7. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
3131
Vir: Občina Domžale 19.junij 2015

V četrtek, 18. junija 2015, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 7. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 6. seje z dne, 21. maja 2015, ter naslednji dnevni red:

1. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 – skrajšani postopek

2.Obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale – skrajšani postopek

3.Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavoda za šport in rekreacijo Domžale« – prva obravnava

4.Obravnava in sprejem Sklepa o registriranju dodatne dejavnosti

5.Obravnava in sprejem realizacije postavke – 185100: Programi športa in rekreacije v obdobju 2008-2013

6.Obravnava in sprejem Ukinitve statusa javnega dobra – gradivo poslano tri dni pred sejo

7.Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2015

8.Vprašanja, pobude in predlogi

1. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 v delu, ki se nanaša na Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 do 2018.

2. Obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale z vsemi tremi predlaganimi amandmaji.

3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavoda za šport in rekreacijo Domžale« – prva obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« v prvi obravnavi.

4. Obravnava in sprejem Sklepa o registriranju dodatne dejavnosti

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o registriranju Občine Domžale za opravljanje dodatne dejavnosti 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu.

5. Obravnava in sprejem realizacije postavke – 185100: Programi športa in rekreacije v obdobju 2008-2013

Občinski svet Občine Domžale ni potrdil nobenega izmed treh predlogov sklepov, ki jih je pripravil občinski svetnik Matej Oražem.

Je pa Občinski svet Občine Domžale sprejel sklep o sprejemu informacije o postavljenih vprašanjih in odgovorih na svetniško vprašanje številka 10, 29, 50 in 83.

6. Obravnava in sprejem Ukinitve statusa javnega dobra – gradivo poslano tri dni pred sejo

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri zemljiščih:
1.parc.št.2.katastrska občina 3.ID znak
4.5455/25.Domžale6.1959-5455/2-0
7.4468.Dragomelj9.1758-446/0-0
10.4884/111.Domžale12.1959-4884/1-0
13.912/314.Homec15.1937-912/3-0
16.1204/1117.Radomlje18.1936-1204/11-0
19.1204/1220.Radomlje21.1936-1204/12-0
22.1204/1323.Radomlje24.1936-1204/13-0

7. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2015

Občinski svet Občine Domžale sprejme Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2015.

8. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali:
Robert Pečnik /SMC/, mag. Tomaž Deželak /SDS/, Maksimiljan Karba /LTD/, Metod Marčun /Lista za Domžale/, Peregrin Stegnar/NSi/, Lidija Ambrož Marčun /SMC/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo