Dejavnosti občine Lukovica na področju zdravstva

0
3086
Vir: Občina Lukovica; 13.marec 2015

Ste vedeli, da je občina Lukovica poleg 100-odstotnega deleža osnovne Šole Janka Kersnika Brdo ustanoviteljica tudi nekaterih drugih javnih zavodov? Še iz časov bivanja v skupni občini Domžale (Domžale, Lukovica, Mengeš, Trzin, Moravče) so se formirali zavodi, ki delujejo tudi danes. Mednje tako spadajo osnovna šola Roje, knjižnica Domžale, glasbena šola Domžale in seveda Zdravstveni dom Domžale, povsod pa ima kot soustanoviteljica 12-odstotni delež.

Občina Lukovica skrbi za številne dejavnosti s področja zdravstva občank in občanov. 

Koliko sredstev bo namenjenih letos?
Na področju zdravstva občina ne financira rednih dejavnosti zdravstvenega doma, ampak po pogodbi prispeva za dodatna sredstva. Obveznosti občine Lukovica so tako za specialnega pedagoga, klinične preglede dojk, eno dozo cepiva proti klopnemu meningitisu, protivlomno tehnično zavarovanje za zdravstveno postajo Lukovica in ostala planirana sredstva za nakup zdravstvene opreme. V tem letu se bo na primer sofinanciralo tudi za urgentno reševalno vozilo, katerega vrednost znaša približno 175.000 € in za nakup mamografskega aparata v vrednosti 205.000 €. Od tega zneska bo polovico financiral zdravstveni dom, drugo polovico pa občine ustanoviteljice, kar pomeni 22.800 € sredstev iz naše občine. Mojca Cerar, svetovalka za družbene in društvene dejavnosti v občini Lukovica, razlaga: »Postopek javnega naročila je v teku, mi pa bomo vozilo in mamografski aparat refundirali po tem, ko bo kupljeno. V letu 2016 se načrtuje menjava ultrazvočnega aparata v skupni vrednosti 120.000 €, predlog ZD Domžale pa je, da naj bi občina Lukovica prispevala k temu 7.200 €.« Na podlagi občinskega proračuna za drugo branje, naj bilo za klinični pregled dojk namenjenih 2.500 € in 3.000€ za sofinanciranje proti klopnemu meningitisu.

Občina financira eno dozo cepiva proti klopnemu meningitisu
Do porabe proračunskih sredstev se financira eno dozo cepiva letno. Strošek ene doze za odraslega tako znaša 30€, za otroka pa 28€. Pri tem je pomembno vedeti, da se deležniki občinske pomoči lahko cepijo v ZD Domžale, cepljenja pa izvajajo tudi zasebni zdravniki s koncesijo oziroma koncesionar na zdravstveni postaji Lukovica. Po tem ZD Domžale občini izstavi račun z imeni in priimki ljudi, ki so prejeli cepivo, da se preveri ali so bila namenjena sredstva res porabljena za naše občane.

V letu 2014 opravljenih 57 financiranih pregledov dojk iz naše občine
Poročilo ZD Domžale za leto 2014 razkriva, da je bilo preteklo leto v domžalski ambulanti za klinični pregled dojk skupno opravljenih 1214 pregledov. Od tega 826 prvih pregledov (813 žensk in 13 moških). V 128 primerih so bili razlogi preventivni pregledi, kurativnih (torej tistih na zdravstveno napotnico) pa je bilo 1055. Opravljenih je bilo 514 mamografij in 388 ultrazvokov dojk, na območju nekdanje skupne upravne enote vključno s Kamnikom pa je bilo odkritih 22 novih primerov karcinoma dojk.

Specialna pedagoginja pomaga pri razvoju tudi otrokom iz našega okolja
Mesečno se s strani občine Lukovica namenja sredstva za plačilo specialne pedagoginje, ki obravnava primere iz večih občin. Največ je obravnav predšolskih otrok, nekoliko manj si sledijo po stopnjah na izobraževalnih programih. V decembru 2014 je bilo v obravnavi 263 otrok, med njimi 20 iz občine Lukovica. Na to število vpliva tudi dejstvo, da smo okolje, kjer je veliko rejencev, med katerimi je več primerov otrok s posebnimi potrebami, ki skupaj s pedagoginjo napredujejo pri svojem razvoju.

Šest mesecev po rojstvu otroka lahko prejmete 280 €
Če imate izpolnjen pogoj stalnega prebivališča matere in otroka na območju občine Lukovica, lahko najkasneje v šestih mesecih po rojstvu otroka zaprosite za finančni prispevek. V letu 2014 je občina izplačala 78 vloženih prošenj, in sicer prek vloge, objavljene na spletu. Vloga za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka je dostopna na spletni strani občine Lukovica (najdete jo tukaj), izpolnite pa jo lahko tudi na roko. V vsakem primeru jo morate natisnjeno in seveda izpolnjeno poslati po pošti ali osebno prinesti na občino. Poleg oddane vloge je potrebno pripisati se transakcijski račun, na katerega se nakaže, podati davčno številko in potrdilo iz gospodinjske evidence o stalnem prebivališču. Najbolj verodostojen je podatek iz upravne enote Domžale, ki ga občina z dovoljenjem lahko pridobi. Pri tem kopija osebne izkaznice ni dovolj, saj je bila slednja lahko narejena pred petimi leti in Mojca Cerar ne more 100-odstotno preveriti, ali se vlagatelj ni prepisal kam drugam.

Občina krije tudi zdravstveno zavarovanje občanom
Tisti občani, ki niso zavarovani iz drugega naslova (prek delodajalca, staršev, kmečkega zavarovanja, zavarovanja samostojnega podjetnika), imajo možnost za zavarovanje kot občanov. To določa Zakon o zdravstven varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ ( Ur.l. RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08)»To se ne ureja na občini, ampak na Centru za socialno delo Domžale, ki občanom izda odločbo. Prek posebnega državnega distribucijskega modula mesečno uvozim podatke in naredim obračun. Občina torej ne odloča o tem, koga bomo zavarovali, ampak le krijemo strošek,« pravi Cerarjeva. V decembru 2014 je bilo tako zavarovanih 76 občanov, kar pomeni da je bil decembrski strošek občine 2319,52€ (30,52 € mesečno na enega). Zdravstvenemu zavarovanju občanov je tako namenjenih 20.000€ na leto, v zadnjih desetih letih pa je vsaj 15 občanov takšnih, ki so kot občani zavarovani vsako leto.

O Mojci Cerar
Mojca je na občini zaposlena že 17. leto in je kot že rečeno višja svetovalka za družbene in društvene dejavnosti. Konkretno to pomeni, da ima preko področja: šolstvo (predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, štipendije), zdravstvo, socialo, kulturo, humanitarna društva, športna društva, kulturno dediščino, prireditve in proslave, občinska priznanja, pripravlja gradiva za občinski svet, je strokovna sodelavka za družbene in društvene dejavnosti ter sveta za preventivo, pripravlja proračun na področju družbenih dejavnosti, pod okriljem ima tudi šolske prevoze.

Oglasno sporočilo