12. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
3907
Včeraj popoldan je v sejni dvorani potekala 12. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Sklep o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2016, Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju domoljubnih društev v Občini Kamnik.

Prisotnih 21 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 11. seje Občinskega sveta Občine Kamnik.

Sledila je razširitev dnevnega reda s točkama Predlog  sklepa  o  soglasju  k  Pravilniku  o spremembah  in  dopolnitvah  Pravilnika  o  sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik in Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2016. Ob slednjem je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaKarla Urh v obrazložitvi med drugim dejala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 10. seji, 28. 1. 2016, obravnavala predloge, ki so prispeli na javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2016 in po razpravi pripravila sklep, s katerim predlaga Občinskemu svetu, da v letu 2016 podeli naslednja priznanja: eno zlato priznanje Društvu Gorska reševalna služba Kamnik (za vrhunsko usposobljenost, organiziranost, širjenje zavesti o varnosti v gorah in predvsem nesebično pomoč pri reševanju), tri srebrna priznanja – Ivanu Pristovniku (za pomemben prispevek pri uspešnem razvoju in prepoznavnosti občine Kamnik, predvsem v obdobju po uvedbi nove lokalne samouprave), Matjažu Šporarju (za izreden prispevek k ohranjanju in promociji edinstvene fotografske zapuščine Petra Nagliča) in Valentinu Zabavniku (za vsestransko sodelovanje pri razvoju lokalne skupnosti in dolgoletno delo na področju ohranjanja narave) ter tri bronasta priznanja – Sonji Bernot (za neizbrisen pečat v krajevni kulturi), Marku Kumru (za ohranjanje industrijske dediščine in krepitev zavedanja o bogastvu, ki se skriva za nekdanjimi tovarniškimi zidovi v Kamniku) in Dragici Požek (za zavzeto delo v Krajevni skupnosti Duplica, humanitarno dejavnost in doprinos pri socialnem vključevanju starejših občanov).« Svetnice in svetniki so s 26 glasovi za sprejeli Sklep o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2016.

Na zastavljeno vprašanje svetnici Mateji Gradišek (LMŠ – Naprej Kamnik) je odgovorilavodja službe za izvedbo kohezijskih projektov Suzana Stražar.

Člani Občinskega sveta Občine Kamnik so v drugi obravnavi sprejeli Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del. Ob tem je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek med drugim dejala: »Za zagotovitev komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč na območju OPPN je treba zgraditi javno infrastrukturo. Predlagani Odlok predstavlja pravno podlago za ustrezen obračun komunalnega prispevka na način, s katerim bodo bodoči investitorji prispevali sredstva za gradnjo nove infrastrukture ter prispevali ustrezen delež prispevka za obstoječa primarna infrastrukturna omrežja. S sprejemom programa opremljanja in z gradnjo komunalne infrastrukture bo na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-delzagotovljena komunalna opremljenost stavbnih zemljišč, ki je pogoj za gradnjo.« S25 glasovi za so svetnice in svetniki sprejeli omenjeni odlok.

Po hitrem postopku je bil sprejet Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2016, o katerem je nekaj več povedal pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša: »Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Zakon o javnih financah določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun odloča župan, nad višino določeno z odlokom pa občinski svet s posebnim odlokom. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000 evrov brez DDV za posamezen primer na predlog župana odloča občinski svet. V odloku so predlagane sanacije plazovitih območij plazu Klemenčevo (do 100.000 evrov) in plazu Poreber 10 (do 55.000 evrov). S sprejetjem odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve želi predlagatelj zagotoviti sredstva za izvedbo intervencijskih ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč. Z izvedbo teh ukrepov bo odpravljena povzročena škoda.«

V nadaljevanju pa je sledil sprejem Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik.

Predlog  Sklepa  o  soglasju  k  Pravilniku  o spremembah  in  dopolnitvah  Pravilnika  o  sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik je predstavila strokovna sodelavka za upravno-pravne zadeve Tina Trček in dejala, da bo sprejeti omenjeni akt vrtca usklajen z veljavnimi predpisi.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik je predstavilasvetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Katarina Ščetininin ob tem poudarila: »Občinska uprava je po evalvaciji jesenskega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva ter po pregledu pravne osnove za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna ugotovila, da bi bilo potrebno za namen pospeševanja gospodarstva v okvir upravičencev zajeti tudi zadruge. Cilj pravilnika pa je torej razširitev nabora upravičencev do dodelitve sredstev z namenom pospeševanja gospodarstva v občini Kamnik.« Svetnice in svetniki so to točko dnevnega reda potrdili s 26 glasovi za.

V osmi točki dnevnega reda je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju domoljubnih društev v Občini Kamnik predstavila strokovna sodelavka za upravno-pravne zadeve Tina Trček: »Občinska uprava je pri pregledu pravne osnove za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna ugotovila, da je potrebno določbe Pravilnika o sofinanciranju domoljubnih društev v občini Kamnik uskladiti s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Le-ta narekuje, da postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev začne in vodi pristojni organ občinske uprave in ne strokovna komisija, kot je zapisano v obstoječem pravilniku.«

Kot zadnja točka današnje seje pa je sledil še sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra, h kateremu je bil sprejet amandma, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Oglasno sporočilo