Na 11. redni seji OS Občine Kamnik potrjena nova direktorica Zavoda za turizem in šport

0
5302
Vir: Občina Kamnik 17.december 2015

Včeraj popoldan je v sejni dvorani potekala 11. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim dali soglasje k imenovanju Božene Peterlin za direktorico Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik, sprejeli pa Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Kamnik ter Letni program športa v občini Kamnik za leto 2016.

Prisotnih 29 svetnic in svetnikov je najprej potrdilo Zapisnik 10. seje Občinskega sveta Občine Kamnik.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh je prelagala razširitev dnevnega reda s točko Volitve in imenovanja in ob tem dejala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 9. seji, 7. 12. 2015, obravnavala predlog Sveta Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik za podajo soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda, prispele predloge na javni poziv za kandidate za sodnike porotnike ter predlog Skupščine družbe Velika planina, d.o.o. za soglasje k imenovanju Nadzornega sveta družbe. Zaradi izpeljave vseh postopkov in priprave vseh predlogov sklepov gradiva ni bilo mogoče pravočasno uvrstiti na dnevni red seje, zato se skladno z 42. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik predlaga razširitev dnevnega reda s točko »Volitve in imenovanja«, saj mora zaradi določenih rokov Občinski svet Občine Kamnik vse tri sklepe obravnavati na decembrski seji.« Po kratki predstavitvi kandidatke Božene Peterlin, so svetnice in svetniki dali soglasje k imenovanju Božene Peterlin za direktorico Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, sprejeli so Sklep o imenovanju kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani in Sklep o soglasju k imenovanju članov Nadzornega sveta družbe Velika planina, d.o.o., katerega člani so postali Tomaž Besek, Justina Cimprič in Cirila Mali.

Na zastavljena vprašanja svetniku Bogdanu Pogačarju (NSi) je odgovoril pomočnik vodje oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša, svetniku Branetu Goluboviću (LDP) je odgovor podala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek, svetniku Damjanu Hribarju (SDS) pa vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Martina Bajde.

Sledil je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Kamnik, ki so ga svetnice in svetniki po skrajšanem postopku sprejeli z 29 glasovi za. Kot je dejala svetovalka za delovanje organov občine Kristina Zabavnik je poglavitni cilj spremembe uskladitev odloka z novim Statutom Občine Kamnik in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Kamnik. »Občinski svet Občine Kamnik je na 8. redni seji sprejel nov Statut Občine Kamnik in na 10. seji Poslovnik Občinskega sveta Občine Kamnik, ki med drugim določata nekatere spremembe glede delovnih teles občinskega sveta. Pristojno Ministrstvo za javno upravo, ki je v začetku leta 2015 ugotavljalo ustreznost določenih občinskih predpisov, je namreč občini naložilo, da naloge in delovanje delovnih teles opredeli v poslovniku občinskega sveta.Upoštevaje navedeno in dejstvo, da se bodo nekatera določila glede delovnih teles v Statutu Občine Kamnik in Poslovniku Občinskega sveta Občine Kamnik pričela uporabljati šele po preteku mandata tega občinskega sveta, je občinska uprava pripravila predlog sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Kamnik. S sprejemom predlaganega akta bo odlok usklajen z omenjenima nadrejenima občinskima predpisoma, hkrati pa bo ob izteku mandata tega občinskega sveta prenehal veljati, saj ne bo več potreben glede na to, da njegovo vsebino celostno ureja Poslovnik Občinskega sveta Občine Kamnik,«je še dodala.

V nadaljevanju je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik predstavil v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar: »Občinska uprava je pri pregledu pravne osnove za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna ugotovila, da je potrebno določbe Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik uskladiti s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13). Le- ta podrobno predpisuje postopek za dodelitev sredstev, naloge komisije in druge elemente javnega razpisa. Glavni cilj je uskladitev Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,« člani Občinskega sveta Občine Kamnik pa so ga sprejeli s 27 glasovi za.

Sprejet je bil tudi Letni program športa v občini Kamnik za leto 2016, ki zagotavlja uresničevanje javnega interesa v športu na ravni lokalne skupnosti, kot to določa 1. člen Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik. Sredstva, zagotovljena v proračunu Občine Kamnik za leto 2016, so v Letnem programu športa v občini Kamnik za leto 2016 podrobno razdelana. V Letnem programu športa pa so tudi postavke, ki zagotavljajo delovanje, upravljanje in investicije v športno infrastrukturo. Cilje letnega programa športa za leto 2016 je predstavil v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar in dejal: »Operacionalizacija določil 3. in 7. člena Zakona o športu, Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in izvrševanje Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik; spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini; uskladitev pogojev in meril za sofinanciranje športnih programov z občinskimi proračunskimi sredstvi in z dejanskimi zmožnostmi občinskega proračuna za potrebe športa; načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje javne športne infrastrukture, ki je pomembna za celotno lokalno skupnost.«

Sledil je sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra.

Nato pa, kot zadnja točka današnje seje, še sprejem/zavrnitev Sklepa za odpis terjatev, kjer je v obrazložitvi vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Martina Bajde povedala: »Zakon o javnih financah v 77. členu določa, da župan lahko do višine določene v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatev. Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2015 (Ur. list RS, št. 9/15 in 49/15) župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500 evrov, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek, ali da je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika in njegove družine.«

Oglasno sporočilo