Občina Domžale; 10.julij 2014

V četrtek, 3. julija 2014, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 31. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil podžupan, mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 30. seje z dne, 22. maja 2014, ter naslednji dnevni red:

 • 1. Vprašanja, pobude in predlogi
 • 2. Volitve in imenovanja
 • 3. Obravnava in sprejem Sklepa o sprejmu določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
 • 4. Obravnava in sprejem Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Domžale
 • 5. Obravnava in sprejem Sklepa o sprejemu meril za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Domžale
 • 6. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »V11/1 Ob obvoznici Vir in Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta V11/1 »Ob obvoznici Vir« – druga obravnava
 • 7. Obravnava in sprejem dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Domžale za leto 2014
 • 8. Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov

1. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak /SDS/, Joško Korošec, /LTD – Toni Dragar/, Anton Preskar /LDS/, Cveta Zalokar Oražem /samostojna svetnica/, Marija Majda Zevnik /SD/, Uroš Breznik /SD/, Vera Vojska /LDS/, Roman Lenassi /NSi/, Rok Ravnikar /SLS/, Damjana Korošec /LTD – Toni Dragar/.
Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja.

2. Volitve in imenovanja
Občinski svet Občine Domžale je sprejel naslednja sklepa:

 • – Darko Bitenc, Sejmiška ulica 36, 1230 Domžale se razreši funkcije namestnice članice Občinske volilne komisije in namesto nje imenuje mag. Bineta Pengala, Staretova 1, 1233 Dob.
 • – Miklavža Grmeka, Savska cesta 31, 1230 Domžale se razreši funkcije člana Občinske volilne komisije in namesto njega imenuje Tanjo Dečman, Stritarjeva ulica 12, 1230 Domžale.

3. Obravnava in sprejem Sklepa o sprejmu določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
Občinski svet je sprejel naslednji sklep

 • 1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2015 znaša 0,00158 €.
 • 2. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2015 znaša 0,10298 €.
 • 3. Sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale, uporablja pa se od 01. 01. 2015 dalje.
 • 4. Obravnava in sprejem Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Domžale

Občinski svet je sprejel sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Domžale.

5. Obravnava in sprejem Sklepa o sprejemu meril za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Domžale
Občinski svet je sprejel Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Domžale.

6. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »V11/1 Ob obvoznici Vir in Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta V11/1 »Ob obvoznici Vir« – druga obravnava
Občinski svet je sprejel sklep:

1. Občinski svet Občine Domžale sprejme naslednji AMANDMA:
V 21. členu odloka se v prvi in drugi alinei 2. odstavka črta besedilo »(Koliška
cesta)«.
2. Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »V11/1 Ob obvoznici Vir«.
3. Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje V11/1 »ob obvoznici Vir«.

7. Obravnava in sprejem dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Domžale za leto 2014

Občinski svet je sprejel naslednji sklep:
1. Dopolni se Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Domžale za leto 2014 z naslednjim nepremičnim premoženjem
zap.št.             upravljalec                šifra in ime k.o.              parc.št.                 velikost v m²           vrsta dejanske rabe            orientacijska vrednost             metoda razpolaganja in ostali podatki
133              Občina Domžale                1943                     Dob 1001/1                  10117                        stavbna zemljišča                35.005,00                   Menjava oz. prodaja zemljišča v okviru OPPN V11/1
2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Domžale za leto 2014 se pri vsaki nepremičnini dopolni z orientacijsko vrednostjo nepremičnin, kot je bila določena z modelom vrednotenja nepremičnin.

8. Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov
Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov.

Oglasno sporočilo