3. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2621
Vir: Občina Kamnik; 18.december 2014

Včeraj se je v Sejni dvorani občinske stavbe odvijala 3. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2015 in 2016 v prvi obravnava in Investicijski program zamenjave sedežnice Šimnovec.

Prisotnih 21 svetnic in svetnikov je najprej potrdilo Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh je v prvi točki Volitve in imenovanja povedala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 2. seji, 10. 12. 2014, obravnavala dopis Sveta Osnovne šole Stranje, v katerem je le-ta Občino Kamnik zaprosil za mnenje o prijavljenih kandidatih za ravnatelja/ico javnega zavoda. Komisija je po razpravi in na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pripravila predlog sklepa oziroma mnenja, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Komisija je na isti seji obravnavala tudi odstopno izjavo, razrešitev in imenovanje predstavnikov Občine Kamnik v Skupščino družbe Velika planina d.o.o. in pripravila predlog sklepa, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.« Glede na podan predlog Komisije je Občinski svet Občine Kamnik sprejel odločitev, da se kandidatu Borisu Jemcu poda pozitivno mnenje in z drugim sklepom imenoval novo sestavo predstavnikov Občine Kamnik v Skupščini (družbenik) družbe Velika planina d.o.o..

V drugi točki Vprašanja in pobude je svetnikoma Bogdanu Pogačarju (NSi) in Mojci Jončeski Malovrh (DeSUS) odgovor podal vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša, svetniku Dušku Papežu (LDP) pa vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde.

Sledil je Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Kamnik. Direktor občinske uprave Občine Kamnik mag. Ivan Kenda je ob obrazložitvi povedal, da je potrebno stari pravilnik iz leta 2007, ki je urejal to področje, posodobiti, saj bo na ta način dejavnost sofinancirana na bolj pravičen način, strokovni komisiji, ki ocenjuje vse prispele vloge, pa bo delo precej olajšano. Glavna sprememba pravilnika je v novih merilih, in sicer se zagotovljena sredstva razdelijo v dveh skupinah: skupina A (za izvajalce – organizacije in društva, ki imajo sedež v občini Kamnik, se dodeli 70 odstotkov sredstev iz občinskega proračuna) in skupina B (za izvajalce – organizacije in društva, ki izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Kamnik se dodeli 30 odstotkov sredstev iz občinskega proračuna). S to spremembo daje občinska uprava večji poudarek V.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik Franci Kramarprostovoljnemu delu domačih izvajalcev, ki imajo tudi članstvo neprimerno višje od ostalih. Občinske svetnice in svetniki so predlog sprejeli.

Na današnji seji je bil sprejet tudi Pravilnik o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov, ki ga je zbranim predstavil v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik Franci Kramar: »Stari pravilnik iz leta 2004, ki je urejal to področje, je potrebno posodobiti in ga prilagoditi sedanjim razmeram. Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik (v nadaljevanju: ZTŠ) je v preteklih treh letih že prevzel v upravljanje večino javnih športnih objektov, predvideva pa se tudi prevzem upravljanja telovadnic (v šolskem letu 2015/16), kar posledično pomeni, da moramo s temi prenosi uskladiti tudi akte, ki področje urejajo. V primeru, da ne bo prišlo do prenosa upravljanja telovadnic s šolskim letom 2015/16 na ZTŠ in stanje na tem področju ostane nespremenjeno, pravilnik to možnost prav tako omogoča. S sprejetjem predlaganega Pravilnika o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov bo situacija na področju upravljanja s športnimi objekti posodobljena in prilagojena dejanskemu stanju. Sprejeti pravilnik bo osnova ZTŠ-ju za upravljanje s športnimi objekti, za pripravo razpisov oddajanja športnih objektov v najem ter uporabo in oblikovanje cen športnih objektov v občinski lasti.«

V nadaljevanju je sledilo sprejetje Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta – skrajšani postopek, Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca – skrajšani postopek, Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Vere – skrajšani postopek, Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje – skrajšani postopek in Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju – skrajšani postopek, vsi z razlogom uskladitve s podatki v uradnih evidencah države za področje vzgoje in izobraževanja.

V okviru 10. točke je bil potrjen Investicijski program zamenjave sedežnice Šimnovec. Direktor družbe Velika planina d.o.o. Leon Keder je dejal, da je sprejem nujen, Anita Smrekar, predstavnica SL Consult d.o.o., pa je predstavila izhodišča in glavne namene ter cilje investicijskega programa. S sprejemom Investicijskega programa so člani Občinskega sveta Občine Kamnik potrdili obnovo obstoječe sedežnice Šimnovec.

Sledil je sprejem Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letih 2015 in 2016. Direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda je v obrazložitvi med druim dejal: »Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je bil sprejet v letu 2007, določa, da se sredstva za delo članov občinskega sveta, povezanih bodisi v posamezno svetniško skupino ali pa funkcijo opravljajo kot samostojni svetniki, zagotavljajo v proračunu Občine Kamnik. Tretji člen citiranega pravilnika nadalje določa, da Občinski svet na predlog župana s sklepom določi višino finančnih sredstev, ki se lahko v posameznem proračunskem obdobju namenijo za zagotavljanje pogojev za delo članov občinskega sveta, pri čemer znesek na posameznega člana ne sme presegati s pravilnikom določenega maksimalnega zneska. Glede na načrtovani obseg razpoložljivih proračunskih sredstev za leti 2015 in 2016, upoštevaje določilo veljavnega pravilnika, po katerem se Direktor občinske uprave mag. Ivan Kendaobseg sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov občinskega sveta določi letno s sklepom na predlog župana kot predlagatelja proračuna, in še vedno zaostrene socialno-ekonomske razmere, je potrebno porabo proračunskih sredstev uokviriti v realne razmere ter temu primerno določiti tudi obseg sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v navedenem proračunskem obdobju. Ob nujni racionalizaciji porabe javnih finančnih sredstev na vseh drugih področjih, za katere je odgovorna lokalna skupnost, predlagatelj ocenjuje, da je mogoče za leti 2015 in 2016 za navedeni namen v občinskem proračunu zagotoviti največ 90 evrov mesečno na posameznega člana oziroma 1.080 evrov na letni ravni. Planirana sredstva v navedeni višini bodo po oceni predlagatelja zadostovala za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta v proračunskih letih 2015 in 2016.«

Vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša je predstavil Predlog Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 »Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča šteje po klasifikaciji Ministrstva za finance med davčne prihodke proračuna kot davek na nepremičnine. Je izvirni prihodek občinskih proračunov. V skladu s 13. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik se letna vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno odmero leto določi na predlog župana s sklepom občinskega sveta. Predlagamo, da se vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Kamnik za leto 2015 (glede Vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Sršana vrednost točke, ki je bila določena za leto 2014) ne spreminja.Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik v 13. členu določa, da se letna vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno odmerno leto določi na predlog župana s sklepom občinskega sveta. Predlagana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 (za kvadratni meter) znaša 0,005956 evrovza zazidano stavbno zemljišče in 0,002033 evrov za nezazidano stavbno zemljišče. Nespremenjeno vrednost točke predlagamo zaradi gospodarske krize in recesije, ki je povzročila čedalje slabše socialno ekonomsko stanje občanov. Objava sklepa, o vrednosti letne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, v letu 2014 za leto 2015 je podlaga za izdajo odločb, ki jih po uradni dolžnosti izdaja davčni organ.« Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

Sledila sta sprejema Sklepa o odpisu terjatve in Sklepa o opustitvi javnega dobra, medtem ko Sklep o opustitvi javnega dobra ter ureditvi pravnih razmerij v zvezi s tem, ki se nanaša na odvzem statusa javnega dobra zemljišču parc. št. 1067, zemljišče v izmeri 1.129 m2, k.o. 1917 – Šmartno v Tuhinju, ni bil sprejet.

Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2015 je v prvi obravnavi predstavila svetovalka za delovanje organov občine Kristina Kuret in v obrazložitvi med drugim povedala: »Urad župana je na podlagi 78. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) pozval vse pristojne, da posredujejo pisne predloge za pripravo programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2015. Okvirni program je razdeljen na rok obravnave (spomladansko in jesensko zasedanje) in organ oziroma oddelek občinske uprave, ki bo pripravil končno besedilo predlaganih aktov, vsebuje pa tudi okvirni terminski plan sej za leto 2015.«

 

Kot zadnja točka današnje seje pa je sledil Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2015 in 2016 – prva obravnava. V predstavitvi je vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance Martina Bajde povedala: »Proračun Občine Kamnik je osnovni instrument, s katerim občina določi programe, pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. Podlaga za načrtovanje prihodkov proračuna Občine Kamnik za leti 2015 in 2016 je obseg primerne porabe za Občino Kamnik za leti 2015 in 2016, vendar izračuna primerne porabe občine še niso prejele.V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 je povprečnina za leto 2015 določena v višini 525 evrov, kar je 11 evrov man, kot za leto 2014. Ob upoštevanju istega števila prebivalcev in enakih korekcijskih faktorjev kot v letu 2014 bi tako znašal obseg primerne porabe za leto 2015 15.069.048 evrov, kar je za 315.732 evrov manj kot v letu 2014. Glede višine povprečnine še potekajo usklajevanja, zato bodo občine končne podatke o višini primerne porabe, dohodnine in morebitne finančne izravnave prejele po zaključku pogajanj med Vlado Republike Slovenije in združenji občin. Skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2015 znašajo 33.360.188 evrov in za leto 2016 v vrednosti 25.249.371 evrov. Odhodki so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2015 ocenjeni v višini 34.755.404 evrov.« Svetnice in svetniki so predlog sprejeli.

Oglasno sporočilo