Kaj se bo gradilo v občini Domžale

0
3573
SAMSUNG
Vir: Občina Domžale; 14.april 2015

Na včerajšnji novinarski konferenci je nekaj več o samih investicijah povedal vodja Oddelka za investicije na Občini Domžale, Iztok Obreza.

Garažna hiša center Domžale P+R
Občina Domžale je že pred časom pričela z gradnjo garažne hiše v ožjem delu mestnega središča. Garažna hiša predstavlja del mreže P+R (parkiraj in se pelji). Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013, druga razvojna prioriteta pa je cestna in pomorska infrastruktura – področje javnega potniškega prometa. Za gradnjo garažne hiše je Občina Domžale upravičena do 1,5 mio EUR evropskihsredstev. Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 2,2 mio EUR.

Garažna hiša z 228 parkirnimi mesti, od tega 12 prirejenih za invalide, bo zgrajena v treh etažah in sicer: klet (medetaža), 2 nadstropji in streha, ki bo urejena kot parkirna površina. Vse etaže bodo povezane s stopniščem. Medetaže bodo povezane tudi z ločenim hodnikom za pešce po klančini. V pritličju bo urejen uvoz in izvoz iz parkirne hiše v južnem delu območja z Masljeve ulice. Poleg garaže bodo v pritličju še kolesarnica, polnilnica za električna vozila, tehnični prostor za kontrolo ob izvozu ter komunikacijsko jedro s stopniščem in javnimi sanitarijami. Po terminskem načrtu bodo investicijska dela predvidoma zaključena do konca meseca junija 2015.

Za dostop v garažno hišo bo vsak uporabnik potreboval mestno kartico. Kartico bo možno kupiti oziroma pridobiti pred vstopom v garažno hišo. Uporabnikom, ki bodo kartico pridobili ob vstopu v garažno hišo, se bo strošek izdaje obračunal ob plačilu parkirnine. Vstop v garažno hišo brez mestne kartice ne bo mogoč. Kartica bo anonimna in prenosljiva ter bo predstavljala medij za koriščenje storitev parkiranja in koriščenja javnega prevoza. Z vstopom v garažno hišo se bo uporabnikom na mestno kartico naložil bonus za dvakratni prevoz z javnim avtobusnim prevoznikom (Kam Bus d.o.o), ki ga bo možno koristiti v istem dnevu. Stroški javnega prevoza se uporabniku ne bodo obračunali.Vsak uporabnik bo ob izhodu iz garažne hiše plačal parkiranje na avtomatski blagajni, ki se bo nahajala v komunikacijskem jedru. Možno bo tudi plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami. Blagajna denarja ne bo vračala, preplačilo parkiranja se bo na mestno kartico zabeležilo kot dobroimetje.

Namen garažne hiše s P+R sistemom je spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa in posledično zmanjšanje potreb po rabi osebnega vozila z optimizacijo stroškov prevozov ter zmanjšanje števila vozil v mestnih središčih. Investicija bo prav tako prispevala k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k trajnostni mobilnosti.

Park Masljeva Domžale
Po zaključku garažne hiše bomo na vzhodni strani območja uredili zelene športno – rekreativne površine. Urejena bosta dva igrišča za košarko, otroško igrišče, fitnes igrišče in zelene površine. Poleg tega bo na vzhodni fasadi garažne hiše nameščena še plezalna stena.

Preureditev vhoda v občinsko stavbo
V mesecu juliju letošnjega leta se bo pričela težko pričakovana preureditev vhoda v občinsko stavbo. Gre za investicijo, ki bo dostop v omenjeno stavbo omogočala tudi invalidom in mamicam z vozički.
V okviru preureditve je predvidena ureditev klančine (za invalidske vozičke, otroške vozičke…), dvig tlakov v notranjosti stavbe na isti nivo in ureditev nadstrešnice na vhodu.

Dela bodo potekala približno mesec in pol, ko je upravnih opravil najmanj. Pričetek del je predvidoma v začetku julija in zaključek v sredini avgusta. Delovanje Občine Domžale in Upravne enote bo v tem času nemoteno, vhod pa bo organiziran iz dvorišča stavbe.

S tem pa dela na občinski stavbi še ne bodo zaključena, saj že kmalu sledi izvedba zunanjega dvigala, ki bo še dodatno olajšala dostop do prostorov Občine Domžale in Upravne enote Domžale vsem gibalno oviranim in mamicam z otroškimi vozički.

Rekonstrukcija Bukovčeve ceste na Viru
Rekonstrukcija Bukovčeve ceste na Viru bo zaradi obsega potekala v več etapah. V letošnjem letu bomo izvedli, oziroma že izvajamo prvo etapo od križišča s Šaranovičevo cesto v dolžini 500 m do Ipavčeve ulice. Obnovljen je vodovod, zamenjani bodo vodovodni hišni priključki in na novo urejena cesta. Vrednost del znaša 530.000 EUR. Računamo, da bo investicija končana v roku enega meseca.

Gradnja podhoda Veit
S to investicijo nadaljujemo z ureditvami rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici. Na mestu križanja pešpoti in glavne ceste bomo pri avtosalonu Veit, zgradili podhod pod glavno cesto. Podhod je zasnovan kot betonsko korito, z navezavami na pešpot. Gradnjo načrtujemo v mesecih z nizkim vodostajem to so predvidoma junij, julij. Gradnja bo potekala približno mesec in pol. Okvirna vrednost investicije je cca 130.000 EUR.

Rekonstrukcija ceste Pšata– Bišče
V sklopu celovite gradnje komunalne opreme bomo v letošnjem letu zgradili predmetno cesto. V lanskem letu sta bila zgrajena kanalizacija in obnovljen vodovod, v letošnjem letu pa načrtujemo še rekonstrukcijo ceste z javno razsvetljavo. Z gradnjo ceste bomo zaključili celovito obnovo komunalne infrastrukture na tem območju. Vrednost gradnje ceste znaša približno 280.000 EUR. Gradnja je predvidena v mesecu maju in bo trajala približno dva meseca.

 Rekonstrukcija kolodvorske ceste II. del
Prvi del Kolodvorske ceste je bil zgrajen v lanskem letu, letos pa načrtujemo gradnjo drugega dela ceste od železniške postaje mimo trgovine Mercator do križišča z Ljubljansko cesto. Ureditev in tehnični elementi na drugem delu ceste bodo oblikovno in značajsko podobni prvemu delu, oba zaključena dela Kolodvorske ceste, pa bosta skupaj tvorila celostno podobo mestne ulice.

Postavitev semaforja Ljubljanska – Prešernova
Za zagotovitev prometne varnosti pešcev pri prečkanju glavne ceste, smo na osnovi pobud občanov in prebivalcev na tem območju pričeli s postopki za ureditev prometne varnosti. Kot najbolj ustrezno smo skupaj z direkcijo RS za ceste, ki je upravljalec glavne ceste, opredelili ukrep postavitve semaforja za pešce. Za navedeno so zagotovljena sredstva v višini cca 20.000 EUR, postavitev pa bo izvedena v mesecu maju.

Gradnja kanalizacije in čistilne naprave na Kolovcu
Na območju Kolovca smo z analizo ugotovili, da je ekonomsko najugodnejša varianta zagotovitve odvajanja sanitarnih odpadnih voda gradnja kanalizacijskega omrežja na območju naselja ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda v lokalni čistilni napravi z odvodom očiščene vode v naravni vodotok. Vrednost investicije je ocenjena na 250.000 EUR, gradnjo pa načrtujemo v jesenskih mesecih.

Gradnja kanalizacije na Studencu (Krtina)
V Krtini nadaljujemo z gradnjo kanalizacijskega sistema. V letošnjem letu načrtujemo gradnjo kanalizacije v naselju Studenec, z ocenjeno vrednostjo cca 160.000 EUR. Ob gradnji kanalizacije je sočasno predvidena tudi obnova vodovoda.

Gradnja kanalizacije Ihan
Na območju Ihana je v letošnjem letu predvidena gradnja kanalizacije na Breznikovi cesti od Gasilskega doma do Farme Ihan. Sočasno z gradnjo kanalizacije bo obnovljen vodovod in zgrajena elektro-kabelska kanalizacija. Vrednost investicije znaša cca 200.000 EUR, z gradnjo nameravamo začeti konec aprila, trajala bo približno dva meseca.

Obnova vodovodnih cevi
Tudi v letošnjem letu nadaljujemo z obnovo vodovodnih cevi na območju celotne občine Domžale. Načrtujemo obnovo v dolžini približno 5 km v skupni vrednosti cca 2 mio EUR. Obnovo v največji meri načrtujemo skupaj z obnovo ostale infrastrukture, po gradnji pa si prizadevamo kvalitetno obnoviti cestišče.

Protipoplavni ukrepi
Vletošnjem letu načrtujemo začetek aktivnosti za zagotovitev večje poplavne varnosti v občini. Tako letos načrtujemo projektno dokumentacijo na območju Radomelj in Ihana, v naslednjem letu pa bomo nameravane ukrepe tudi izvedli. Protipoplavni ukrepi se nanašajo na gradnjo meteornih odvodnikov, nasipov ter ureditev suhih zadrževalnih bazenov.

Rekonstrukcija kuhinjev vrtcu Ostržek na Rodici
VVrtcu Ostržek smo pristopili k rekonstrukciji kuhinje. Nekdaj centralna kuhinja za vrtec Domžale ne opravlja več svoje funkcije, kapacitete pa so bistveno predimenzionirane. Ocenjujemo, da bo preureditev kuhinje znašala cca 105.000 EUR.

Preureditev kotlovnice na Vrtcu Urša
Vrtec Urša je eden izmed starejših objektov, ki so nujno potrebni prenove. V letošnjem letu načrtujemo rekonstrukcijo kotlovnice, v prihodnje pa bo potrebno temeljito razmisliti o preureditvi celotnega kompleksa vrtca. Investicijo ocenjujemo na cca 90.000 EUR.

Energetska sanacija Osnovne šole Rodica
V poletnih mesecih načrtujemo začetek energetske sanacije na OŠ Rodica. V okviru investicije je predvidena sanacija stavbnega ovoj ter rekonstrukcija ravne strehe. Vrednost investicije znaša 360.000 EUR, od tega pa smo pridobili približno 85 % nepovratnih sredstev od upravičenih stroškov investicije.

Oglasno sporočilo