T e D n i (K) Občine Kamnik (11.1.2016)

0
2362

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik
ODSEK 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu dela zaradi snežnih razmer niso potekala.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik
1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

V preteklem tednu dela zaradi snežnih razmer niso potekala.

2. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

V preteklem tednu dela zaradi snežnih razmer niso potekala.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Ob začetku novega leta Oddelek pripravlja Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2016. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem do vrednosti 100.000 evrov sprejme župan, obsega pa načrtovane odkupe in prodaje nepremičnin v letu 2016. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, kjer gre za posamezne pravne posle v vrednosti nad 100.000 evrov, pa je bil sprejet na seji Občinskega sveta ob sprejemanju proračuna Občine Kamnik za leto 2016. V skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti bo Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2016 vseboval nepremičnine predvidene za prodajo ali nakup, okvirno velikost in vrsto nepremičnine, predvidena sredstva in  obrazložitev načrtovanega ravnanja. Gre predvsem za nepremičnine, katerih odkup ali prodajo so, z vlogami v preteklih letih, zahtevali občani.

V nadaljevanju bo sprejeta Strategija nakupov zemljišč za leto 2016 s katero bo določen prioritetni vrstni red nakupov zemljišč v letu 2016, cene za nakup zemljišč glede na status in lego nepremičnine, postopek in pogoji odkupa ter ključ delitve stroškov med stranko in Občino.

Načrt ravnaj z nepremičnim premoženjem za leto 2016 in Strategija nakupov zemljišč za leto 2016 bosta, po nujnem sprejetju, osnova za pravne posle, ki jih bo Občina Kamnik sklepala v letu 2016.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu sta se predstavnici Oddelka skupaj s podžupanom Igorjem Žavbijem udeležili sestanka na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik. Ogledali smo si kuhinjo in nekaj drugih prostorov, kjer naj bi bile po besedah ravnatelja prisotne nekatere manjše težave. V odvisnosti od odločitve kolegija ter proračunskih sredstev, bo odločeno, katere posege je potrebno izvesti in katerih ne.

Varuhe predšolskih otrok ponovno opozarjamo, naj pred sprejemom otroka v varstvo, v izogib kasnejšim težavam, preverijo upravičenost otroka do sofinanciranja varstva s strani Občine.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Spremembe se med drugim nanašajo na področje denarnih socialnih pomoči, izvajanje pravice do družinskega pomočnika, omogočajo pa tudi izvajanje celodnevnega institucionalnega varstva v javnih zdravstvenih zavodih. Predlog zakona odpravlja prejemanje denarne socialne pomoči, ko se prejemnik le-te zaposli, uvaja obveznost delovne aktivnosti kot oblike delovne okupacije z namenom, da prejemniki denarne socialne pomoči ohranjajo delovne navade in stik z okoljem, pridobivajo nove delovne izkušnje in podobno. Predlog zagotavlja tudi pravno podlago za razvoj socialnovarstvenih programov, ukinja obvezno pripravništvo na področju socialnega varstva, odpravlja določene administrativne ovire v upravnih postopkih, določa posebne pogoje za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva. Predlog zakona je objavljen na spletni strani Ministrstva in je v javni razpravi do vključno 22. 1. 2016.

Občina Kamnik je tudi letos finančno podprla področje javnih del z delnim sofinanciranjem programov, iz tega naslova bo Občina Kamnik preko javnih del zaposlila: 10 oseb za urejanje javnih površin, 1 osebo v Medobčinskem muzeju Kamnik, 3 osebe v Reciklarnici-Društvo Grunt (socialno podjetništvo), 3 osebe vDomu starejših občanov Kamnik, 2 osebi v Ciriusu Kamnik, 3 osebe na Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik, 2 osebi v Društvu Sožitje Kamnik in 1 osebo vDruštvu staršev otrok s posebnimi potrebami . Občina Kamnik, kot naročnik javnih del, mora prispevati vsakemu zaposlenemu, ki je vključen v program javnih del, 35-odstotni delež minimalne plače ter regres za letni dopust. V ta namen je letos zagotovljenih100.000 evrov.

Oglasno sporočilo