Pobude občinskih svetnic in svetnikov Občine Domžale ter odgovori pristojnih služb

0
3082
SAMSUNG
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 27.september 2015

Naše občane v precejšnji meri zanima, kakšno delo opravljata naš občinski svet in svetniki. Aktivnost svetnikov se namreč med drugim izraža tudi po izrečenih pobudah. Žal, je le teh malo kljub številnim članom občinskega sveta. Zato svetniške pobude v tiskani obliki objavljamo v našem časopisu, za kar pa očitno ni prostora v občinskem glasilu Slamnik.

Iz tiskane izdaje časopisa!

Dajem pobudo, da občinska uprava pripravi podroben opis vseh dejanj, ki jih bo pripravila v povezavi z ureditvijo stanja, ki je nevzdržno v pasažah SPB-1. Občinska uprava naj pripravi tudi popis dejanj, ki jih morajo opraviti stanovalci SPB-1, da se bodo lahko pasaže uredile oz. da bi lahko prišlo do javno-zasebnega partnerstva.
mag. Tomaž Deželak /SDS/

Pobudi se nanašata na problematiko SPB1 oziroma natančneje na ureditev pritličnih površin znotraj kompleksa SPB1 v zvezi s pobudami in zahtevami nekaterih lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov za sodelovanje Občine Domžale pri prenovi teh.
Ker gre za zahtevno in kompleksno problematiko je potrebno zapisati nekaj pojasnil. Sedanja pobuda stanovalcev in lastnikov poslovnih prostorov ni prva te vrste, kakor tudi ni sodelovanje strokovnih služb občine prvo te vrste.
V preteklih leti je Občina Domžale že sodelovala pri projektu prenove SPB. Projekt je trajal sedem let. V tem času je projektni skupini ob sodelovanju stečajnega upravitelja z intenzivnim sodelovanjem uspelo urediti lastniška razmerja (vpis etažne lastnine v ZK), izveden je bil natečaj za preoblikovanje celotnega parterja, izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za izvedbo novih tlakov, nadkritje nepokritih delov pasažine osvetlitve, skratka cela vrsta ukrepov s katerimi bi na eni strani povečali atraktivnost notranjih hodnikov v SPB, jim dali značaj prijetnih in urejenih površin, povečali atraktivnost poslovnim prostorom in zagotovili prebivalcem večjo varnost. Na delu enega izmed hodnikov smo vgradili tudi vzorčno polje prenove notranje fasade hodnika.
Ob vpisu etažne lastnine v ZK je Občina Domžale predlagala, da se površine, ki so javno dostopne in imajo zaradi zasnove poslovno stanovanjskega objekta značaj »javnih površin« prenesejo v last občine in bi lahko občina na tak način lahko sukcesivno ob sodelovanju solastnikov pričela s prenovo parterja SPB.
Žal se je takrat nekaj solastnikov temu predlogu uprlo in s tem onemogočilo prenovo. Zahtevali so, da postanejo hodniki solastnina vseh lastnikov objekta. Zoper občino Domžale je bila s strani nekaj solastnikov celo vložena tožba za motenje posesti zaradi postavitve vzorčnega polja prenove, katerega smo bili prisiljeni odstraniti.
Ponovno pobudo stanovalcev po prenovi pozdravljamo. Zato je župan tudi ustanovil pro-jektno skupno delovno telo sestavljeno iz predstavnikov lastnikov in članov strokovnih služb občine.
Predstavniki lastnikov predvsem želijo finančno pomoč občine pri prenovi pri čemer smo na do sedaj dveh sestankih delovne skupine poskušali doseči dogovor glede načina sodelovanja občine pri projektu. Občina Domžale je solastnica predmetnih površin SPB v deležu svoje lastnine celotnega objekta. In v tem delu sofinanciranje sploh ni sporno.
Z vidika vlaganja javnega denarja v zasebne površine (zasebno lastnino) pa bi bila vsakršna vlaganja nezakonita in z vidika porabe javnih sredstev sporna, saj del solastnikov (tudi nekaj izmed Članov delovne skupine) nasprotuje prenosu predmetnih površin v javno last. Občina Domžale lahko vlaga in prenavlja le površine, ki so javno dobro. Razglasitev javnega dobra pa je mogoča le, če so površine v lasti Občine Domžale, kar je Ustavno sodišče neštetokrat poudarilo, ko so razveljavljali občinske odloke o javnih cestah in druge sorodne akte lokalnih skupnosti.
Predstavniki stanovalcev predlagajo, da se problem reši v obliki javno-zasebnega partnerstva.
Glede na določila tega menimo, da zakon javno zasebnem partnerstvu tega ne omogoča. Zakon, ki to področje ureja temelji na predpostavki, da je JZP mogoče, kadar se zasebna sredstva vlagajo v izgradnjo infrastrukture namenjene opravljanju gospodarskih javnih služb ali obratno vlaganje javnih sredstev v zasebne projekte, kadar gre za javni interes. V tem primeru menimo, da nobena od predpostavk za vzpostavitev JZP ni izpolnjena. Zgolj dejstvo, da gre za površine, ki omogočajo prost dostop do poslovnih površin od katerih je tudi nekaj javnih ustanov (sodišče, davčna izpo-stava….) ne zagotavlja pogoja za vzpostavitev JZP v smislu kot ga zahteva zakon.
Ne glede na navedeno smo se odločili, da na eni izmed zunanjih neodvisnih inštitucij poskusimo pridobiti pravno mnenje v zvezi s tem problemom in tako razčistimo dvome glede možnosti vzpo-stavitve JZP. Pri čemer je seveda potrebno poudariti, da tudi JZP terja sodelovanje vseh solastnikov, saj v primeru nasprotovanja prenovi s strani lastnikov ta ne bo mogoča.
Kakšni bodo koraki pri reševanju nastale situacije bo odvisno od pridobljenega mnenja in pa seveda soglasij vseh solastnikov objekta.
Zoran Vitorovič, svetovalec župana za vodenje projektov

______________________________________________________________

Name seje obrnilo nekaj starejših občanov z željo, da bi na zeleni osi postavili še nekaj klopi. Zato dajem pobudo, da se to stori.
Robert Pečnik/SMC/

Vašo pobudo za postavitev novih klopi ob sprehajalno, rekreacijski oz. zeleni osi ob Kamniški Bistrici, bomo preučili in opravili terenski ogled v katerih delih sprehajalno, rekreacijski oz. zeleni osi ob Kamniški Bistrici, bi bila postavitev možna in tudi dejansko izvedljiva.
Aljoša Repanšek, svetovalec na Oddelku za komunalne zadeve

_____________________________________________________________

Sprašujem ali je zelena os ob Kamniški Bistrici namenjena tudi voznikom motornih koles? Domnevam, da ni, zato dajem pobudo, da se postavijo znaki za prepoved vožnje le tem. Seveda bo potem dobrodošlo, da se občasno vrši nadzor, pa ne s kaznovalnimi nameni, ampak za enkrat z opozorilnimi.
Robert Pečnik /SMC/

Sprehajalna, rekreacijska oz. zelena os ob Kamniški Bistrici je namenjena zgolj in samo pešcem (tekačem) in kolesarjem, kot je tudi opredeljeno z vertikalno prometno signalizacijo ter nikakor ne tudi voznikom motornih koles. Prometna signalizacija, ki prepoveduje vožnjo z motornimi kolesi in kolesi z motorjem je v veliki meri že postavljena, vendar jo vozniki motornih koles ne upoštevajo. Policijska posta ja Domžale je bila že večkrat opozorjena tako s strani občanov, kot tudi Občino Domžale, da naj poostrijo nadzor motornega prometa na sprehajalni, rekreacijski oz. zeleni osi ob Kamniški Bistrici.
Aljoša Repanšek, svetovalec na Oddelku za komunalne zadeve

_________________________________________________________________

Dajem pobudo, da občina pri Osnovni šoli Domžale postavi nadstrešek za otroke, ki čakajo na šolski avtobus. Kadar dežuje se nimajo kam »skriti«, prav tako v Ihanu.
mag. Tomaž Deželak /SDS/

V zvezi z vašo pobudo postavitev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih za učence osnovnih šol, ocenjujemo, da v tem trenutku in v dani ekonomski situaciji, dež ni tako moteč element, da bi ga bilo potrebno reševati s postavljanjem nadstreškov, bodisi pred šolo ali na javni cesti. Učenci se lahko pred dežjem med drugim zaščitijo tudi tako, da na šolski avtobus počaka jo neposredno pred šolo.
Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije

Oglasno sporočilo