T e D n i (K) Občine Kamnik 28.12.2015

0
3000
Vas zanima kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? 

Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24.

Dobrodošli!

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

ODSEK 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z deli na območju ob Arboretumu v Volčjem Potoku. V začetku tedna je potekalo polaganje grobega asfalta, debeline 9 centimetrov. Sledilo je polaganje finega asfalta, debeline 4 centimetrov. Zaključili so tudi z asfaltiranjem pločnikov.


Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter ob obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost, ki so jo izkazali v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z gradnjo in priključitvijo črpališča Č3 pod osnovno šolo Tunjice. Na več odsekih je potekalo čiščenje terena po končani gradnji, s povrnitvijo zemljišč v prvotno stanje.

2. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec del je nadaljeval z deli ob strugi Nevljice. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300. Trenutno je položene približno 900 metrov kanalizacije. Nadaljevanje del je predvidenopo novem letu 11. januarja 2016.

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške proti Srednji vasi. Izvajalec polagakanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. Trenutno je položenih približno 700 metrov vodov. V prihodnjem tednu je predvideno nadaljevanje del na območju Srednje vasi.

Vaseno

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Vasena proti Šmartnem v Tuhinju. Trenutno je položenih približno 400 metrov vodov. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. Nadaljevanje del je predvideno po novem letu 11. januarja 2016.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na podlagi javnega razpisa za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb, ki je bil objavljen na uradni strani Občine Kamnik 27. 11. 2015, smo za prodajo nepremičnin na Tučni, to je parc. št. 24/1, stavbišče v izmeri 65 m2 in parc.št. 24/2, dvorišče v izmeri 183 m2, obe k.o. 1896 Tučna, prejeli dve ponudbi. Pogodbo smo sklenili, in tudi že prejeli kupnino, s ponudnikom, ki je ponudil višjo kupnino, to je 15.011 evrov +2-odstotni davek na promet nepremičnin.

Na Oddelku smo sklenili še nekaj pogodb za odkup zemljišč, ki so v cestah in so v lasti fizičnih oseb.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina se je tudi letos prijavila na javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje za zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del. Pripravili smo ponudbo za zasedbo desetih delovnih mest,  in sicer za urejanje in čiščenje javnih površin.

Začeli smo s pripravljanjem popravkov pravilnikov za dodeljevanje sredstev za kulturne in mladinske programe in projekte. Revizija, izvedena v tekočem letu, je namreč pokazala, da je potrebno posamezna določila pravilnikov uskladiti z veljavno zakonodajo, kar je potrebno storiti še pred objavo razpisov za dodelitev sredstev v letu 2016.

Na Oddelku smo nadaljevali z opravljanjem tekočih del, s strani javnih zavodov smo prejeli še zadnje zahtevke za povračila sredstev, nanašajoča se na materialne stroške in druge zakonske ter pogodbene obveznosti Občine, vlogo za sklenitev pogodbe za sofinanciranje predšolske vzgoje z zasebnim vrtcem in podobno.

V torek, 22. decembra 2015, se je na Glavnem trgu odvijal tradicionalni novoletni bazar Vrtca Antona Medveda Kamnik, ki sta se ga udeležila tudi župan Marjan Šarec in v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar. Vzgojiteljice so skupaj z otroci pripravile zanimiv, praznično obarvan program, prisotne pa sta obiskala tudi Damjana Golavšek in Dedek Mraz. Stojnice so se šibile pod domiselno in lepo pripravljenimi izdelki, ki so jih nato navdušeni obiskovalci skupaj s prijetnim predprazničnim vzdušjem ponesli v svoje domove.

Predstavnica Oddelka se je skupaj z županom Marjanom Šarcem udeležila novoletne prireditve na Osnovni šoli 27. julij. Otroci so skupaj z ravnateljico Jasno Lampe in zaposlenimi pripravili pester program, ki je bil nagrajen z obiskom tretjega dobrega moža in darili za otroke, ki so se jih nadvse razveselili. Na šoli pa niso pozabili niti na državni praznik, ki so ga že ob samem začetku programa obeležili s slovensko himno in predstavitvijo naravnih lepot naše dežele.

V četrtek, 24. decembra 2015, se je v CIRIUS-u Kamnik odvijala noveltna prireditev, ki se jo je v imenu Občine Kamnik udeležil podžupan Matej Slapar. Otroci so se s prijetno in poučno igrico spomnili tudi na državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, s pesmijo pa so nas popeljali v praznični čas.

Zbrane sta ob tej priložnosti nagovorila podžupan Matej Slapar in direktor CIRIUS-a Kamnik Goran Pavlič in vsem zaželela lep zaključek novega leta ter uspešno in predvsem zdravo leto 2016.

V soboto, 26. 12. 2015, smo v Šmarci slovesno obeležili Dan samostojnosti in enotnosti.Dogodek so pripravili Društvo Demos na Kamniškem, Društvo general Maister, Krajevna skupnost Šmarca in Območni odbor združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Kamnik-Komenda. Zbrane v nabito polni dvorani Doma krajanov Šmarce sta pozdravila župan Marjan Šarec in predsednik Krajevne skupnosti Šmarca Matjaž Šporar, slavnostni govornik pa je bil poslanec v osamosvojitveni skupščini RS v letih 1990-1992 Jože Berlec.

Dodana vrednost slovesnosti je bil izredno bogat kulturni program. Več od dogajanju si lahko preberete na spletni strani Društva Demos na Kamniškem. Tam je objavljen tudigovor, ki ga je za to priložnost pripravil gospod Jože Berlec.

Oddelek za urejanje prostora

Vse občanke in občane, ki že imajo izdana Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije za gradnjo ter Potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice Občine, na tem mestu obveščamo, da s sprejemom OPN, prej navedene listine ne veljajo več.Občanke in občani, ki potrebujejo Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije za gradnjo ter Potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice Občine, morajo vloge ponovno vložiti na elektronski naslov obcina@kamnik.si ali na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Vsi obrazci pa so dostopni na elektronskem naslovuhttps://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora intenzivno pripravljali podatke za odmero nadomestila za stavbna zemljišča za leto 2016. Ponovno pozivamo, da morajo vsi lastniki nepremičnin, katerih se spreminjajo podatki, ki vplivajo na odmero nadomestila spremembo javiti na Občino Kamnik. Spremembo lahko javijo na obrazcu, ki je dostopen na elektronskem naslovu https://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu na internetnem naslovuwww.geoprostor.net/piso omogočil vsem zainteresiranim, da si sami lahko izračunajo informativno vrednost komunalnega prispevka za predvideno gradnjo.

Oddelek za razvoj in investicije

Objavljen je Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov naslednjih prednostnih osi:

  • Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij;
  • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov;
  • Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava.

Prvi rok oddaje prijav je 12. 2. 2016. Za celotno obdobje (2014 – 2020) je na razpolago44.988.355 evrov. Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi:https://84.39.218.252/si2/javni-razpis/.

V Ljubljani je pred trgovsko hišo Maxi  med 11. in 13. decembrom potekalpredpraznični rokodelski sejem na katerem je sodelovalo 16 rokodelcev iz Srca Slovenije. Predstavili so se na prazničnih stojnicah z lesenimi izdelki, keramiko, polstenimi izdelki iz filca, unikatnimi izdelki iz tekstila, torbicami, copati, nakitom, voščilnicami in zeliščnimi izdelki. Med drugim so se predstavili tudiunikatni izdelki iz kamniške Reciklarnice.

V Slovenskem etnografskem muzeju je v torek, 16. decembra 2015, potekalo odprtje razstave Jaslice slovenskih rokodelcev. Razstavo si lahko ogledate vse do 17. januarja 2016. Srce Slovenije predstavlja rezbarsko delo Marijana Vrhovnika, člana rezbarske skupine TD Kanja Trzin. Iz orehove korenine je izklesal kar 118 figur.

Oglasno sporočilo