Trend zaposlovanja v občinskih upravah okoliških občin

0
5037

Občane zanima kakšen je bil trend zaposlovanja v občinski upravi v letu 2015? Koliko zaposlenih se je upokojilo, na novo zaposlilo in koliko je trenutno zaposlenih oseb? Na katerih pozicijah je prišlo do menjave kadrov, v kolikor je do tega prišlo? Kakšni so načrti na področju zaposlovanje v letu 2016?

____________________________________________________________________

Občina Domžale

Trend zaposlovanja v občinski upravi Občine Domžale ostaja tudi v letu 2016 enak kot prejšnja leta. Skladno s kadrovskim načrtom Občina Domžale že nekaj let ne povečuje število delovnih mest. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 je 65 oseb, vključno s funkcionarji in zaposlenimi, ki nadomeščajo porodniški dopust.
V letu 2015 smo beležili naslednje kadrovske dogodke:
Upokojitev zaradi priznanja pravice do starostne pokojnine: 1 oseba
Porodniški dopust: 3 osebe
Invalidska upokojitev za 4 ure: dve osebi
Urad župana, Teja Hauptman, dipl. nov.

____________________________________________________________________

Občina Kamnik

V letu 2015 v Občini Kamnik ni bilo večjih kadrovskih sprememb (trije zaposleni so odšli, trije so se na novo zaposlili – od tega en funkcionar – podžupan). V kadrovskem smislu smo z dvema novima sodelavcema sicer okrepili področje dela, vezano na izvedbo kohezijskih projektov. Upokojitev v letu 2015 ni bilo. Vodenje oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance je glede na odhod prejšnje vodje oddelka s pričetkom tega leta prevzel v občinski upravi že zaposleni uslužbenec. Stanje zaposlenih na dan 1.1.2015 je znašalo 55 oseb, stanje na dan 1.1.2016 pa prav tako 55 oseb (v navedeno število so vključeni tudi trije poklicni funkcionarji – župan in dva podžupana).
V letu 2016 bomo predvidoma kadrovsko okrepili področje nadzora (predvidena je zaposlitev inšpektorja) ter zapolnili položajno delovno mesto direktorja občinske uprave glede na predčasen zaključek mandata prejšnjega direktorja. V primeru morebitne fluktuacije zaposlenih pa bomo seveda poskrbeli za ustrezne kadrovske nadomestitve.
Urad župana Občine Kamnik, Janja Zorman Macura

_______________________________________________________________

Občina Mengeš

V Občini Mengeš v letu 2015 ni bilo dodatnega zaposlovanja.
V letu 2015 se je upokojila ena oseba katero smo nadomestili z novim zaposlenim. Prav tako je ena oseba dala odpoved delovnega razmerja, v teku je interni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta.
V letu 2016 ne načrtujemo dodatnega zaposlovanja.
V občinski upravi je zaposlenih 12 uslužbencev.
Urban Kolar, univ.dipl.prav., višji svetovalec

_______________________________________________________________

Občina Trzin

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v Občinski upravi Občine Trzin zaposlenih 12 javnih uslužbencev, od tega 11 za nedoločen čas, en javni uslužbenec pa za določen čas.
Po veljavni sistemizaciji delovnih mest št. 100-0022/2015-1 z dne 15. 5. 2015 je v Občinski upravi Občine Trzin (OU OT) sistemiziranih 16 delovnih mest. Na dan 31. 12. 2015 je bilo v Občinski upravi Občine Trzin zaposlenih 14 javnih uslužbencev, od tega 11 za nedoločen čas, trije javni uslužbenci pa za določen čas.
V letu 2015 so bile sklenjene 3 nove pogodbe o zaposlitvi za določen čas, in sicer:
· za obdobje od 1. 4. 2015 pa do predvidoma konca meseca septembra 2016 smo za čas nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca v finančni službi zaposlili Strokovnega sodelavca VII/1;
· za obdobje 8-ih mesecev (od 1. 11. 2015 do 30. 6. 2016) smo zaposlili Strokovnega sodelavca VII/1 – pripravnik – pravnik,
· po predhodno pridobljenem soglasju Občinskega sveta Občine Trzin
(povezava https://www.trzin.si/sl/content/obcinski-predpisi.html?techdoc_id=4&article_id=492)
pa smo zapolnili kabinetno delovno mesto z nazivom Strokovni sodelavec VII/2-II za sodelovanje med občino in društvi in vodenje investicij ter upravljanje na področju družbenih dejavnosti, ki je vezano na čas trajanja županovega mandata.
V letu 2015 se ni upokojil nihče izmed javnih uslužbencev.
Na dan 15. 1. 2016 je število zaposlenih javnih uslužbencev v OU OT identično podatku na dan 31. 12. 2015.
Dodatnega zaposlovanja v OU OT v letu 2016 ne načrtujemo.
Vika Kreča, dipl. ekon.
Višja svetovalka župana za ZiR, obrambo, varnost in druge zadeve

______________________________________________________________

Občina Komenda

V Občinski upravi Občine Komenda se v letu 2015 ni upokojil nihče izmed zaposlenih, do menjave zaposlenih je prišlo na področju premoženjskih zadev in investicij. S 1.1.2016 je do menjave prišlo na področju financ, vendar se skupno število zaposlenih ni povečalo. V občinski upravi Občine Komenda je zaposlenih 10 javnih uslužbencev ter župan, ki svojo funkcijo opravlja poklicno. V letu 2016 ne predvidevamo dodatnih zaposlitev, zgolj menjave, v kolikor bi kdo od zaposlenih zapustil delovno mesto.
Urad župana,

Majda Ravnikar 
_______________________________________________________________

Občina Lukovica

V občinski upravi Občine Lukovica je trenutno zaposlenih 24 oseb, od tega 13 v upravi (vključno z županom), 7 v režijskem obratu in 4 vozniki kombijev za prevoz šoloobveznih otrok.
V letu 2015 sta se na novo zaposlili dve osebi, ki sta nadomestili dva sodelavca, ki sta občinsko upravo zapustila že v letu 2014, torej gre za nadomestitev delavcev in ne dodatno zaposlovanje. Upokojil se v letu 2015 ni nihče.
V letu 2016 se ne predvideva nobenih novih zaposlitev v občinski upravi, obstaja pa možnost, da se bo povečalo število delavcev v režijskem obratu, a kadrovski načrt za to še ni bil predložen občinskemu svetu in sprejet.
Direktor občinske uprave, Stojan Majdič

______________________________________________________________

Občina Moravče

V nadaljevanju podajam odgovore na vaša vprašanja glede zaposlovanja v občinski upravi Občine Moravče:
V letu 2015 se je število zaposlenih v občinski upravi zmanjšalo z 11 na 10: en uslužbenec se je upokojil. Namesto uslužbenke, ki je dala odpoved, pa se je zaposlilo drugo osebo (gre za uradniško delovno mesto: svetovalec za splošne in pravne zadeve). V občinski upravi je na današnji dan tako zaposlenih 10 oseb, od katerih je ena zaposlena za polovični delovni čas. V letu 2016 ne načrtujemo novih zaposlitev.
Barbara Baša

Oglasno sporočilo