T e D n i (K) Občine Kamnik (18.1.2016)

0
3722

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

ODSEK 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu dela zaradi slabega vremena niso potekala.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Izvajalec je v preteklem tednu izvajal zaključna dela. Izvedba zunanje ureditve ob črpališču Č3 pod šolo.

2. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec del je nadaljeval z deli po kolovozni poti do Vrhpolj pri Kamniku. Izvajalecpolaga kanalizacijo DN 300. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške proti Srednji vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vaseno

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Vasena in Buča proti Šmartnem v Tuhinju. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je na podlagi javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj z dne 25. 10. 2013, objavila seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so oproščeni plačila varščine na listi A in jim bodo dodeljena neprofitna stanovanja. Na podlagi 25. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem občina skladno z objavljenim seznam poziva upravičence k sklenitvi najemnih pogodb za nedoločen čas.Nov javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj bo na spletni strani in oglasni deski Občine objavljen, ko bodo petim čakajočim upravičencem s seznama, ki so se prijavili na razpis z dne 25. 10. 2013, dodeljena občinska stanovanja.

Ker je bil javnih razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem nazadnje objavljen pred več kakor letom dni, lahko prosilci, ki imajo v najemu tržna stanovanja oddajoneposredno prošnjo za dodelitev občinskega stanovanja na občinski upravni organ, ki preveri, če izpolnjujejo splošne pogoje za najem občinskega stanovanja. Prosilci naj prošnji priložijo najemno pogodbo z navedbo davčne številke najemodajalca, ki mu bo Občina na TRR mesečno nakazovala na podlagi odločbe Centra za socialno delo Kamnik upravičen znesek subvencije k plačilu tržne najemnine.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu si je strokovnjak ogledal dotrajan strop učilnice v Podružnični šoli Sela. Ugotovljeno je bilo, da je le-tega potrebno sanirati, na način, da se obnovi podporna konstrukcija. Na Oddelku smo nemudoma pričeli z zbiranjem ponudb, izbrani izvajalec bo pričel z deli predvidoma še v tem tednu.

Na spletni strani Ministrstva za izbraževanje, znanost in šport je bil objavljen novosnutek Zakona o športu, ki med drugim še vedno dopušča možnost upravljanja športnih objektov s strani športnih društev, osnutek predvideva tudi izdajo soglasja športne zveze k letnemu programu športa in podobno. Osnutek je objavljen na spletni strani ministrstva, nanj lahko podate pripombe vse do 8. februarja 2016.

Strokovna komisija je obravnavala vloge za enkratno denarno pomoč, ki jih vlagatelji lahko vlagajo skozi celo leto. V letošnjem letu je občina Kamnik v ta namen zagotovila46.000 evrov.

Pripravili smo predlog sprememb Pravilnika o sofinanciranju domoljubnih društev(uskladitev s Pravilnikom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije). Pravilnik bo občinski svet obravnaval na februarski seji, takoj za tem pa bo objavljen tudi javni razpis za to področje.

Pripravili smo letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik, za izvajanje pomoči na domu v občini Kamnik in za financiranje nastanitve brezdomcev v Baru in Penzionu Kamrica.

Oddelek za razvoj in investicije

Potrjeni in oddani na pristojno ministrstvo so najpomembnejši projekti Osrednjeslovenske regije za vključitev v osnutek Dogovora za razvoj regij. Gre za 4 prioritetne projekte ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali razvojne ovire in uresničevali specializacijo regije.

Občina Kamnik je vključena v vse 4 projekte, in sicer:

1. Zmanjševanje poplavne ogroženosti LUR

Projekt je sestavljen iz številnih ukrepov, ki so jih za zmanjševanje poplavne ogroženosti predlagale občine in so bodisi v pristojnosti občin ali države. Trenutno je v projekt vključenih 20 občin LUR, ki so skupaj predlagale za 88.164.000 EUR ukrepov, kateri naj bi se izvajali v obdobju 2016–2020.

 2. Gradnja mreže P + R

Projekt je namenjen nadaljevanju gradnje mreže P + R v LUR, sestavljajo pa ga tisti projekt za katere so občine ocenile, da so izvedljivi v obdobju 2016–201711 občin je skupaj predlagalo izgradnjo 12 lokacij P + R v skupni vrednosti 14.057.951 EUR.

3. Kreativni in aktivni mladi (KAM)

Z namenom povečanja zaposlovanja mladih, predvsem v kreativnem sektorju, je projekt usmerjen k spodbujanju hitrejšega prehoda mladih od izobraževanja k zaposlitvi ter k povezovanju mladih podjetnikov s kreativnim sektorjem. Aktivnosti bodo prek interdisciplinarnega pristopa vključevale pomoč razvoju podjetniških idej, mentoriranje, izvedbo različnih dogodkov, izobraževanja, povezovanje kreativnih podjetnikov, izrabo podizkoriščenih prostorov, podporo množičnemu financiranju in pomoč pri ustanavljanju novih podjetij s področja kreativnih industrij. Projekt v vrednosti 1.492.355 EUR bi se izvajal v obdobju 2016–2020, v njem pa bi poleg RRA LUR in Univerze v Ljubljani sodelovale vse zainteresirane občine LUR.

4. Mreža regionalnih kolesarskih povezav

Namen projekta je načrtovanje in gradnja kolesarskih povezav med urbanimi središči LUR in znotraj njih, z namenom spodbujanja vsakodnevnega kolesarjenja za potrebe potovanja v službo, šolo, nakupovanje, rekreacijo in drugo. S povečanjem števila kolesarjev za potrebe mobilnosti prebivalstva želi projekt prispevati k ciljem trajnostne mobilnosti in zmanjšanju uporabe osebnih vozil za vsakodnevna potovanja. Projekt predvideva izdelavo regionalnega načrta pomembnih kolesarskih povezav in  gradnjo 170 km kolesarskih stez v občinah LUR. Skupna vrednost projekta je 25.525.000 EUR, predvideno pa je izvajanje v obdobju 2018–2020, saj prej zanj v nacionalnem proračunu ni predvidenih sredstev, niti ni gradnja kolesarskih stez opredeljena v Operativnem programu RS za obdobje 2014–2020.

Srce Slovenije je predstavljen kot primer dobre prakse v knjigi Integralna zelena Slovenija. Srce Slovenije se že več let povezuje s slovensko državljansko pobudo Integralna zelena Slovenija, ki je namenjena polnovrednemu življenju v mednarodno ugledni skupnosti Slovenije. Iz skupne vizije, ki je bila zapisana v letu 2013, je nastala knjiga INTEGRAL GREEN SLOVENIA.

Na Oddelku pripravljamo poročilo o oddanih evidenčnih naročilih, ki ga morajo vsi naročniki, ki so zavezani k uporabi določil Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 12/13 – UPB, št. 19/14, 32/14 – ZPDZC-1 in 90/14 – ZDU-1l), posredovati preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si) do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Gre za podatke o oddanih javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz 2. odstavka 12. člena tega zakona (to so naročila, katerih vrednost je za blago in storitve nižja od 20.000 evrov brez DDV, za gradnje pa nižja od 40.000 evrov brez DDV). Poleg omenjenega poročila pa na oddelku pripravljamo tudi letno poročilo o upravnih postopkih, ki so ga organi lokalnih skupnosti v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 18/03 in 7/06) dolžni posredovati na ministrstvo, pristojno za upravo, v roku 45 dni po preteku koledarskega leta.

Oglasno sporočilo