T e D n i (K) Občine Kamnik 4.1.2016

0
2968

Oddelek za družbene dejavnosti

V zadnjih decembrskih dneh so bila javnim zavodom in drugim izvajalcem s področja družbenih dejavnosti nakazana preostala sredstva, skladna s podpisanimi pogodbami.

Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela s 1. januarjem uvaja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb. Delodajalec, ki bo po 1. januarju zaposlil brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je vsaj šest mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, bo v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost. (t.j. prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). Delodajalec bo lahko spodbudo v trajanju največ 24 mesecevuveljavljal tudi v primeru več zaporedoma in za določen čas sklenjenih pogodb o zaposlitvi, če bo oseba pri tem delodajalcu celoten čas zaposlena brez vmesnih prekinitev. Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse zaposlitve, sklenjene pod zakonsko določenimi pogoji v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017, in sicer največ za 24 mesecev. Spodbudo lahko uveljavlja delodajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • da v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov,
  • da je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim in
  • da pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni.

Oddelek za urejanje prostora

Vse občanke in občane, ki že imajo izdana Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije za gradnjo ter Potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice Občine, na tem mestu obveščamo, da s sprejemom OPN, prej navedene listine ne veljajo več.Občanke in občani, ki potrebujejo Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije za gradnjo ter Potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice Občine, morajo vloge ponovno vložiti na elektronski naslov obcina@kamnik.si ali na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Vsi obrazci pa so dostopni na elektronskem naslovuhttps://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora intenzivno pripravljali podatke za odmero nadomestila za stavbna zemljišča za leto 2016. Ponovno pozivamo, da morajo vsi lastniki nepremičnin, katerih se spreminjajo podatki, ki vplivajo na odmero nadomestila spremembo javiti na Občino Kamnik. Spremembo lahko javijo na obrazcu, ki je dostopen na elektronskem naslovu https://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu na internetnem naslovuwww.geoprostor.net/piso omogočil vsem zainteresiranim, da si sami lahko izračunajo informativno vrednost komunalnega prispevka za predvideno gradnjo.

Oddelek za razvoj in investicije

Razvojni Center Srca Slovenije je Občino Kamnik in Mladinski center Kamnik povabil k sodelovanju pri projektu  EU-th (»Orodja in nasveti za mobilno in digitalno participacijo mladih po vsej Evropi«), ki se izvaja v okviru programa Horizont 2020.Projekt se je začel izvajati 1. 3. 2015, zaključil pa se bo 28. 2. 2018. Občina Kamnik (Mladinski center Kamnik) je pilotno območje. Projekt spodbuja vključevanje mladih za aktivno vlogo v družbi. Ključni izziv, s katerim se ukvarja je kako mlade vključiti, motivirati za aktivno vlogo v družbi. V okviru projekta bo razvita spletna platforma, ki bo tehnološko združevala dve obstoječi tehnologiji: mobilno aplikacijo Flash poll inspletno platformo Adhocracy. Več informacij je dostopnih na spletni strani projekta:www.euth.eu. Poziv za mlade pa je že objavljen na povezavi: https://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=2183.

Vse, ki razmišljate o registraciji svoje dejavnosti, vabimo na svetovalno točko za bodoče in obstoječe podjetnike. VEM točka v Mengšu deluje na Slovenski cesti 20, in sicer ob sredah od 9. do 17. ure. Priporočamo, da se prej najavite na obisk na telefonski številki: 051 312 728 (Irena). Poleg brezplačnega osnovnega svetovanja ob registraciji podjetja nudijo za podjetnike tudi dodatne storitve kot so, pomoč pri pridobivanju kreditov in nepovratnih sredstev, vodenje poslovnih knjig in mediacijo ob reševanju sporov.

Oglasno sporočilo