3. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2837
Vir: Občina Domžale; 23.januar 2015

Svetnice in svetniki Občine Domžale so se včeraj sestali na tretji redni seji v novem mandatu. Na seji so poleg vprašanj in pobud svetnikov, v prvi obravnavi sprejeli tudi Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2015 in Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2016.

Zaradi tega ker se je javna finančna situacija v zadnjih letih močno poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov, bosta proračunski vreči v prihodnjih dveh letih malo lažji, kot v preteklih letih. Sejo je po pooblastilu župana Tonija Dragarja vodil svetnik mag. Lovro Lončar.

Tako kot je že praksa izpred preteklih let, predvsem v smeri lažjega načrtovanja dolgoročnih projektov, svetnice in svetniki v enem paketu ločeno obravnavajo in sprejmejo predloga proračuna za dve leti. Občinska uprava, ki je pripravila proračuna za leto 2015 in 2016, je upoštevala dejstvo, da se je javnofinančna situacija v zadnjih letih močno poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. To pa je razlog za zelo restriktivno načrtovanje odhodkov, ki se bo predvidoma nadaljevalo tudi v prihodnjih dveh letih. Ob upoštevanju načrtovanih prihodkov in odhodkov iz Bilance prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov iz Računa finančnih terjatev in naložb in Računa financiranja ter presežka iz preteklih let za leti 2015 in 2016 načrtujejo tekoči primanjkljaj. Oba proračuna sta tudi uravnotežena. Proračun za leto 2015 tako predvideva 28.077.518 evrov prihodkov in 31.388.025 evrov odhodkov, za leto 2016 pa 25.526.871 evrov prihodkov in 31.293.165 odhodkov. Svetnicam in svetnikom je odloka proračuna predstavila vodja Oddelka za finance in gospodarstvo mag. Marjeta Podpeskar Omahen. Svetnice in svetniki so predloga proračuna obravnavali na vseh odborih Občinskega sveta, kjer so poleg vprašanj podali tudi številne predloge in pobude za spremembo posameznih postavk.

Več o seji občinskega sveta bo objavljeno v glasilu Slamnik oziroma v zapisniku seje na naši spletni strani.

Oglasno sporočilo