Žulj tedna Občine Kamnik (5.1.2016)

0
3480
Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna“. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občanko zanima kaj se dogaja s Kamniškim Občanom? Bo še izhajal? Kaj bo Občina storila glede občinskega časopisa?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Glede na dejstvo, da je ob koncu leta 2015 potekla petletna pogodba dosedanjemu izdajatelju občinskega glasila Kamniški občan, je Občina Kamnik v mesecu oktobru 2015 na portalu javnih naročil objavila novo naročilo za izbiro izvajalca omenjene storitve. Javno naročilo se je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, št. 19/14, 32/14 – ZPDZC-1 in 90/14 – ZDU-1l, v nadaljevanju ZJN-2) izvajalo po odprtem postopku.

Občina Kamnik ni bila lastnica znamke Kamniški občan, imetnica znamke (dosedanja izdajateljica časopisa) pa kljub dolgoletnemu sodelovanju z občino le-te ob predaji poslov na drugega izdajatelja (zaradi osebnih zdravstvenih težav), ni želela prenesti v last občine. Kasneje smo se, tudi zaradi omenjenega razloga, odločili, da je najbolj racionalno in gospodarno, sploh glede na finančno stanje občin, da sami zaščitimo novo ime. Odločili smo se za ime Kamničan-ka, saj pooseblja ravno uporabnike oziroma prejemnike časopisa, torej občanke in občane občine Kamnik. Občinska uprava je tako izbrala ime, obliko in barvo logotipa, izdelavo pa naročila pri najugodnejšem ponudniku. Prav tako smo na Uradu za varstvo intelektualne lastnine izvedli vse potrebne postopke, da predmetno znamko zaščitimo.

Dne, 19. 10. 2015, je Občina Kamnik kot naročnik objavila javno naročilo “Izdajanje občinskega časopisa Kamničan-ka”. Na predmetno naročilo sta do roka za oddajo ponudb (30. 11. 2015 do 10. ure) prispeli dve ponudbi, in sicer ponudba ponudnika Gorenjski glas d.o.o., Kranj in ponudba ponudnika Salomon d.o.o., Ljubljana.Naročnik je obe ponudbi podrobno preveril, in sicer je v okviru ocenjevanja in pregleda ponudb pridobil podatke iz uradnih evidenc ter preveril izpolnjevanje drugih pogojev, določenih z razpisno dokumentacijo naročila. V razpisni dokumentaciji kot merilo za izbiro ponudbe ni bila določena zgolj cena, ampak tudi programska in oblikovna zasnova. Na podlagi omenjenih meril je naročnik z odločitvijo o oddaji naročila za izvajalca izbral podjetje Gorenjski glas d.o.o., Kranj, katerega ponudba je bila glede na postavljena merila ugodnejša, prav tako pa je bila v skladu z določili ZJN-2 popolna.

Z dnem, 28. 12. 2015, je odločitev o oddaji naročila postala pravnomočna, kar pomeni, da zoper njo ni bilo več mogoče vložiti pritožbe oziroma revizije. Občina Kamnik je z Gorenjskim glasom d.o.o., Kranj, dne, 30. 12. 2015, podpisala pogodbo. Glede na terminski plan izdaje glasila bo prva številka Kamničan-ke predvidoma izšla v petek, 15. januarja 2016.

Občinski časopis Kamničan-ka bo postregel z aktualno vsebino izpod peresa izkušenih novinarjev, oblika bo ostala enaka, saj ste jo bralke in bralci navajeni, postregla pa bo z nekaj novostmi, predvsem pa z bogatejšo vsebino.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo