Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale

0
9200
SAMSUNG
Vir: Občina Domžale; 2.oktober 2015

Javna razgrnitev: 01.10. do 30.10.2015
Javna obravnava: sejna soba Občine Domžale (1. nadstropje), Ljubljanska 69, Domžale, 21.10.2015 ob 17. uri

Spletni obrazec za podajanje pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Domžale –povezava na PISO (Prostorski informacijski sistem občin)

PISO navodilo za podajanje pripomb na javno razgrnitev OPN

Razgrnjeno gradivo obsega:

Tekstualni del: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale, ki vsebuje strateška in izvedbena določila ter priloge;

Grafični del: Kartografski del Občinskega prostorskega načrta (strateške karte in prikaz osnovne namenske rabe prostora z omrežji gospodarske javne infrastrukture)

Priloge:

  • Prikaz stanja prostora Občine Domžale (tekstualni in grafični del);
  • Prva mnenja nosilcev urejanja prostora;
  • Konceptualni del urbanističnih načrtov za mesto Domžale in naselij Ihan-Prelog, Krtina, Rova, Dragomelj in Dob;
  • Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Domžale z vsemi prilogami;
  • Seznam strokovnih podlag.

Navodilo uporabniku:

Za ogled gradiva potrebujete program Adobe Acrobat Reader. V kolikor programa nimate nameščenega, je na voljo brezplačno na Adobe® Acrobat Reader.

https://www.domzale.si/s1a6104/javna-razgrnitev-opn/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-domzale.html

Oglasno sporočilo