Občina Kamnik prejela certifikat Mladim prijazna občina 2014 – 2018

0
2663
Vir: Občina Kamnik; 27.september 2014

V četrtek, 25. septembra je v Mestnem muzeju Ljubljana župan Marjan Šarec prevzel certifikat Mladim prijazna občina 2014 – 2018, ki ga je prejela tudi Občina Kamnik. Izmed 14 prijavljenih občin, je poleg občine Kamnik še sedem občin prejelo certifikat, in sicer Mestna občina Celje, občina Grosuplje, občina Idrija, občina Ljutomer, občina Trbovlje, občina Trebnje in občina Vojnik.

Kot smo že poročali, so nas v začetku septembra obvestili, da je Občina Kamnik prejemnica certifikata Mladim prijazna občina 2014 – 2018. Doslej je certifikat prejelo 13 občin, podeljuje pa ga Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju z Mladinskim svetom Ajdovščina in Skupnostjo občin Slovenije ter pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Župan Marjan Šarec s predstavnikoma Mladinskega sveta Kamnik

Prijava Občine Kamnik na poziv je dokaz, da področje mladih v naši občini ni stranskega pomena, ampak se trudijo mladim zagotoviti ustrezen prostor za življenje in razvoj. Komisija za pregled in vrednotenje prijav na javni poziv je ob pregledu vloge ugotovila, da je vloga formalno popolna in vsebuje vse priloge, s katerimi je možno dokončno odločiti o upravičenosti do certifikata Mladim prijazna občina. Komisija je vlogo ocenila v skladu s pogoji poziva in pravili ter na podlagi izpolnjevanja kriterijev za doseganje pogojev, določenih v pravilih, vlogo odobrila. Certifikat je prvo tovrstno certificiranje v Evropi, ki predstavlja priznanje tistim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik: izobraževanje, zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske razmere mladih, zdravje in dobro počutje, mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja, kultura, ustvarjalnost, prostočasne aktivnosti.

Župan Marjan Šarec je skupaj z generalno sekretarko Skupnosti občin Slovenije Jasmino Vidmar, idejnim vodjo programa Mladim prijazna občina Tadejem Beočaninom in predsednico Mladinskega sveta Ajdovščina Heleno Harej podpisal dogovor in tako tudi uradno v imenu Občine Kamnik prejel certifikat Mladim prijazna občina 2014 – 2018. Ob prejemu certifikata je župan Marjan Šarec poudaril tesno sodelovanje med Občino in dvema močnima mladinskima akterjema, MC Kotlovnico in Mladinskim svetom Kamnik in dodal: »Občina Kamnik mlade vključuje v svoj program kot pomemben del ustroja kamniške družbe ter s svojimi finančnimi, materialnimi in drugimi pobudami pomaga, da so aktivno vključeni tako v vertikalni kot horizontalni strukturi kamniške občine in družbe; prav tako pa z njimi spodbujamo mlade pri njihovem delovanju in aktivni participaciji ne le na področju občinskih politik, temveč na raznolikih področjih, ki so za mlade pomembni. Mladinski center Kotlovnica s podporo Občine Kamnik izvaja številne projekte in programe, ki vključujejo tako organizirano kot neorganizirano mladino, Mladinski svet Kamnik pa sodeluje v procesih odločanja ter pripravi dokumentov, ki jih zadevajo, povezovanju, samoorganiziranju ter integracije mladih v politično kulturo. Lahko poudarim, da Občina Kamnik dejavno sodeluje in se povezuje z obema glavnima akterjema, jih podpira in to bomo nadaljevali tudi v prihodnje.«

Pred samim podpisom certifikata je potekal izobraževalni dogodek, ki se ga je s strani Občine Kamnik udeležila višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa, na katerem so predstavili prednosti in slabosti spletne participacije ter nov participatorni portal, namenjen vsem občinam.

Izobraževanje se vedno pojavlja kot naravna značilnost vseh človeških družb in je prisotno v vseh fazah njihovega razvoja. Pravica do izobraževanja in usposabljanja je ena izmed temeljnih človekovih pravic. Izobraževanje, formalno in neformalno, mora mladim zagotavljati širino in posledično kakovost življenja. Pospeševanje kakovostnega izobraževanja predstavlja nezanemarljiv prispevek lokalne skupnosti k ekonomskemu in družbenemu razvoju lokalnega okolja. Aktivnosti, ki jim sledijo v Občini Kamnik za lajšanje poti do izobrazbe in prve zaposlitve so naslednje:

  • Na področju izobraževana: sofinancirajo projekte in programe (formalnih in neformalnih) usposabljanj za mlade, nudijo infrastrukturno podporo neformalnim in formalnim izobraževalnim programom, omogočajo brezplačno uporabo občinske infrastrukture za izvajanje programov izobraževanj, nudijo možnost opravljanja študijske prakse v službah občinske uprave in drugih javnih institucijah v občinskem upravljanju – namenjeno praktičnemu usposabljanju tekom formalnega izobraževanje, ne smemo izpustiti sofinanciranje prevozov dijakov in študentov – mobilnost mladih; prav tako spodbujajo mednarodno mobilnost; mladinski center je doslej gostil štiri mednarodne mladinske izmenjave na različne teme (evro, okolje, multimediji in medkulturni dialog), ter kot partnerska organizacija številnim mladim omogočil obisk izmenjave v drugi evropski državi. Kot občina tovrstne programe sofinancirajo.
  • Na področju zaposlovanja: poudariti je potrebno, da so »mladi nosilci novih znanj«, ki jih prinašajo iz izobraževalnega procesa, in številnih socialnih spretnosti in kompetenc, vezanih na odraščanje v sodobni informacijski družbi. V Občini Kamnik so pričeli s posameznimi ukrepi kot so: še tesnejše sodelovanje z lokalnimi delodajalci, lokalnim uradom za delo, regionalno razvojno agencijo, … Z Zavodom za zaposlovanje omogočajo predvsem mladim vključitev v programe javnih del; gre za spodbujanje vključevanja v delovno okolje, pridobivanje novih znanj in izkušenj ter širjenja socialne mreže. Javna dela izvajajo le neprofitni delodajalci, in sicer na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave,…. Izrednega pomena se zdi možnost opravljanja pripravništva v službah občinske uprave in drugih javnih inštitucij v občinskem upravljanju. Kadrovski načrt Občine Kamnik vsebuje tudi delovna mesta pripravnikov. Z usposabljanjem le teh se daje mladim, ki po zaključenem izobraževanju šele vstopajo na trg dela, možnost pridobitve prvih delovnih izkušenj in usposobitev za kasnejše samostojno opravljanje raznovrstnih upravnih in strokovno-tehničnih nalog. Usposabljanje pripravnikov pa je deloma tudi v funkciji kadrovskega »pomlajevanja« občinske uprave. S tem mladim omogočajo, da imajo po uspešno opravljenem pripravništvu možnost kandidirati na raznovrstna delovna mesta v javni upravi.
  • Zelo pomemben element zaposlovanja je sofinanciranje programov spodbujanja delovne aktivnosti dolgotrajnih brezposelnih mladih v lokalni skupnosti – s sofinanciranjem treh zaposlitev mlajših oseb podpirajo projekt socialnega podjetništva. Aktivno bodo nadaljevali z vsemi ukrepi, ker ne želijo, da mladi ostajajo ena najbolj ranljivih družbenih skupin.
Oglasno sporočilo