2. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2816
Vir: Občina Kamnik; 28.november 2014

V sredo 26. novembra je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekala 2. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, kjer so svetnice in svetniki imenovali člane delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik, Nadzornega odbora Občine Kamnik in dveh delovnih teles občine. Sprejeli pa so tudi Predlog Sklepa o začetku postopka za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik in Statuta Občine Kamnik.

Prisotnih 24 svetnic in svetnikov je v prvi točki dnevnega reda Volitve in imenovanja imenovalo člane delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik, Nadzornega odbora Občine Kamnik ter dveh delovnih teles občine.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh je povedala, da je Komisija na 1. seji, 10. novembra 2014, upoštevaje usklajen predlog političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu Občine Kamnik, in drugih, z odloki Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urhpredvidenih, predlagateljev, pripravila predlog sklepov o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik, Nadzornega odbora Občine Kamnik ter dveh delovnih teles občine. Komisija je na taisti seji obravnavala tudi vlogo Centra za socialno delo Kamnik, s katero je Svet javnega zavoda pozval Občino Kamnik, da le-ta, v skladu s 55. členom Zakona o socialnem varstvu, imenuje predstavnika v svet zavoda. Komisija se je seznanila s predlaganimi kandidati, svetnice in svetniki pa so na današnji seji v Svet Centra za socialno delo Kamnik kot predstavnico Občine Kamnik imenovali Vesno Janežič.

Sledila je točka Predlog Sklepa o začetku postopka za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik in Statuta Občine Kamnik, ki jo je predstavila svetovalka za delovanje organov občine Kristina Kuret: »V skladu s 174. členom Poslovnika in 133. členom Statuta župan predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagana sklepa z namenom, da Statutarno-pravna komisija prične postopek in pripravi akt o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta ter Statuta Občine Kamnik. Razlog za začetek postopka spremembe Poslovnika je poenostavitev oziroma racionalizacija določenih določb (npr. tiskanje gradiva) in natančnejša določitev nekaterih drugih določb (npr. vprašanja in pobude), kar bo hkrati ustrezalo racionalizaciji postopkov, ki se izvajajo na drugih področjih. Obenem bi bila smiselna sprememba Statuta, ki ga je v nekaterih določbah potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo (npr. volilna pravica). Tekom postopka naj bi se po potrebi pripravile tudi nekatere druge (manjše) spremembe, ki so se v preteklih letih izkazale kot potrebne in bi jih Statutarno-pravni komisiji predlagali subjekti, ki pri svojem delu poslovnik ter statut najpogosteje uporabljajo (občinska uprava, člani občinskega sveta, odborov in komisij…).« Občinske svetnice in svetniki so predlog s 27 glasovi za tudi sprejeli.

Oglasno sporočilo