Imenovanje direktorja/direktorico) Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

0
3731
Vir: Domžalsko-kamniške; NOV!CE 21.april 2015

Vprašanje, ki smo ga naslovili na Urad župana Občine Domžale:

Prosimo za seznam oseb, ki so kandidirale za direktorja Zavoda za šport v občini Domžale. Zanima nas tudi, kakšen je bil kriterij kandidature in zakaj razpis ni bil objavljen v občinskem glasilu Slamnik.
Kot nam je znano, je rok razpisa potekel v ponedeljek, 9. marca 2015.

Odgovor:

Odstop zahtevane informacije javnega značaja

Seznanjamo vas, da smo vašo zahtevo, na podlagi 20. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 96/05 UPB 1, 28/06, 23/14), odstopili v odločanje Zavodu za šport in rekreacijo Domžale.

Na podlagi 20. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 96/05 UPB 1, 28/06, 23/14, v nadaljevanju ZDIJZ) vam odstopamo priloženo zahtevo prosilca v zadevi seznanitve s seznamo oseb, ki so kandidirale za direktorja Zavoda za šport in rekreacijo v občini Domžale.

Svetovalka za odnose z javnostmi
Jana Goropečnik, dipl. upr. ved.

________________________________________________

Odgovor Zavoda za šport in rekreacijo v občini Domžale:

Svet zavoda za šport in rekreacijo je na svoji seji dne 26.02.2015, sprejel sklep, da se vsebina razpisa, za imenovanje direktorja Zavoda, objavi v sobotni izdaji časopisa Delo, dne 28.02.2015. Razpis je bil že v vseh preteklih letih, vedno objavljen v časopisu Delo. Odlok o ustanovitvi Zavoda in Statut zavoda sicer eksplicitno ne določata kje se objavi ta razpis, zato novi Svet zavoda tega ni spreminjal.
Na razpis je skupaj prispelo 14 prijav, od katerih je bila ena prijava zamujena. Opravljeno je že bilo uradno odpiranje prijav ter ožji izbor, v katerega je prišlo 5 kandidatov/kandidatk, s katerimi so bili opravljeni še dodatni razgovori oziroma njihova predstavitev.
Svet zavoda bo na eni naslednjih sej sprejel odločitev. Soglasje k izbiri kandidata/kandidatke pa daje ustanovitelj Občina Domžale.

mag. Janez Zupančič univ. dipl. oec.,
direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

_________________________________________________

Direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Janeza Zupančiča, smo zaprosili za imena 5 kandidatov/kandidatk, ki so prišli v ožji izbor, a žal nismo dobili odgovora.
Uredništvo

Direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale Janez Zupančič nas je 20.4.2015 telefonsko obvestil, da ni podal želenih podatkov, ker ga nismo eksplicitno zaprosili.

Uredništvo

Oglasno sporočilo