Občinski svet je imenoval Uroša Križaniča za direktorja javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale«

0
4906
21. januarja 2016, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 11. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 10. seje z dne, 19. novembra 2016, ter naslednji razširjen dnevni red:

 1.Volitve in imenovanja
  • Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika občine v Svet Javnega zavoda Center za mlade in člana Odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve
  • Izdaja mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Domžale
  • Izdaja soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale
  • Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale
2.Obravnava in sprejem Sklepa o dopolnitvi Načrta razvojnih programov Občine Domžale za obdobje od leta 2016 do 2019
3.Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Domžale – druga obravnava
4.Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Domžale – skrajšanji postopek
5.Obravnava in sprejem Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje v občini Domžale – druga obravnava
6.Obravnava in sprejem Odloka o denarnih socialnih pomočeh v občini Domžale – druga obravnava
7.Obravnava in sprejem Letnega izvedbenega programa Kulture občine Domžale za leto 2016
8.Obravnava in sprejem Letnega programa športa občine Domžale za leto 2016
9.Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2016
10.Vprašanja, pobude in predlogi
1. Volitve in imenovanja
  • Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju predstavnika v svet javnega zavoda Center za mlade in člana odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve. Mag. Tomaž Deželak je bil imenovan za predstavnika občine v Svetu Javnega zavoda Center za mlade, Robert Hrovat pa je bil imenovan za člana Odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve.
  • Občinski svet Občine Domžale je dal pozitivno mnenje k imenovanju direktorice mag. Anje Osojnik za direktorico Centra za socialno delo Domžale.
  • Občinski svet je sprejel Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Občinski svet je imenoval Uroša Križaniča za direktorja javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« za mandatno obdobje štirih let 2016 – 2020. 

Uros_Krizanic1

Uroš Križanič

  • Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju predstavnikov Sveta zavoda »Center za zaščito in reševanje Domžale«. Za predstavnika Občine Domžale v Svet javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale sta bila imenovana Janez Breceljnik in Milan Tomše. Za predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale sta bila imenovana Tina Urankar in Stane Kovač. Občinski svet Občine Domžale se je seznanil, da je župan v Svet javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale imenoval mag. Renato Kosec in Joška Korošca.
2. Obravnava in sprejem Sklepa o dopolnitvi Načrta razvojnih programov Občine Domžale za obdobje od leta 2016 do 2019 
Občinski svet je sprejel Sklep o dopolnitvi Načrta razvojnih programov Občine Domžale za obdobje od leta 2016 do 2019 z NRP 16034 – Celostna prometna strategija.
3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Domžale – druga obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Domžale v drugi obravnavi.
 
4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Domžale – skrajšanji postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel amandma k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale.
bčinski svet občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale.

5. Obravnava in sprejem Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje v občini Domžale – druga obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje v občini Domžale v drugi obravnavi.
 
6. Obravnava in sprejem Odloka o denarnih socialnih pomočeh v občini Domžale – druga obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o denarnih socialnih pomočeh v občini Domžale v drugi obravnavi.
 
7. Obravnava in sprejem Letnega izvedbenega programa Kulture občine Domžale za leto 2016
Občinski svet Občine Domžale je sprejel oba amandmaja k Letnemu izvedbenemu programu kulture občine Domžale za leto 2016.
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Letni izvedbeni program kulture občine Domžale za leto 2016.
8. Obravnava in sprejem Letnega programa športa občine Domžale za leto 2016
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Letni program športa občine Domžale za leto 2016.
 
9. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2016
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2016.

10. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak /SDS/, Marija Doroteja Grmek /SDS/ in  Metod Marčun /Lista za Domžale/.
Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.
Foto: Vido Repanšek

Občina Domžale, Urad župana

11. seja Obcinskega sveta Občine Domzale1
11. seja Obcinskega sveta Občine Domzale2
11. seja Obcinskega sveta Občine Domzale3
11. seja Obcinskega sveta Občine Domzale4
Oglasno sporočilo