4. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2769
Vir: Občina Domžale; 23.marec 2015

V četrtek, 19. marca 2015, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 4. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 3. seje z dne, 22. januarja 2015, ter naslednji dnevni red:

1. Volitve in imenovanja
– Razrešitev in imenovanje novega predstavnika občine Domžale v Svet zavoda Osnovne šole Domžale
2. Obravnava in sprejem Sklepa o dodelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2015
3. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 in Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 – druga obravnava
4. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2015
5. Obravnava in sprejem Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov
6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Urša« – skrajšani postopek
7. Obravnava in sprejem Poročila o ugotovitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Domžale
8. Vprašanja, pobude in predlogi

1. Volitve in imenovanja

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o razrešitvi Irene Dimic, Studenec 11, 1233 Dob v Svetu zavoda Osnovne šole Domžale in na njeno mesto imenoval Janeza Vasleta, Gregorčičeva 16, 1230 Domžale.

2. Obravnava in sprejem Sklepa o dodelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2015

Občinski svet Občine Domžale je sprejel sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2015, in sicer gre:

– zlata plaketa, Tomažu Habetu, za življenjsko delo na področju glasbe;
– srebrna plaketa, Igorju Kuzmiču, za prizadevno delo pri varovanju naravne, zgodovinske in kulturne dediščine ter pospeševanju turizma;
– bronasta plaketa, Zdenki Katkič, za prizadevno delo na področju Šole zdravja;
– bronasta plaketa, Društvu podeželskih žena Domžale, za 40-letno uspešno delo pri organizaciji podeželskih deklet in žena;
– bronasta plaketa, Alešu Erjavšku, za prizadevno delo pri urejanju Hale Komunalnega centra Domžale in na področju športne rekreacije;
– nagrada Občine Domžale, Boštjanu Urbaniji, za njegov prispevek k razvoju športa, posebej v Smučarskem klubu Ihan;
– nagrada Občine Domžale, Društvu za modelarstvo in aeronavtiko Modra ptica, ob 40 letnici za uspešno delo in vključevanje vseh generacij v tehnično kulturo;
– nagrada Občine Domžale, Aljažu Jakobu Kaplja, za tekmovalne uspehe pri tenisu;
– nagrada Občine Domžale, Dragu Mrdjenoviču, za dolgoletno požrtvovalno delo v društvih;
– nagrada Občine Domžale, Janezu Spreitzerju, za dolgoletno sodelovanje v glasbenih skupinah.

3. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 in Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 – druga obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2015, vključno s predlaganimi amandmaji. Prav tako je Občinski svet Občine Domžale sprejel Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2016, z vsemi predlaganimi amandmaji. V Uradnem vestniku Občine Domžale se objavi besedilo Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 in tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna ter obrazložitve posebnega dela proračuna. V Uradnem vestniku Občine Domžale se objavi besedilo Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 in tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna ter obrazložitve posebnega dela proračuna.

4. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2015

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2015.

5. Obravnava in sprejem Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov.

6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Urša« – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Urša«.

7. Obravnava in sprejem Poročila o ugotovitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Domžale

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Poročilo o ugotovitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Domžale, vključno s predlaganim amandmajem.

8. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak /SDS/, Matej Oražem /Lista Reza/, Uroš Breznik /SD/, Sonja Pavlišič /LTD/, Metod Marčun /Lista za Domžale/, Peregrin Stegnar /NSi/, Joško Korošec /LTD/, Alenka Oldroyd /Lista Reza/, mag. Primož Škofic /SMC/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani, pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko tam poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Oglasno sporočilo