Predstavniki etažnih lastnikov SPB-1 so županu Toniju Dragarju predali pobudo za prenovo objekta

0
3318
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 14.januar 2015

Predstavniki etažnih lastnikov SPB-1 v Domžalah sporočamo, da smo naredili prve potrebne korake k prenovi objekta, ki leži v samem centru Domžal. Za lažje razumevanje dogajanj v preteklem letu dogodke navajamo kronološko.

Tik pred volitvami, dne 2. 10. 2014, smo se najavili k županu, da smo mu osebno predstavili želje po prenovi in sodelovanju z Občino Domžale. Pred leti je občina že želela prenoviti SPB-1, a je bil projekt zaradi določenih dogodkov ustavljen, stroški pasaže pa so od takrat dalje več ali manj na ramenih lastnikov stanovanj in poslovnih lokalov (stroški pasaže se delijo na število enot in ne na kvadraturo). Zavedamo se, da je trenutna delitev stroškov pasaže krivična, zato želimo, da občina in vse javne službe nosijo svoj del, hkrati pa prenova predstavlja velike stroške, ki jih sami stanovalci in lastniki lokalov ne bomo zmogli. Župan je dal zagotovilo, da bo Občina Domžale po svojih najboljših močeh pristopila k sodelovanju, hkrati pa ocenil uporabo pasaže kot javno površino, čeprav je v zasebni lasti. Sklenjen je bil dogovor, da predstavniki pripravimo pobudo za prenovo, občina pa projekt prenove čimprej uvrsti v proračun.

Na isti dan smo predstavniki etažnih lastnikov SPB-1 v Domžalah povabili vse kandidate za župana v naše prostore. Zanimalo nas je njihovo videnje prenove oziroma revitalizacije SPB-ja. Veseli smo bili, ko se se odzvali praktično vsi z izjemo ene kandidatke. Vsi kandidati so zatrdili, da bodo podpirali prenovo SPB-ja ne glede na izide volitev tudi kot občinski svetniki. Vsi so se tudi strinjali, da pohodne površine pasaže SPB-1 vidijo kot površine v pretežno javni uporabi. Da bo podpora še trdnejša v naših arhivih hranimo posnetke in zapisnike sestankov.

Kandidati, ki so svoje videnje prenove SPB-1 predstavili: Robert Hrovat, Lidija Ambrož Marčun, Ine Stegnar, Metod Marčun, Lenart Zajc in predstavnik liste REZA Alenke Oldroyd.

Dne 20. 10. 2014 je bila županu Občine Domžal predana pobuda za prenovo in revitalizacijo SPB-ja. Pobuda vključuje tudi pravično delitev stroškov pasaže, ki je v javni uporabi. Župan Toni Dragar je pobudo z veseljem sprejel, saj si tudi sam želi center Domžal, na katerega bo lahko ponosen. Podpisano pobudo predstavnikov vhodov je predal eden od podpisnikov g. Božo Brajer. Pobuda vključuje pravično delitev stroškov pasaže, preplastitev tlakov in izdelavo hidroizolacije, reševanje problematike z golobi, razsvetljavo objekta ter obračun omrežnine. Po sedanji ureditvi SPB-1 v Občinski proračun prispeva več kot 130.000 € letno samo iz naslova omrežnin za vodo, več kot 1 milijon evrov glavarine, ter več kot 40.000 € letno za nadomestila stavbnih zemljišč.

Eden od problemov SPB-ja so tudi golobi in njihovi iztrebki. Zato smo dne 19. 11. 2014 na objekt povabili dr. Štefana Pintariča z Univerze v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (Inštitut za higieno okolja in živali z etologijo). Predstavil je širšo problematiko golobov v mestnih središčih. Glede na izkušnje, se bo problematika golobov lahko reševala le s celostnim pristopom v sodelovanju z Občino Domžale in na dolgi rok. To pa pomeni: fizična zaščita objektov, ozaveščanje ljudi, da ne hranijo golobov, s preusmeritvijo golobov na postavljena gnezdišča, v katerih se golobja jajca nadomeščajo z umetnimi itd. in to na celotnem področju občine. Kakršnakoli druga sredstva za odpravo, so na dolgi rok več ali manj neučinkovita, saj se golobi prilagodijo. Objekt SPB-1 je zaradi specifične zasnove zelo ugoden za zadrževanje golobov, zato želimo k odpravljanju problematike privabiti širšo javnost. Golobi sami po sebi niso moteči, so pa moteči njihovi iztrebki. Ker se pasaža SPB-1 uporablja tako za stanovalce in uporabnike poslovnih lokalov, kot tudi za uporabnike sodišča, zemljiške knjige, geodetske uprave, FURS-a, lekarne, bank itd, je problematika golobjih iztrebkov še toliko bolj moteča, ker je dnevna fluktuacija uporabnikov zelo velika. V sklopu pobude za prenovo SPB-1 je župan Toni Dragar že seznanjen s problematiko golobov.

Dne 5.12.2014 smo prejeli odgovor župana, kjer odgovarja na našo pobudo. V odgovoru navaja, da bo v začetku leta 2015 ustanovljena „Projektna skupina za prenovo in revitalizacijo SPB-1”. Poleg tega bodo v proračunu 2015-2016 „zagotovljena sredstva za pridobitev potrebne dokumentacije za prenovo in revitaizacijo SPB-1”.

Takšen odgovor nas je rahlo presenetil, ker pobuda za prenovo na prvo mesto uvršča pravično delitev stroškov pasaže, za kar pa je potrebna samo volja in razumna odločitev Občinskih svetnikov.

Dne 18. 12. 2014 smo ponovno pisali županu, kjer pozivamo na hitrejše ukrepanje na točkah, ki niso predmet projektne skupine za prenovo, ampak se nanašajo na takojšnje znižanje mesečnih stroškov lastnikom stanovanj in poslovnih lokalov (omrežnina, pravična delitev stroškov pasaže), kar bi pomenilo prvo pozitivno spremembo, vidno in občutno takoj.

Za boljše informiranje in večjo transparentnost smo predstavniki naredili spletno stran, kjer so etažnim lastnikom in lastnikom poslovnih lokalov na voljo vse informacije.

https://spb-1.weebly.com/

Prepričani smo, da bodo župan Toni Dragar, kot tudi vsi Občinski svetniki podprli prenovo in revitalizacijo objekta v samem centru mesta, ki ga zaradi umestitve javnih služb (FURS, sodišče, geodetska uprava, zemljiška knjiga, banke, lekarna itd) uporabljamo vsi občani in tudi občani drugih občin.

Predstavniki etažnih lastnikov SPB-1 (seznam predstavnikov je obljavljen na spletni strani)

Domžale, 14. 1. 2015

Oglasno sporočilo