T e D n i (K) Občine Kamnik (25.1.2016)

0
3194

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Izvajalec je v preteklem tednu izvajal zaključna dela, izvedba zunanje ureditve, elektro omarice ob črpališču Č3 pod šolo ter povrnitev zemljišč v prvotno stanje.

T e D n i (K) Občine

2. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec del je nadaljeval z deli po kolovozni poti do Vrhpolj pri Kamniku. Izvajalecpolaga kanalizacijo DN 300. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Izvajalec bo v tem tednu prišel do javne poti št.  660715 – Vrhpolje pri Kamniku. V naslednjem tednu je predvidena zapora omenjene javne poti. Izvajalec je ta tem delu izvedel približno 970 metrov kanalizacije.

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške proti Srednji vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150 in je na tem delu izvedel približno 740 metrov kanalizacije in vodovoda. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi proti Lokam v Tuhinju. Izvajalecpolaga kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150 in je na tem delu izvedel približno 200 metrov kanalizacije in vodovoda. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vaseno

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Brezovice proti Buču. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150 in je na tem delu izvedel približno 540 metrov kanalizacije in vodovoda. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Buč

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Buča proti Šmartnem v Tuhinju. Izvajalecpolaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150 in je na tem delu izvedel približno 250 metrov kanalizacije in vodovoda. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Udeležili smo se posvetovalnega sestanka na Transparency International Slovenija (v nadaljevanju: TI Slovenia), in sicer na temo Ocena integritete v lokalnih skupnostih. TI Slovenia je nevladna in neprofitna organizacija, katere delovanje je usmerjeno v zmanjševanje pojava korupcije in dviga etičnega ravnanje pri vseh nosilcih javnih pooblastil. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki drugih občin, Komisije za preprečevanje korupcije, Fakultete za javno upravo, Računskega sodišča in ostali. 

Namen sestanka je bil, da se naredi situacijska analiza ter ugotovi tvegana in ključne akterje v lokalnem sistemu integritete. Povzetek  izvajanj prisotnih pa ta, da je to področje pri nas zakonsko dobro urejeno, dejansko pa se v praksi dogaja marsikaj, kar sicer ni v neskladju z zakonom, ni pa v duhu integritete in ni moralno.

Zaključke analize obravnavanega stanja bo TI Slovenija uporabila!pri  izdelavi poročila z naslovom Ocena sistema integritete v lokalnih skupnostih. Pri izdelavi končne ocenebodo podrobno analizirali stanje integritete v nekaterih posameznih občinah.

Oddelek za družbene dejavnosti

Predstavniki Oddelka smo si v preteklem tednu ogledali Vrtec Antona Medveda Kamnik – enoto Pestrna, v delu, ki je predviden za sanacijo v tekočem proračunskem letu.Skupaj z Oddelkom za razvoj in investicije bomo pristopili k pridobivanju ustrezne dokumentacije.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik so objavljeni 3 novi obrazci za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, in sicer: vloga za sofinanciranje varuha, ki jo vložijo varuhi pred sklenitvijo pogodbe z Občino Kamnik; izjava staršev o vključitvi otroka k varuhu predšolskih otrok, ki jo varuh predšolskih otrok predloži na Občino Kamnik poleg vloge za sofinanciranje in je podlaga za preveritev do upravičenosti sofinanciranja varstva pri varuhu za posameznega otroka ter vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza otroka, ki pa je namenjena staršem, ki uveljavljajo povračilo stroškov prevoza otroka, bodisi na podlagi odločbe o usmeritvi, bodisi na kakšni drugi zakonski osnovi.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podaljšalo rok javne razprave o  Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Svoje pripombe lahko oddate na elektronski naslov ministrstva do vključno 4. 2. 2016.

Občina Kamnik vabi vse zainteresirane, ki bi želeli razstavljati svoja umetniška dela v prostorih občinske zgradbe (v pritličju, prvem in drugem nadstropju), da si rezervirajo termin razstave pri strokovni sodelavki Lei Logar na telefon: 01/8318-218 ali po elektronski pošti: lea.logar@kamnik.si.

Na spletni strani je objavljen javni razpis za sofinanciranje koordinacije vseh akterjev in izvedbe dejavnosti LAS – preprečevanje zasvojenosti od drog v letu 2016.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik in Zavod za turizem in šport v občini Kamnik sta v četrtek, 21. 1. 2016, ob 17. uri v sejni dvorani občinske stavbe pripravila Posvet na temo Javnega razpisa za sofinanciranje športa v Občini Kamnik za leto 2016. Na posvetu je Komisija za šport prisotnim predstavnikom športnih društev oziroma klubov ter drugim prijaviteljem na razpis predstavila kratko analizo Javnega razpisa za sofinanciranje športa v Občini Kamnik za leto 2015, prisotne seznanila z razpisnimi pogoji za leto 2016 in predstavila, kako pravilno izpolniti vse potrebne obrazce za uspešno prijavo. Javni razpis je objavljen na spletnih straneh Občine Kamnik (www.kamnik.si) in Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik (www.kamnik-tourism.si).

Občina Kamnik je na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za izdelavo Celostne prometne strategije prejela sklep o pridobitvi sredstev Evropskega kohezijskega sklada za sofinanciranje operacije v višini 69.672,12 evrov. Na razpisu je občina dosegla 10 od možnih 12 točk ter s svojo prijavo izpolnila vse zahtevane pogoje v javnem razpisu. V prihodnjih dneh bo Občina Kamnik prejela obvestilo o datumu podpisa pogodbe za sofinanciranje, v okviru uvodnih aktivnosti pa se bodo predstavniki občine udeležili tudi informativnega dne za prejemnike sredstev iz tega naslova.

Srce Slovenije se s postajališči za avtodome trenutno predstavlja v Stuttgartu v Nemčiji na devet dni trajajočem turističnem in karavaning sejmu CMT (Caravan, Motor und Touristik). Na sejmu se pričakuje približno 250.000 obiskovalcev, predvsem iz nemške zvezne dežele Baden-Wurttemberg, ki je za slovenski turizem perspektivna ne le zaradi visoke kupne moči prebivalstva, pač pa tudi zaradi bližine Slovenije. Srce Slovenije na sejmu promovira mrežo postajališč za avtodome, v katero je vključenih 20 turističnih ponudnikov iz območja Srca Slovenije (2 iz Kamnika).

Oglasno sporočilo