8. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2657
Vir: Občina Kamnik 25.junij 2015

Včeraj popoldan je v sejni dvorani potekala 8. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 po skrajšanem postopku ter dali soglasje k sklenitvi sodne poravnave v gospodarski zadevi tožeče stranke ZIL INŽENIRING.

Prisotnih 23 svetnic in svetnikov je najprej potrdilo Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta.

Glede dnevnega reda je strokovna sodelavka za upravno pravne zadeve Tina Trček predlagala razširitev dnevnega reda s točko »Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Kamnik – hitri postopek«, ki se jo uvrsti na dnevni red kot tretjo točko, ostale pa se ustrezno preštevilčijo. Prav tako je Tina Trček predlagala, da se točka »Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Kamnik« obravnava po hitrem postopku, da se točka »Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik« obravnava po skrajšanem postopku ter, da se točka »Predlog Odloka o občinskih cestah« obravnava po skrajšanem postopku.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinskemu svetu Občine Kamnik predlagala obravnavo in sprejetje Sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata in imenovanju člana Odbora za podjetništvo in turizem, Sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata in imenovanju predstavnika Občine Kamnik v Svet Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Kamnik ter Sklepa oziroma soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik.« Svetnice in svetniki so torej za člana Odbora za podjetništvo in turizem imenovali Mihaela Resnika, kot predstavnika Občine Kamnik v Svet Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Kamnik Branka Vrankarja ter dali soglasje, da se za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda imenuje Francija Kramarja, in sicer za obdobje do zaključka izvedbe ponovnega razpisa za delovno mesto direktorja oziroma skladno s 15. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« najdlje za obdobje enega leta.

Na zastavljena vprašanja 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik je svetnikoma Damjanu Hribarju (SDS) in Alešu Lipičniku (samostojni svetnik SMC) odgovorila svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot – Veternik, svetnici Nini Irt (LMŠ – Naprej Kamnik) pa vodja Oddelka Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik.

Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti občine Kamnik po hitrem postopku je predstavil Domen Zorko, ZEL-EN, razvojni center energetike, d.o.o.. Raba energije v objektih predstavlja za občinski proračun visoko finančno obveznost. Zaradi zastarelih in dotrajanih objektov se raba energije povečuje, s tem pa se višajo tudi stroški za energente. Zaradi dotrajanosti sistemov je možnost napak in odpovedi delovanja iz leto v leto večja. Z energetskimi sanacijami se zagotavlja energetsko učinkovitejše delovanje sistemov, stroški obratovanja in vzdrževanja so nižji, izboljšujejo se delovni in bivali pogoji v stavbah. Z vključitvijo zasebnih investitorjev v projekt energetske sanacije se bo le-ta lahko izvedla brez dodatnega javnofinančnega zadolževanja, prav tako za izvedbo ukrepov energetske sanacije ne bo potrebno stvarnopravno obremeniti javnih objektov, ki bodo vključeni v projekt, s stavbnimi pravicami ali hipotekami. Stroški porabe energije se bodo zmanjšali, standard kakovosti udobja in bivanja za končne uporabnike javnih objektov pa se bo izboljšal. Sprejem odloka predstavlja korak naprej k uresničitvi Lokalnega energetskega koncepta Občine Kamnik oziroma je nujno potreben za energetsko sanacijo stavb, ki so v lasti Občine Kamnik. Na njegovi podlagi se bo lahko zagotovila sanacija večjega števila energetskih sistemov v javnih objektih, izboljšala se bo energetska učinkovitost stavb, zmanjšala poraba energije in posledično tudi stroški za rabo energije, zmanjšale se bodo emisije ogljikovega dioksida in s tem negativni vplivi na okolje.

V nadaljevanju je Občinski svet obravnaval in sprejel Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik po skrajšanem postopku. Kot je povedala strokovna sodelavka za upravno-pravne zadeve Tina Trček je glavni razlog za predlagane spremembe ustanovitev novega, dislociranega oddelka Glasbene šole Kamnik na Jezerskem, s katerim želi Glasbena šola Kamnik pristopiti naproti Občini Jezersko, ki želi svojim občanom omogočiti dostopnost javne glasbene šole. Ustanovitev navedenega oddelka za občini ustanoviteljici ne predstavlja nikakršnih dodatnih stroškov, saj bo vse stroške za pokrivanje delovanja oddelka krila Občina Jezersko, prav tako bo zagotavljala tudi prostore in sredstva za pouk. Poleg navedenega se v odloku posamični členi usklajujejo z obstoječim stanjem in veljavno zakonodajo, med drugim se v skladu z zakonom za uresničevanje ustanoviteljskih pravic ustanavlja skupni organ ustanoviteljic oziroma t.i. Svet ustanoviteljic, enako kot pri ostalih javnih zavodih.

Z 18 glasovi za in 0 proti so svetnice in svetniki sprejeli Predlog Odloka o občinskih cestah po skrajšanem postopku. Kot je poudaril višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo Sandi Borec v sedaj veljavnem odloku posamezna določila niso usklajena z novim Zakonom o cestah, poleg tega so globe še določene v tolarjih. »Zato smo upoštevajoč novi zakon, namesto sprememb in dopolnitev obstoječega odloka pripravili nov odlok, ki pa se v bistvenih vsebinah ne razlikuje od trenutno veljavnega. Poglavitni cilj odloka je uskladitev z obstoječo zakonodajo in z uskladitvijo glob, ki jih predpisuje nova zakonodaja, ustrezno varovanje občinskih cest ter prometa na njih zaradi števila posegov na javne ceste, ki so najbolj pogosti v poletnem času in odprava ugotovljenih pomanjkljivosti v starem odloku.«

Sledila je obravnava in sprejetje Predloga Dopolnitve št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2015, Predloga Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020, Predloga Sklepa o spremembi Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik ter Predloga Statuta Občine Kamnik v drugi obravnavi.

Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Martina Bajde je nato svetnice in svetnike seznanila s Predlogom Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 po skrajšanem postopku. Razlog za pripravo rebalansa proračuna za leto 2015 je uskladitev prihodkov z izračunom primerne porabe, zagotovitev sredstev za sklenitev sodne poravnave z ZIL INŽENIRING d.d. ter zagotovitev sredstev (možnost najema kredita) za nemoteno financiranje dokončanja kanalizacije v Tunjicah v primeru, da odločbe o sofinanciranju kohezijskih projektov s strani države v letu 2015 ne bi bilo.V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 39.793.633 evrov in so za 5,8 odstotka oziroma za 2.185.381 evrov višji kot v sprejetem proračunu za leto 2015. V razpravi je bilo izpostavljeno zniževanje sredstev za izločitev v proračunske sklade, zniževanje sredstev za redno vzdrževanje cest ter proračunske posledice reorganizacije občinske uprave. Namera predlagatelja, da se projekta kanalizacije v Tunjicah izvede do konca ter da se izvede reprogram obstoječih kreditov, pa je bila pozitivno sprejeta.Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 pa o sprejeli s 16 glasovi za in o proti.

Glasovali so o dveh amandmajih, in sicer amandma predlagatelja, da se iz proračunske postavke »4277 – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah« sredstva v skupni višini 14.100 evrov prenesejo na proračunski postavki:

• 4261 – Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov v višini 4.100 € (preimenovanje proračunske postavke)

• 4262 – Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije v višini 10.000 € (nova proračunska postavka)

Ta amandma so sprejeli.

Amandma Jožeta Korošca, svetnika SLS, pa se je glasil, da se v proračunu za leto 2015 ustanovi nova postavka, in sicer sanacija cestišča na dveh mostovih, cesta Buč – Hruševka – v višini 15.000 evrov. Sredstva naj se vzamejo iz postavke Kamnik bus, saj je prepričan, da je več kot 100.000 evrov za Kamnik bus preveč sredstev, za delček ljudi ki to izkorišča. Predlagatelj rebalansa proračuna amandmaja ni podprl, in sicer z obrazložitvijo, da je na občinskih cestah več kot 80 mostov, katere je treba s strani ustreznih strokovnih služb in postopkov pregledati ter podati oceno o njihovem stanju. Izdelana ocena poškodovanosti mostov bo osnova za načrtovanje sanacij poškodovanih mostov ter določiti prioritete za sanacije v občini. Če se bo cestišče na teh dveh mostovih poslabševalo, se bo sanacija izvajala v okviru rednega vzdrževanja cest.

Ta amandma ni bil sprejet.

Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik v prvi obravnavi je predstavila svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot – Veternik. »Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) določa, da se izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb lahko zagotavlja v naslednjih oblikah: v režijskem obratu, v javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju in s podelitvijo koncesij. S tem odlokom se zagotovi neposredna podelitev koncesije javnemu podjetju Snaga d.o.o.,kot to omogoča ZGJS. Odlok je potreben zaradi zagotovitve zakonite rešitve izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju tistih občin, ki so pristopile v Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana) in le-te niso ustanoviteljice lastnika (JAVNI HOLDING Ljubljana d .o.o.) bodočega upravljavca tega centra in izvajalca teh dveh javnih služb družbe Snaga d.o.o. Ljubljana. Občina Kamnik se je s pismom o nameri in pogodbo o pristopu k RCERO Ljubljana zavezala, da bo s horizontalnim povezovanjem z občinami, ki so 15. 12. 2009 sklenile skupno pogodbo, zagotavljala izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb predelave in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov; ureditev takšnega sodelovanja je predvidena v novih evropskih direktivah, ki predvidevajo tudi ustvarjanje medsebojnih zavez za doseganje medsebojnih sinergijskih učinkov pri zagotavljanju javnih storitev. Skupni cilji zagotavljanja storitev javnih služb se bodo dosegli z optimalno izkoriščenostjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) kot infrastrukture predmetnih javnih služb. Doseganje skupnih ciljev na področju ponovne uporabe komunalnih odpadkov je skladno z Direktivo Evropske komisije 2008/98/ES. Koncesijsko razmerje in izvajanje koncesije prične teči predvidoma s prvim dnem naslednjega leta od dneva pričetka rednega obratovanja RCERO.« Glede na to, da gre za koncesijo v dobi 30 let, so nekateri svetniki izpostavili predolgo obdobje koncesije in ali se bo koncesija s trenutnim izvajalcem, podjetjem Publicus d.o.o. prekinila. Kot je poudaril pomočnik direktorja podjetja Publicus d.o.o. Željko Šorc si želijo imeti konkurenčno ceno ali še nižjo ter zagotavljajo enako kvaliteto storitev. Kot je povedal župan Marjan Šarec se tudi občinski upravi zdi doba zelo dolga, zato bo do druge obravnave občinska uprava pridobila ustrezna mnenja in strokovne podlage za pravično odločitev.

Preden so se svetniki podali na zaslužene počitnice so sprejeli še Predlog Programa za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik za leto 2015 ter Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra. Podali pa so tudi soglasje k soglasje k sklenitvi sodne poravnave v gospodarski zadevi tožeče stranke ZIL INŽENIRING, družba za razvoj, inženiring in vodenje investicij, d.d. iz Ljubljane zoper toženo stranko OBČINO KAMNIK, in sicer zaradi plačila 550.132,34 evrov z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Oglasno sporočilo